Debatt:

Derfor stemte jeg nei til Arctic Center

Dette har ikke vært en enkel sak for Senterpartiet. Jeg er opptatt av at det private næringslivet skal ha gode vilkår og oppleve forutsigbarhet i samarbeidet med kommunen, skriver kommunestyrerepresentant og lokallagsleder Olaug Kristine Hanssen (Sp).

Olaug Kristine Hanssen (Sp) stemte mot Arctic Center-planene.  Foto: Privat

meninger

Jeg er nyvalgt til denne kommunestyreperioden, og kan slik jeg ser det ikke være bundet av at denne saken har vært under behandling i flere tiår. Tidene forandrer seg, hvordan folk tenker og hvilke verdier som er rådende i samfunnet forandres også.

Jeg ønsker ikke at mine holdninger og velvilje overfor næringslivet kun skal bedømmes av mitt syn på utbyggingen av Arctic Center. Næringslivet i Tromsø er så mye mer enn det, og vi har flere gode eksempel på robuste næringer som har holdt hjulene i gang, og klart seg godt også under koronapandemien. Primærnæringene har vist seg særlig robuste i denne perioden. Under den pågående koronakrisa har fiskeriene, oppdrettsnæringa, reindrifta og landbruket drifta som normalt.

Turistnæringen som har hatt en eventyrlig vekst fikk en bråstopp på grunn av koronapandemien. Krisa i turistnæringa skyldes altså korona og ikke at det er et dårlig tilbud til turistene i Tromsø fordi vi mangler Arctic Center. De fleste turistene kommer hit for uberørt natur, kritthvite sandstrender, midnattssol, nordlys og for å kjøre på ski ned fjell med bunnløs puddersnø.

At det vil bli flere arbeidsplasser i kommunen fremheves som positivt med Arctic Center. Men det snakkes ikke like høyt om at dette kan bli en trussel mot eksisterende arbeidsplasser i Kroken Alpinanlegg. Jeg har vært i kontakt med Alpinklubben, som har opplyst at ca. 40 arbeidsplasser vil gå tapt om bakken i Kroken må legge ned på grunn av konkurranse fra en eventuell anlegg i Arctic Center.

Hvis alpinbakken i Kroken må legge ned, vil det også kunne bety slutten for byens næranlegg der Tromsø alpinklubb har sine treninger. I så fall vi det bli langt og svært tidkrevende for foreldre og barn å reise på trening i den tungt belastede rushtrafikken over Sandnessundbrua og ut til Håkøybotn.

Videre så er det slik jeg ser det flere negative aspekter ved en utbygging av Arctic Center enn et mulig tap av arbeidsplasser i Kroken.

Finnheia er en naturperle som brukes av folk i alle aldre fra hele kommunen. Skoler og barnehager legger ofte skidagen dit, og i løpet av vintersesongen går tusenvis på ski mellom Kaldfjorden og Straumsbukta. Sør-Kvaløya idrettslag sørger for et godt løypenett som kan brukes av alle. Dette er et lavterskeltilbud som er gratis for alle og det driftes hovedsakelig av frivilligheten. Dette mye brukte friluftsområdet vil bli endret og mye mindre tilgjengelig for kommunens befolkning hvis Arctic Center etableres.

Reindriftsnæringa blir også berørt, og har kommet med innsigelser der de klargjør at ei utbygging vil skape problemer under kalving og flytting av rein. I tillegg til dette er det et samisk kulturminne, en sommerboplass, som strekker seg over hele toppen av heia. Tromsø Senterparti har programfesta vern av samisk språk og kultur. Det er viktig for meg at vi gjør ord til handling.

Når det gjelder boligbygging så har vi i Senterpartiet i vårt valgprogram at vi vil arbeide for en mer rettferdig behandling i byggesaker. Det strider imot min rettferdighetssans å tillate en hyttelandsby med opp mot 400 hytter når vi samtidig nekter folk innenfor pendlersonen på Kvaløya å bygge boliger, og bruker trafikken over Sandnessundbrua som hovedargument mot boligbygging.

Avslutningsvis vil jeg si at Senterpartiet vil satse på matproduksjon. Vi vil ha små, mellomstore og store gårdsbruk over hele Norge, også på Sør-Kvaløya, der det er svært gode forhold for jordbruk. Derfor kan jeg ikke akseptere at beiteområdet som brukes av bønder på Sør-Kvaløya blir kraftig innskrenket og at det blir problematisk for bøndene å drive gårdsbrukene sine. Selv om det akkurat nå er få gårdsbruk igjen i området, må vi ta avgjørelser også med tanke på fremtida. Bynært landbruk er viktig, og kortreist mat er noe som får stadig større etterspørsel.

En av grunnverdiene til Senterpartiet er at jorda er en arv som vi forplikter oss til å forvalte til det beste for våre etterkommere. Denne grunnverdien er sterkt forankret i meg og er hovedgrunnen til at jeg stemte imot etableringen av Arctic Center.