Svar på spørsmål om E8 Ramfjord

Her svarer Statens vegvesen konkret på spørsmålene fra Høyre-politikerne Gunnar Pedersen og Tore H. Hansen om E8.

KAN SE SLIK: Illustrasjonsbilde av E8  Foto: Statens vegvesen

meninger

På itromso.no 4. mai skriver Gunnar Pedersen og Tore H. Hansen om E8 Ramfjord, et prosjekt Statens vegvesen i samarbeid med Tromsø kommune nå har gjort ferdig reguleringsplanen for. Prosjektet er planlagt i en vestre korridor med bru over Ramfjorden, og planen ligger på høring til 9. juni.

I innlegget stiller Pedersen og Hansen tre konkrete spørsmål til Nye Veier AS og Statens vegvesen. Før vi svarer på disse, la meg først presisere følgende: E8 Ramfjord omfatter kun veistrekningen Sørbotn – Laukslett. Eventuelle tiltak i Tromsdalen og «et tredje alternativ» til veitrasé, som artikkelforfatterne omtaler, faller altså utenfor prosjektets mandat og oppdrag.

Når det gjelder de tre spørsmålene, her er Statens vegvesens svar.

§ Finnes det noen planer eller beregninger for hva en oppgradering av E8 fra Laukslett til Tromsdalen eller til Tromsøysundtunnelen vil koste?

Det er per i dag ikke planlagt noen oppgradering av E8 fra Laukslett til Tromsø. Nye Veier AS og Statens vegvesen har imidlertid gjort noen betraktninger rundt dette i rapporten som ble overlevert Samferdselsdepartementet i oktober 2018. Der ble noen alternative veilinjer vektet med tanke på netto nytte, blant annet to alternative traseer til Solligården. Kostnaden for disse i kombinasjon med realisering av E8 Ramfjord ble grovt beregnet til henholdsvis 2,45 og 3,15 milliarder kroner.

§ Finnes det noen planer eller beregninger for hva en vei på østsiden og videre over Ramfjordmoen med tunnel til Tromsdalen vil koste?

En tunnel gjennom Tromsdalstinden er ikke en del av prosjektet E8 Ramfjord og ikke vurdert som et aktuelt prosjekt i Nasjonal transportplan (NTP). Men i rapporten referert til over har vi på basis av erfaringstall gjort et grovt kostnadsestimat for en tunnel fra Ramfjord til Tromsø: 4,25 milliarder kroner. Bygging av ny E8 fra Sørbotn til Tromsø, gjennom tunnel, vil altså koste mellom seks og syv milliarder kroner.

§ Dersom det ikke finnes økonomiske beregninger for disse alternativene, burde da ikke slike beregninger være utført for å finne ut om vestre eller østre vei gjennom Ramfjorden vil gi den beste og rimeligste løsningen for en ny innfartsvei til Tromsø?

Når det gjelder vekting av vestre mot østre trasé konkluderer Nye Veier AS og Statens vegvesen med at kostnaden er lavest og samfunnsnytten høyest ved bygging av E8 på vestsiden av fjorden. Det er tilfelle også hvis det senere skulle bli aktuelt å bygge en tunnel gjennom Tromsdalstinden.