Debatt:

En ny E8 krever en helhetlig vurdering

Vi mener derfor at kostnadene for de to ulike alternativene, som er om lag like store, må beregnes på en seriøs måte og legges frem for kommunestyret når valget av trase for E8 endelig skal vedtas, skriver debatt-forfatterne.

Illustrasjon: Statens vegvesen 

meninger

Vi takker for et hurtig svar fra Statens Vegvesen (SVV) ved prosjektleder Jøran Heimdal på våre spørsmål. Dessverre har Heimdal bekreftet vår frykt for at det ikke finnes noen helhetlig vurdering for hvor en ny innfartsvei til Tromsø skal bygges. Vi mener at det blir for snevert å bare vurdere og kostnadsberegne strekningen Sørbotn- Laukslett, som kun utgjør en mindre del av strekningen Sørbotn-Tromsø.

Derfor bør også kostnadene for en oppgradert vei gjennom Tromsdalen fra Laukslett til Tromsøysundtunnelen og en Tindtunnel til Tromsdalen vurderes og tas med i beslutningsgrunnlaget når kommunestyret til høsten skal bestemme hvor den nye innfartsveien til Tromsø skal bygges.

For å underbygge vårt ønske om en bredere vurdering, vil vi vise til forhistorien når det gjelder planene for en ny innfartsvei til Tromsø.

På slutten av 1990-tallet arbeidet SVV med planer for en ny veitrase gjennom Ramfjorden på østsiden av fjorden til Fagernes. Da Tromsø kommune anmodet SVV om å utrede et alternativ med veg fra Sørbotn langs vestre side av Ramfjorden til Hanslarsanes med bru over fjorden til Leirbakken, fikk kommunen følgende svar fra SVV i brev datert 24.11.99:

«Det nye alternativet med bru over Ramfjorden berører ikke Fagernes, og er således positivt i forhold til arealutviklingen i dette området. … Imidlertid mener Statens vegvesen at de store investeringskostnadene og det høye samfunnsøkonomiske underskuddet ikke forsvarer bygging av dette alternativet. Statens vegvesen vil derfor ikke anbefale en utbygging av dette alternativet, og vil varsle innsigelse mot alternativet.»

På nyåret i 2002 hadde SVV ferdig en plan, det såkalte «Fagernesalternativet», som ble vedtatt av kommunestyret i april samme år. Etter dette alternativet skulle E8 legges ovenfor bebyggelsen på østsiden av fjorden og ende i et veikryss på Fagernes hvor E8 og riksvei 91 ble knyttet sammen. Men et flertall av ramfjordingene var mot dette alternativet som de mente ville dele bygda i to.

Protestene førte til at kommunestyret vedtok å legge E8 ovenfor bebyggelsen på østsiden i en bue ovenfor Fagerneskrysset og bak bebyggelsen i Nordbotn og frem til Lauksletta, det såkalte «Laukslettalternativet.»

Så gikk det flere år før kommunestyret igjen fikk E8 til behandling. Men da kommunestyret 26.03.08 behandlet kommunedelplan for E8 Sørbotn-Laukslett,fremgår det av saksfremlegget at nå hadde SVV, uvisst av hvilken årsak, skiftet mening når det gjaldt trasevalget og mente at vestre alternativ var det beste med hensyn til kostnader og samfunnsøkonomi. Dermed vedtok kommunestyret med 28 mot 15 stemmer dette alternativet.

Da H, FrP og V var overbevist om at flertallet av befolkningen i Ramfjorden ønsket veien på østsiden, gikk de til valg i 2011 med løfte om å flytte veien tilbake til østsiden. Noe de også gjorde etter å ha fått flertall i det nye kommunestyret.

Men da SVV startet opp med planleggingen av «Laukslettalternativet» oppsto det problemer med veitraseen gjennom Nordbotn. Både Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og Fylkesmannen leverte innsigelser som truet med å stoppe hele planleggingen.

Samtidig med striden om trasevalget hadde det i ulike kommunestyrer vært henvisninger til en mulig veitunnel fra Ramfjordmoen til Tromsdalen. Og 25.04.12 gjorde kommunestyret følgende vedtak: «Kommunestyret ber Statens vegvesen lage en overordnet og helhetlig utbyggingsplan for E8 i Tromsø kommune. Planen skal inneholde kostnadsoverslag og prioriteringsliste for hver delutbygging, herunder også eventuell tunnelløsning i området Nordbotn-Tromsdalen.»

Men så langt vi har brakt i erfaring, har ikke dette vedtaket blitt fulgt opp av SVV.

Som nevnt ovenfor, var det flere innsigelser til veitraseen gjennom Nordbotn, men likevel vedtok kommunestyret 26.03.14 en kommunedelplan for Ramfjorden med østre trase. Knapt et år etterpå sendte kommunen et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med anmodning om at departementet skulle slette innsigelsene.

I brevet fremgår det at «kommunestyret velger østre fremfor vestre trase er av hensynet til fremtidige, overordnede vegnettet som skal lede trafikken inn til Tromsø, samt hensynet til nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø og landskapsbilde. Det er planlagt at fylkesvei 91 skal bli fergefri mellom Tromsø og Lyngen, den såkalte Ullsfjordforbindelsen. Trafikken kan da ledes utenom tettbebyggelsen på Fagernes, og gjennom tindtunellen.»

I brev datert 23.07.15 kom svaret fra departementet: «Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommunedelplan for Ramfjord med østre alternativ for E8 og næringsområdet N1. Departementet legger vekt på de lokale avveiningene og mulighetene for fremtidige vegløsninger. Innsigelsene fra Statens vegvesen, Riksantikvaren, Sametinget og fylkesmannen tas dermed ikke til følge.»

Heimdal sier i sitt svar til oss «at det ikke er planlagt noen oppgradering av E8 fra Laukslett til Tromsø» og at en kostnad for «to ulike traseer på vestsiden til Solligården er grovt beregnet til henholdsvis 2.45 og 3.15 milliarder kroner». På samme måte gjør SVVs «grove kostnadsestimat for en tunnel fra Ramfjorden til Tromsdalen er på 4.25 milliarder kroner», oss usikre på hva som er den rette anleggssummen da vi har fått oppgitt at et anerkjent konsulentfirma har beregnet kostnaden til 2.564 milliarder kroner.

Vi er også usikre på om «grove anslag» utgjør et riktig beslutningsgrunnlag for kommunestyret.

Til slutt i sitt svar skriver Heimdal: «Når det gjelder vekting av vestre mot østre trase konkluderer Nye Veier AS og Statens vegvesen med at kostnaden er lavest og samfunnsnytten høyest ved bygging av E8 på vestsiden av fjorden. Det er tilfelle også hvis det senere skulle bli aktuelt å bygge en tunnel gjennom Tromsdalstinden.»

Disse påstandene har vi problemer med å forstå ut fra de økonomiske kalkylene som foreligger for de ulike alternativene, og særlig da vårt «tredje alternativ», dvs. en tunnel gjennom Tinden.

SVV har «grovt beregnet» vestsidealternativet frem til Solligården til 2.45 eller 3.15 milliarder kroner, men har ingen sum for en nødvendig oppgradering av E8 derfra gjennom Tromsdalen til Tromsøysundtunnelen. Ut fra veilengden fra Solligården til Tromsøysundtunnelen er det rimelig med et kostnadsanslag på om lag en milliard kroner, dvs. at dette alternativet vil koste mellom 3.45 og 4.15 milliarder kroner.

Dersom antatt pris for Tindtunnelen er 2.564 milliarder og prisen for veien fra Sørbotn frem til tunnelinnslaget er om lag 1.7 milliarder kroner, vil østsidealternativet koste vel 4.2 milliarder kroner. Og da vil man slippe utgiftene for å oppgradere veien fra Fagernes gjennom Tromsdalen til Tromsøysundtunnelen. Samtidig vil det skje en avlastning av trafikken over Tromsøbrua som i dag er i ferd med å bi overbelastet.

Vi mener derfor at kostnadene for de to ulike alternativene, som er om lag like store, må beregnes på en seriøs måte og legges frem for kommunestyret når valget av trase for E8 endelig skal vedtas.

Til slutt vil vi, i det vi henviser til at flertallet i kommunestyret avviste en reguleringsplan på Kvaløya under henvisning til ødeleggelse av ei myr og endring i naturlandskapet, tro at et flertall i kommunestyret kanskje vil velge alternativet med tunnel. Dette fordi E8 etter vestre alternativ vil ødelegge myrområder i Lavangsdalen og langs vestre trase i Ramfjorden. Brua og fyllingen over Ramfjorden vil også representere en kraftig endring av naturlandskapet. Til slutt vil også en tunnel som korter ned veien fra innlandet til Tromsø med om lag 10 kilometer føre til en reduksjon av utslippet av CO2.