Arctic Center: Om kamp og om omkamp.

Å gå til omkamp på dette kan etter mitt syn skape enda mer polarisering og utfordringer det man har sett hittil. Jeg liker det ikke, og det burde etter mitt syn ikke skje. Likevel, jeg har ikke tenkt å gi meg.

Her i Håkøybotn var det planlagt alpinbakke og hyttelandsby, men Arctic Center ble nedstemt i kommunestyret i april. 

meninger

Så leser jeg i avisa at fire kommunestyrepolitikere har begjært lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak om å ikke godkjenne reguleringsplaner for Arctic Center sin planlagte hytteby på Finnheia. Dette gjøres av to grunner:

  1. Det påstås at det er formelt ukorrekt behandling i kommunestyremøtet da det første forlaget fra Arbeiderpartiet sin gruppeleder ikke ble behandla som et utsettelsesforslag.
  2. Det påstås at saksfremlegget fra kommuneadministrasjonen har gale opplysninger når det gjelder hvor mye CO₂ som vil slippes ut som følge av inngrepene i myrområdene som hyttebyen m/infrastruktur vil resultere i.

Så ble det altså slik som man kunne frykte; det blir kanskje flere runder i denne saken. Jeg har tre kommentarer til denne lovlighetsbegjæringa.


Høyre, Frp og Nei til bompenger mener Arctic Center-nei var ugyldig. Nå varsler de juridisk omkamp

Partiene på høyresiden aksepterer ikke nederlaget til Arctic Center i kommunestyret, og vil nå involvere fylkesmannen.


For det første: Før kommunestyrets siste behandling av planene for Arctic Center ble det fra tilhengere av prosjektet hevda at gjennom de årene dette prosjektet har stått på sakskartet, så var det på det nærmeste allerede bestemt at kommunen nå måtte si ja og at innvendinger mot dette var å betrakte som en omkamp.

Men det var ingen omkamp. Det var ei endelig behandling av fremlagte planer.

I denne behandlinga måtte man vurdere saken ut fra størrelse på hyttebyen (det hadde vel vokst seg litt større i løpet av de 40 årene saken har versert) og ut fra ny kunnskap om naturfaglige og friluftsfaglige forhold. Det var altså ei ordinær behandling av en sak i kommunestyret. I begrunnelsen for at man nå ønsker en lovlighetskontroll fremgår det iflg. intervju med Høyres gruppeleder bl.a. : « … – øyner også muligheter for å få flertall for Arctic Center, om saken behandles på nytt.»

Etter mitt syn er dette en beskrivelse av en renhekla omkamp, og det er jo litt spesielt at denne omkampen nå initieres fra tilhengersida som tidligere anklagde andre (riktignok med urette) for å bedrive omkamp.

For det andre: Jeg fulgte med på kommunestyrets behandling av saken og så vidt jeg fikk med meg var flere av dem som nå begjærer lovlighetskontroll med på å avvise at dette var et utsettelsesforslag. Dersom jeg har forstått dette korrekt, så betyr vel det at noen klager på det vedtaket de sjøl var med på å fatte? Kan dette ha noen sammenheng med at utfallet ble litt annerledes enn det de så for seg?


Arctic Center - realisme og muligheter

Tidligere daglig leder i Skistar Hemsedal taler Arctic Centers sak i dette debattinnlegget.


For det tredje: Nå – etter kommunestyremøtet- hevder klagerne at beregningene om utslipp av CO₂ ikke er korrekte. Hvorfor kommer dette fram nå? 5. september i fjor hadde jeg et innlegg i «Nordnorsk debatt» hvor jeg fremhevet hvor viktig våtmarksområdet i Håkøybotn/Finnheia er og at ei utbygging vil være i direkte strid med kommunens vedtatte klima-, miljø- og energiplan.

Senere har jeg flere ganger i offentlighet stilt spørsmålet om hvordan Arctic Center forholder seg til de naturfaglige og friluftsfaglige innvendinger. Jeg har ikke mottatt svar; antakelig har ikke Arctic Center sett på dette som vesentlige innvendinger før kommunestyret skulle fatte vedtak.

Etter kommunestyremøtet har jeg imidlertid sett referanse til en konsulentuttalelse som Arctic Center har bestilt; den skiller seg marginalt fra det som fremkom i saksdokumentene fra administrasjonen. (Og uansett hvilke beregninger som legges til grunn kommer ei utbygging helt klart i strid med tiltak 3.12 i kommunens klima-, miljø- og energiplan: «Tromsø kommune skal ikke tillate ytterlig nedbygging av våtmarksområder».)

Når politikere nå på egen hånd går i rette med de faglige vurderinger som er gjort så har de hatt god tid til å komme med dette på et tidligere tidspunkt. Dessuten synes jeg at disse politikerne går svært nær ei grense for hvordan politikere skal agere. I hvert fall synes jeg det er tvilsomt når politikere begynner å opptre som fagfolk. Kanskje dette er nok et bevis på at det er forsøk på omkamp som nå finner sted?


Debatt:

Vi risikerer at tydelige skiller blir til polarisering

Mangel på forutsigbarhet er det siste vi trenger, skriver Bonord-direktør Kurt Figenschau.


Så blir jeg spurt, både av meg sjøl og av andre, hva jeg – og kanskje mine meningsfeller i denne saken – synes og hva jeg vil gjøre dersom det blir ny behandling av saken. Vil jeg gi opp eller vil jeg fortsette kampen om å bevare Finnheia/Rávdnjemuotki? Jeg synes sjølsagt at dette er ille; her har kommunens politikere behandla saken og kommet fram til et vedtak som noen liker og som noen ikke liker. Det burde man kunne leve med. Å gå til omkamp på dette kan etter mitt syn skape enda mer polarisering og utfordringer det man har sett hittil. Jeg liker det ikke, og det burde etter mitt syn ikke skje. Likevel; jeg har ikke tenkt å gi meg.

Blir det omkamp så skal de få omkamp. En redelig, ærlig og saklig prosess hvor man legger til grunn lovverk, fakta, kunnskap og kommunens vedtatte strategier både når det gjelder hyttebygging, infrastruktur, transportløsninger og satsingsstrategier. Og ikke minst som legger den vedtatte klima-, miljø og energiplan som ei forutsetning for det som skal skje i kommunen med det klingende navnet «Tromsø». For det er et fint navn og det er en fin kommune.