Debatt

Arctic Center: Sjølforskyldt Ap-kaos

Vi i Rødt stiller oss uforstående til at kommunedirektøren går god for Arctic Centers begrunnelse og innstiller på å oppheve det vi oppfatter som et helt legalt fattet vedtak i kommunestyret.

Jens Ingvald Olsen (Rødt) mener at det ikke er grunn til å behandle saken om Arctic Center om igjen.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

meninger

Etter å ha kommet i mindretall i avstemninga om reguleringsplan 1879 for hyttebyen på Finnheia, gjøres det nå et febrilsk forsøk på omgjøring av vedtaket. Det sentrale innholdet i regulerings- planen var bygging av 347 hytter og om lag 400 leiligheter med tilhørende parkeringsplasser for alle boenhetene på Finnheia i Håkøybotn.

Med Arctic Center AS som initiativtaker, noe avisa iTromsø har avdekket, har det blitt sendt brev med krav om lovlighetskontroll av kommunestyrets beslutning i sak 32/20, der det med 23 mot 20 stemmer ble vedtatt å ikke godkjenne reguleringsplan 1879, Finnheia.

Brevet fra Arctic Center AS er undertegnet av Sebastian Henriksen og Ragnhild Nilsen, Høyre, Bjørn Gunnar Jørgensen, Frp og Christer Bjørn, Bompengelista. Formelt står disse fire bak kravet om lovlighetskontroll, men i realiteten er de stråmenn for Arctic Center AS.


Arctic Center står selv bak klagebrevet fra de borgerlige politikerne

- Dette kunne vært gjort på en annen og bedre måte, vedgår Frps Bjørn-Gunnar Jørgensen.


At de krever lovlighetskontroll av vedtaket de sjøl stilte seg fullt og helt bak, er jo en særegenhet, sjøl om vi i disse koronatider har begynt å bli vant til at mange ting ikke er helt normalt. Likevel er dette langt utover akseptabel kutyme fra folkevalgte, og Tromsø kommune er tross alt medlem i Transparency International.

Arbeiderpartiet støtter kravet om lovlighetskontroll. Det ser derfor ut til at kommunedirektørens støtte til innholdet i klagen, og innstillinga om at vedtaket i sak 32/20 oppheves, vil få flertall i kommunestyremøtet 27. mai.

Kommunestyremøtet 29. april var et lovlig satt digitalt møte. I sak 32/20 fremmet Ap forslag om at saka skulle sendes tilbake til administrasjonen. De fremmet også noen punkter til endring/tillegg i reguleringsbestemmelsene som administrasjonen skulle innarbeide før saka kom til ny behandling i kommunestyret. Det var et stort flertall i kommunestyret der 34 mente at dette var et utsettelsesforslag, mens Aps 8 og 1 til mente at det ikke var det.

Det ble også gjennomført en egen avstemning om sak 32/20 skulle utsettes. 33 ønska å realitetsbehandle reguleringsplan 1879 i møtet, og kun Aps 8 medlemmer og 2 til ønska utsettelse. På samme møte realitetsbehandlet vi plan 1875, som gjaldt et annet område innafor Arctic Center.


Arbeiderpartiet og administrasjonen støtter Arctic Center-klagen – saken kan få ny behandling

Ap-ledelsen varsler at de støtter lovlighetsklagen fra Artic Center og de borgerlige partiene. Dermed kan det gå mot en ny behandling av Arctic Center-planene i kommunestyret.


I brevet om lovlighetskontroll påberopes at Ap mente at deres forslag ikke var et utsettelsesforslag, likeså at «det som regel» skal stå «saken utsettes» i forslag der man ønsker en sak utsatt. Administrasjonen gjentar dette i sitt saksfremlegg. På spørsmål fra undertegnede på gruppeledermøte onsdag 20. mai om hvor dette kravet er hjemlet, kunne det ikke henvises til en slik hjemmel.

Når sak 32/20 ble realitetsbehandlet i møtet var det full anledning for Ap, eller andre, å fremme forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene. Det ble ikke gjort.

Vi i Rødt stiller oss uforstående til at kommunedirektøren går god for Arctic Centers begrunnelse og innstiller på å oppheve det vi oppfatter som et helt legalt fattet vedtak i kommunestyret. Hvis dette skal sette standard for saksbehandling i kommunestyret blir det nok behov for flere enn bare ett kommunestyremøte i måneden.