Hvilke rettigheter har du som tilkallingsvikar

Her kan du som er tilkallingsvikar få svar på en rekke spørsmål.

RETTIGHETER: Anette Hunstad Brendeford i Jusshjelpa skriver om hvilke rettigheter du har som tilkallingsvikar.   Foto: Jusshjelpa

meninger

Er du ansatt som «tilkallingsvikar», «ekstrahjelp», «ringehjelp» eller «tilkallingshjelp»? Kjært barn har mange navn, men stillingen er fortsatt den samme. I det følgende vil kun tilkallingsvikar bli brukt. Denne artikkelen er skrevet for å gi deg som tilkallingsvikar litt mer innsyn i dine rettigheter.

Bruken av tilkallingsvikar er ikke ulovlig, og for mange er det en veldig nyttig ansettelsesmetode. Dette kan særlig gjelde for studenter som ønsker seg en jobb ved siden av studiet, men som ikke ønsker å forplikte seg til for mye jobb. For arbeidsgivere er det gunstig ved at de slipper å betale for arbeidstakere den ikke har bruk for i rolige perioder. Likevel er det mange som ikke ønsker denne stillingstypen, men har kanskje ikke andre muligheter. Ved at man ikke har fast jobb kan det påvirke for eksempel muligheten til å ta opp huslån.

Hva er egentlig en tilkallingsvikar? En tilkallingsvikar er en ansatt uten fast stillingsprosent, som blir tilkalt ved behov. Mer konkret er det en midlertidig ansatt, som får en ny ansettelse for hver gang personen har en vakt. Hovedregelen i arbeidslivet er fast ansettelse, og det er kun unntaksvis at midlertidig ansettelse skal brukes.

Fast ansettelse går ut på at en har en stillingsprosent, og en fast tilknytning til arbeidsplassen, mens en midlertidig ansatt kun dekker et midlertidig behov hos arbeidsgiver.

Etter en lovendring av arbeidsmiljøloven 1. januar 2019, ble adgangen til å bruke midlertidige ansatte innstrammet. Det er fortsatt lov med bruk av tilkallingsvikarer, men det er nå strengere krav til hvordan en slik avtale inngås. En avtale om tilkallingsvikar, er ikke en arbeidsavtale i seg selv, men en rammeavtale om hvilke vilkår som gjelder når personen blir tilkalt.

En rammeavtale er en type “arbeidsavtale” som ikke oppfyller vilkår til å være en selvstendig arbeidsavtale. Avtalen må suppleres for hver gang tilkallingsvikaren blir tilkalt, som gjerne går ut på arbeidstiden og omfanget for den konkrete vakten. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ha et vedlagt skjema i rammeavtalen som fylles inn for hver vakt.

Mange som arbeider som tilkallingsvikar, kan ha en avtale som er inngått før 1. januar 2019 og som ikke er oppdatert etter dagens standard. Det kan også gjelde for arbeidstakere som har inngått tilkallingsavtale etter denne tid. Det anbefales derfor å se på hvordan avtalen din ser ut i dag, og om den oppfyller dagens vilkår for en gyldig avtale om tilkallingsvikar. Dersom den er mangelfull, er en samtale med arbeidsgiver nyttig for å gå over avtalen. Det er alltid best å løse ting på lavest mulig nivå.

Mye av problematikken med tilkallingsvikarer er imidlertid hvordan de brukes. Erfaringen vår viser at det er en type ansettelse som ofte brukes som en fast ansatt. Arbeidstakeren dekker videre et fast behov hos arbeidsgiver. Det vil i et slikt tilfelle være en ulovlig midlertidig ansettelse. Det må dermed vurderes om man har rett til fast ansettelse. Vi har sett flere eksempler på arbeidstakere som er ansatt som «tilkallingsvikar» med en stillingsprosent. I en slik situasjon er man egentlig en fast deltidsansatt.

En negativ side ved å være tilkallingsvikar er uforutsigbarheten knyttet til stillingen. Man har ikke faste vakter, og man har heller ikke et oppsigelsesvern slik som faste ansatte. Når vakten til en tilkallingsvikar er ferdig, er også plikten til arbeidsgiver til å tilby arbeid opphørt. Det kan bety at man står uten jobb, og man har ikke grunnlag for å kreve å få mer arbeid.

Arbeidsgiver trenger ikke å oppgi grunn for at man ikke får fortsette arbeidet, slik det kreves for faste ansatte der det kreves saklig grunn for å si opp en arbeidstaker. På den andre siden står arbeidstaker friere, ved at man skal ha rett til å takke nei til vakter. Man er likevel avhengig av at arbeidsgiver har arbeid å gi.

Før du inngår en avtale om tilkallingsvikar kan det være greit å ha en innsikt i hvilket arbeidsforhold man går inn i. Ta derfor en ekstra sjekk over arbeidskontrakten før du skriver under, eller se over en eksisterende kontrakt. Dersom det likevel skulle oppstå problemer, er Jusshjelpa i Nord-Norge behjelpelig i slike saker.