DEBATT:

«Hva nå med Nord-Norgebanen?» 

I de senere år har støtten til Nord-Norgebanen økt i hele Nord-Norge, blant annet fra fylkeskommuner og kommuner. Vi etterlyser likevel et sterkere engasjement, skriver debattanten.

NORD-NORGEBANEN: Debattanten etterlyser mer engasjement. Illustrasjonsfoto  Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

meninger

I Stortinget 26. mai ble et forslag om «å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen» stemt ned. Forslaget var fremmet av stortingsrepresentantene fra Troms Per-Willy Amundsen (FrP) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV). Forslaget fra Amundsen og Fylkesnes om å bygge banen fikk 30 stemmer og støtte fra fem partier: FrP, MDG, Rødt, Sp og SV. Arbeiderpartiet fikk 27 stemmer og støtte fra MDG og Rødt for følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge på en slik måte at Nord-Norgebanen kan vurderes ved neste rullering av Nasjonal transportplan.»


Debatt:

Hva om svenskene frigjør seg fra Ofotbanen?

Narviks ordfører Rune Edvardsen  og sterke  toneangivende kretser rundt Narvik havn og i kommuneledelsen er med rette livredde for å bli akterutseilt av transportutviklingen og at Ofotbanens fremtid slett ikke er så sikker lenger.


Disse to forslagene ble altså ikke vedtatt. Det som da gjelder er det som ble vedtatt i Stortinget før jul i statsbudsjettet for 2020: «Regjeringen setter i tråd med regjeringens bompengeavtale av 10 millioner kroner til gjennomføring av en helhetlig Konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av transportløsninger i Nord-Norge. Dette inkluderer Nord-Norge-banen.» Dette følger nå de tre regjeringspartiene H, KrF og V opp. Så hva er stillingen nå i arbeidet for Nord-Norgebanen? Dette er det mulig å vurdere både optimistisk og pessimistisk.

En optimist kan påpeke at alle partiene på Stortinget nå i større og mindre grad har stilt seg positive til Nord-Norgebanen. Alle har stemt for at Nord-Norgebanen enten skal bygges eller i alle fall konseptvalgutredes. Partienes merknader i komitébehandlingen fram imot avstemningen 29. mai var også positive.


Debatt:

Det viktigste for oss er at banen blir bygget snarest mulig, ikke hvem som «leder an» arbeidet

Det holder ikke med ambisjoner hvis ikke vedtakene fattes, og som vi vet kan det være lang vei fra en tanke til en handling, skriver Katrine Boel Gregussen, Stortingsvararepresentant for Troms SV.


En pessimist kan si at alle partiene sier de er for Nord-Norgebanen, men ingen greier å få til et flertall for å virkelig gjøre noe. Regjeringspartiene sørger riktignok for at Nord-Norgebanen konseptvalgutredes, men ved å utrede så bredt som «transportløsninger i Nord-Norge» er det en fare for at dette vil ta mange år og ikke føre fram. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier selv til NRK Nordland 29. mai: «Men jeg tror jeg må være veldig tydelig på at helheten i dette arbeidet ikke vil være klar til den nasjonale transportplanen som vi skal behandle her vinteren 2020/2021.» Da kan det fort skje at saken først kommer opp til den derpå følgende runden med Nasjonal Transportplan i 2025, eller parkeres på et sidespor. Så lenge kan ikke Nord-Norge vente med å starte byggingen av en langsgående godsjernbane som skal utvikle næringslivet og bedre miljø og trafikksikkerhet.


Nord-Norgebanens verste motstandere er oss selv

De som står bak dette debattinnlegget mener regionale særinteresser kommer i veien for Nord-Norgebanen.


Og hva vil opposisjonspartiene på Stortinget gjøre? Deres forslag falt i avstemningen 29. mai, men det hjelper ikke saken videre å fortsette med å kritisere andre partier. I arbeidet med valgprogrammer til stortingsvalget høsten 2021 vil vi se hvor seriøst engasjementet er for Nord-Norgebanen. Noen partier har nokså nylig blitt positive til Nord-Norgebanen, etter å ha vært negative for ikke lenge siden. Disse må nå vise at de mener alvor. Andre partier har lenge vært positive, men ikke greid å få fram Nord-Norgebanen når de har vært i regjeringsposisjon.

I nyere tid har «Tromskomiteen for jernbane» arbeidet for Nord-Norgebanen siden 1977, og vi gir oss ikke uansett. I de senere år har støtten til Nord-Norgebanen økt i hele Nord-Norge, blant annet fra fylkeskommuner og kommuner. Vi etterlyser likevel et sterkere engasjement. Vi har selv i fem år deltatt på den årlige nasjonale Jernbaneforum-konferansen. Også i år, da «det grønne skiftet» og «gods fra vei til bane» var viktige tema der, ble Nord-Norgebanen likevel totalt ignorert. Derfor bør fylkesrådene for samferdsel i Nordland og Troms og Finnmark og mange nordnorske ordførere delta på Jernbaneforum 2021 og kreve at Nord-Norgebanen blir et hovedtema. Hvis ikke vil myndighetenes jernbaneinteresse fortsatt konsentreres om persontrafikk på det sentrale østlandsområdet på bekostning av det jernbane egner seg best til, nemlig godstrafikk over lange avstander, herunder til og fra Nord-Norge.


Stortingets nei til forlengelse av Nordlandsbanen

Mener Stortinget bedriver beslutningsvegring når det gjelder Nord-Norgebanen.


Arbeidet med stortingsvalgprogrammene til valget i 2021 vil vise hvor partiene står. Vi i Tromskomiteen for jernbane oppfordrer også alle stortingspartiene til å samarbeide om et godt Nord-Norgebane-vedtak når Nasjonal Transportplan vedtas i juni 2021. Utviklingen med transport i EU/EØS-området og de varige virkningene av korona-pandemien gjør at Norge ikke har råd til å vente med en slik nasjonal satsing som Nord-Norgebanen vil være. Som politisk redaktør i avisa Nordlys, Skjalg Fjellheim, skrev om Nord-Norgebanen 6. juni: Det er lov å tenke stort.