Debatt

Mediene må slutte å fremstille måker som terrorister

I flere mediesaker i sommer har måkene blitt fremstilt som «terrorister» fordi de beskytter ungene sine, og «tyver» fordi de prøver å skaffe mat til seg og ungene, skriver innleggsforfatteren.

Rødlistede krykkjer.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det er ingen overdrivelse å påstå at sommeren blir ødelagt av saker som nører opp under hat mot dyr, og da særlig mot måker.

Lovstridig fjerning av reir og egg og jaging av måker fører bare til at måkene blir enda mer redde for ungene sine. De får bekreftet at menneskene er farlige, og de reagerer helt naturlig ved å beskytte ungene med den metoden som naturen har utstyrt dem med – skinnangrep. Det er ikke virkelige angrep, det er en harmløs markering for å vise at de har unger i området. Måkene gjør bare det som måkeforeldre har gjort i tusener av år – de verner ungene sine mot fare.


Lørdagsmåseriet

En kystby uten måser i sentrum er en død by

Og det var dessuten de som kom hit først.


Vi kan tenke oss hvordan menneskene må fortone seg i måkenes øyne. En destruktiv art som år etter år angriper reirene deres og spyler eller feier dem vekk. Hver sommer anmeldes flere tilfeller av fjerning av egg og mishandling og dreping av måkeunger. Er det rart at måkeforeldrene er bekymret?

Det har liten hensikt å klage på måkene. De er totalfredet og kan ikke trylles bort fra steder der folk klager på dem, som er alt fra torg i byen til hytteområder ved sjøen. Vårt forslag til løsning er å la måkene være i fred, respekter lovverket og ikke ødelegg for hekkingen, og gi gjerne måkene mat på usjenerte steder – da forstår de at man er vennligsinnet og ikke vil ungene deres noe vondt. I områder der hekkende måker får mat oppstår vanligvis ikke konflikter.


Har folk fjernet seg så langt fra naturen at møtet med den vekker frykt?

Innsenderen bak dette innlegget mener folk bør ta mer hensyn til dyrelivet og øke toleransen for dyrene i sine nære omgivelser.


Oppfordringen til kommunene er å bidra til å styre måkene bort fra områder der konfliktnivået er høyt og til områder med lavt konfliktnivå. Det kan gjøres med skilting som gir råd om hvor folk kan mate og hvor de bør la det være. Samtidig bør det i samarbeid med ornitologer legges til rette for trygge hekkeplasser i områder med lavt konfliktnivå. Det er viktig å sette av steder der folk som ønsker å dele sin overflod med måker og andre fugler kan gjøre det uten å føle seg kriminaliserte. Måkene kan ikke nektes mat overalt. Det er også viktig å huske på at måkene er byens renovatører og at de bidrar til å holde rottene borte.

Selv om det er blitt flere måker i byene betyr det ikke at bestandene øker – tvert imot er de i tilbakegang, og 7 av 10 arter som hekker i Norge er rødlistet. Dårlig næringstilgang i havet, klimaendring, nedbygging av natur og forstyrrelser driver måkene på flukt til byene og tvinger dem til å overleve på avfall og insekter. Det er en menneskeskapt situasjon som kommer av at vi oppfører oss som «tyver» og tømmer havet for fisk. Slike beskrivelser som hyppig brukes på måkene passer bare på vår egen art.


Debatt:

Har ikke vi mennesker det i oss å vise empati og toleranse for måkene?

Måker er blant de dyrene som er hyppigst utsatt for vold. Årlig anmelder NOAH en rekke saker der disse fuglene utsettes for lovbrudd. Dette til tross for at flere av artene er oppført som truede eller sårbare på den norske rødlisten.


Er det håp om at mediene vil bli sitt ansvar bevisst og slutte å skape urettferdig hat mot dyr? Er det håp om at folk vil forstå naturens fine mekanismer og viktigheten av at dyr tar vare på avkommet sitt? På denne tid er alle dyr i naturen opptatt med å fostre opp ungene sine og beskytte dem mot farer, ofte med eget liv som innsats. Det er utslag av det sterkeste og edleste av alle instinkt. Det er den mest naturlige adferd, og det fortjener vår respekt og forståelse.