DEBATT:

E8 i Ramfjorden skal «endelig» bygges

Innleggsforfatteren oppfordrer til «sunn fornuft» når den fremtidige E8-løsningen skal avgjøres.

SKEPTISK: Innleggforfatteren er skeptisk til løsningene for nye E8.  Foto: Statens vegvesen

meninger

Svar til kommunestyremedlem Jens Ingvar Olsen, men samtidig et innlegg som jeg ber alle kommunestyremedlemmer, uansett parti, vektlegge når de skal stemme i denne sak. La for en gangs skyld ikke «partipisken» bestemme, men bruke sunn fornuft og vektlegge en del av de momentene jeg vektlegger i dette innlegget. For det er en infrastrukturmessig meget viktig avgjørelse dere skal ta, som vil være retningsgivende for den fremtidige E8-løsningen inn til Tromsø.

E8 slutter nemlig ikke ved Hundbergan, den går videre inn til Tromsø. Det vestre E8 alternativet vil kostnadsmessig «låse» løsningen inn mot Tromsdalen. Hvordan de trafikale løsninger mellom Hundbergan og Tromsdalsbrua skal løses, både teknisk, grunnavståelser, riving av bygg etc., og ikke minst kostnadsmessig har jeg ikke sett noe overslag over, men jeg antar vi snakker store tall.

Den vestre E8 løsningen i Ramfjorden startet med et overslag på 1,6 milliarder, økte så til 1,89 milliarder. Seneste overslag gjort av Nye Vei AS er 2,2 milliarder. Det østre E8 alternativet har et kostnadsoverslag på 2,7 milliarder. I dette overslaget er det innberegnet en kjørebru i Nordbotn som skal trekkes ut, kostnad cirka 600 – 800 millioner, likeså en støyvoll på 850 meter mot Eiscat, den stasjonen skal flyttes til Skibotn. Kostnaden for denne er cirka 50 millioner. Så det østre E8 alternativet reduseres iallfall med 650 millioner. Da er vi for det østre E8 alternativet nede på cirka 2,1 milliarder.

Byggetekniske utfordringer for de to alternativene:

Blant de faktorene som er utslagsgivende i en veikostnadsberegning er blant annet massebalanse, det vil si at man har tilgjengelig veibyggingsmasser i veitraseen, det vil si fjell og morene.

E8 vestre alternativ har verken fjell eller morenemasser i sin trase, bare jord og leire.

E8 østre alternativ har en veitunnel på over 2 kilometer, og har derfor tilnærmet 100 prosent massebalanse. E8 vestre alternativ har tilnærmet 0 prosent massebalanse. Det vil si at all uttrauet masse, jord og leire, må anbringes i depot, hvor? Skulle ikke forundre meg om det betraktes som spesialavfall og bringes til Storsteinnes. All morene og fjellmasse må bringes inn eksternt fra Vannøya eller Tyttebærvika.

Rent byggeteknisk er vestre E8 en gigantisk byggeteknisk utfordring på grunn av grunnforholdene, samt at det skal bygges en 850 meter bru over Ramfjorden, fundamenter på leireavsetninger. Ramfjorden er en gytefjord for torsk og har dessuten en lakseelv, som er en gyteelv. Troms og Finnmark fylke har tidligere i sine betenkeligheter ikke sett bort fra at denne brukonstruksjonen ville medføre silke problemer at det måtte bygget et renseanlegg.

Jeg oppfordrer derfor enda engang Tromsøs kommunestyremedlemmer å stemme ned vestre E8 alternativet, østre E8 alternativ er et vedtatt alternativ som kan påbygget straks. Vestre E8 skal igjennom hele den omfattende planutredningen med innsigelser etc. fra fylket, Sametinget, private, dette gjør at vestre utredning tar flere år, tidligst byggestart 2024.

Dessuten er markedet for entreprenører meget magert nå, så tidspunktet for byggestart er meget gunstig prismessig nå.