Helsehuset-saken:

– Vi gir faglig god helsehjelp

I dette innlegget hevder avdelingsdirektøren for helse og omsorg at det ikke er riktig at innsparinger setter liv og helse i fare ved Helsehuset.

TALER HELSEHUSETS SAK: Margrethe Kristiansen, konstituert avdelingsdirektør for Helse og omsorg forsvarer Helsehusets virksomhet.  Foto: Tromsø kommune (Marius Fiskum) og Ronald Johansen.

meninger

Det skal ikke være sånn at noen dør alene, hverken i kommunehelsetjenesten eller i andre deler av samfunnet. På Helsehuset er det en solid bevissthet til dette. Døden kan likevel inntreffe både brått og uventet.

Tromsø kommune berømmer alle som varsler om kritikkverdige, eller mulig kritikkverdige forhold i kommunehelsetjenesten. Sykepleier og vikar Mikaela Sandberg har uttrykt bekymring for at pasienter kan dø alene, eller på annen måte risikerer å ikke få den pleie de skal ha. Hun har samtidig bekreftet at ingen har dødd alene på hennes vakt ved Helsehuset.

Den bekymringen er vi glad for at hun deler med oss. Vi skal lytte nøye når våre ansatte uttrykker denne type bekymringer etter å ha vært på jobb, uansett hva som er bakgrunnen. Liv og helse står alltid først, derfor skal vi finne gode og objektive svar på om det er forhold ved Helsehuset som må endres på.

Dette undersøker vi nå og dersom undersøkelsen viser at vi må gjøre endringer, vil vi gjøre det.


Sykepleier ved Helsehuset kaller forholdene «umenneskelige»:

Mikaela (30) fikk nok da sjefen sa opp på grunn av verdihensyn: – Pasienter dør alene


Ikke i noen deler av helsetjenesten kan man gi garantier for at mennesker ikke dør alene. Døden er en naturlig del av livet- og helsetjenestene. Fire av fem eldre som dør hvert år mottar omsorgstjenester fra kommunehelsetjenesten. Svært få av dem dør alene, og når dette skjer følges det opp med en avviksmelding dersom omstendighetene tilsier det. En slik melding gir oss den beste kunnskap for å bli bedre. Avslutningen på livet skal være verdig.

Dersom det er økte behov, for eksempel med mange eller svært syke pasienter, innkaller vi ekstra bemanning. I sommer har bemanningen ved Helsehuset på natt vært økt fra 8 til 11 på grunn av økte behov, og dette vurderes fortløpende.

Det er derfor ikke et riktig bilde når noen hevder at innsparinger setter liv og helse i fare. Tjenesten ved Helsehuset er god, og det kan ikke være sånn at mulige enkelttilfeller overskygger dette og på den måten gir et negativt inntrykk av hvilken helsehjelp som gis.

Innlegg i avisa iTromsø fra pårørende til en pasient ved lindrende avdeling på Helsehuset bekrefter det vi svært ofte får høre fra de som mottar tjenester fra oss: at helsehjelpen vi gir er god.

Det er viktig å understreke at kommunehelsetjenesten ikke en spesialisttjeneste. Forskjellen knyttes til graden av spesialisering av tjenesten. Der sykehusene har høy medisinskfaglig kompetanse og differensierte behandlingstilbud, er kommunehelsetjenesten en generalist med et helhetlig ansvar for innbyggerne i alle aldre livet ut. I arbeidet med å sikre gode pasientforløp mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen har Helsehuset en sentral rolle. Helsehuset skal gi et helhetlig korttidstilbud til innbyggere som er ferdig behandlet på sykehuset, men som er for syke til å reise hjem.


Bøe om kommunens Helsehus-håndtering: Savner handling, oppfølging og ordføreren

Høyre-gruppeleder Erlend Svardal Bøe stilte i forrige uke skriftlige spørsmål om Helsehuset til ordfører Gunnar Wilhelmsen. Disse har nå blitt besvart – av Gunhild Johansen.


For å løse de oppgavene en omfattende og komplisert kommunehelsetjeneste skal gi, har avdeling for helse og omsorg utarbeidet en helhetlig plan. Målet med arbeidet er å sikre sosialt, miljømessig og økonomiske bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Tromsø kommune. I arbeidet med innsparing og omstilling jobbes det systematisk med konsekvensanalyser for å redusere faren for uønskede enkelthendelser.

Som mange vet, så har Tromsø kommune over flere år jobbet med å ta ned kostnadene i helse og omsorgstjenesten. Over flere år har tjenesten hatt et høyere utgiftsnivå enn hva kommunen evner å bære over tid. Siden kommunen ikke lenger har et disposisjonsfond (sparepenger) vil et eventuelt merforbruk i helse og omsorg måtte dekkes inn gjennom å redusere eller ta bort andre tjenester kommunen skal gi. Derfor finnes det ikke noe alternativ enn at også helse og omsorgstjenesten må jobbe for å komme i økonomisk balanse.

Men selv hvor vanskelig dette arbeidet er, går liv og helse foran.

Avdelingens hovedgrep kan deles inn i tre strategiske fokusområder, der hovedretningen er en dreining fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebaserte tjenester. Det handler om at innbyggerne skal kunne mestre eget liv og bo hjemme lengst mulig, større kontroll på tjenestetildeling opp mot budsjett og sikre en mer ressurseffektiv tjeneste.


Helsehuset har satt i gang undersøkelser: – Ikke greit om noen dør alene. Likevel vil det kunne skje

Enhetsleder Randi Lovise Kubban ved Helsehuset opplyser at sykepleier Mikaela Sandbergs fortvilte bønn nå behandles som en varslingssak.


Det skal også være kvalitet i tjenesten. Vi kan lykkes dersom vi får til et bedre samarbeid, flere samdriftløsninger på tvers av tjenesten, unngå unødvendige leiekostnader og kostnadskrevende private tjenester, unngå betaling for utskrivningsklare pasienter ved UNN, unngå overtid og bruk av bemanningsbyrå, samt redusere sykefraværet gjennom fokus på ledelse og nærværsarbeid. Dette er bare noen av tiltakene vi jobber med. Her er det store innsparingsmuligheter.

Som alle andre norske kommuner skal Tromsø kommune i tida framover gi gode tjenester for mindre penger. Dette vil kreve endringer og omstillinger både for deg som innbygger og for vi som er ansatt i helse og omsorgstjenesten. Vi må gi helsehjelp på nye måter, men helsehjelp skal fortsatt være faglig god.