Debatt:

Ny bydel på Breivikeidet og Ramfjordmoen?

Tromsø er en by uten samlende strategier, visjoner eller løsninger for store spørsmål i byutviklingen.

I TINDTUNNELEN-STYRET: Terje Walnum (t.v.) og Magne Nymo.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det kan skyldes mangelfulle strategier til nå, nærsynte politikere, manglende visjoner, tregt Vegvesen, dårlige planer, lite framsyn hos politikere og partier, eller utbredt kjekling i den politiske sandkassa. Kråkfotmetoden er utbredt. Næringsliv og politikere har lite samarbeid, særlig om felles visjoner for byens utvikling.

Foran E8-trasevalg og Arctic Center i kommunestyret kan det passe å nevne noen strategiske momenter av betydning:

  • Tromsø ønsker å utvikles videre som transport-knutepunkt i nord.
  • Tromsø vil holde på posisjonen som reiselivshovedstad på Nordkalotten.
  • Tromsøs byutvikling skal styrke disse posisjonene.
  • Ny bydel Breivikeidet og Ramfjordmoen styrker byen som transportsenter.
  • Nord-Norgebanen får plass til både godsterminal og passasjerterminal på Ramfjordmoen.
  • Arctic Center gjør Tromsø til et utvidet trekkplaster i reiselivet.
  • Tindtunnelen reduserer avstand til Ramfjordmoen/Breivikeidet med 13,5 km fra øya og resten av byen.
  • Ramfjordmoen med tunnelen kommer nærmere enn Tønsvika og Sør-Kvaløya til bysentrum. Byen kommer nærmere til Innlandet, Finnmark, Sverige og Finland.
  • Transportsenter på Ramfjordmoen blir Nord-Norges største. Veikrysset E8/Fv 91 har allerede størst trafikk utenom alle bysentra i nord, før senteret er etablert.

Østre E8 trasevalg med Tindtunnelen plasserer Tromsø rett i smørøyet for denne utviklingen. E8 vestre trasevalg plasserer Tromsø utenfor en slik strategi og blir et blindspor i en fremtidsrettet utvikling

Det skader ikke at østre E8 koster minst å gjennomføre og har kortest transportveier, og kan gjennomføres raskest. Vegvesenet hevder det motsatte, med en lettvint holdning til fakta. E8-gruppen i Vegvesenet reg nord er et av problemene for Tromsøs fortsatte utvikling. Tromsø er uten strategisk bistand fra statens største enkeltaktør i byen og i landsdelen.

Ledige arealer innover Breivikeidet og moen utgjør det dobbelte av hele Tromsøya. Tenk på hva vi har på øya i dag. Tenk på det dobbelte av både næringsliv, infrastruktur og boliger! Dette er potensialet.

Området har ledige kaiarealer i begge ender, dypvannsforhold i Ullsfjorden og ved Olavsvern. Utviklingen starter NÅ ved at Ramfjordmoen får ferdigregulert 350 mål næringsområde ved Eiscatveien. Så blir Eiscats områder ledig fordi de flytter til Skibotn.

Tvers over moen blir E8s østre trase på 2 flate km. Langs E8-traséen blir det 4 km veifasade i næringsområdet langs veien med fasade mot Europaveien. Dette næringsområdet langs E8 kan bli på ca 800 mål. Så Ramfjordmoen kan bli en skikkelig stor næringsklynge, med hovedvekt på transport, transportservice, bilmekaniske aktiviteter, hele bilbransjen, reiseservice og overnatting, godshåndtering og lagervirksomhet med mye mer.

For byutvikling er dette nesten jomfruelig område som kan bli byplanleggernes våte drøm. Å planlegge en ny bydel for opptil 60.000 med infrastruktur, skoler, næringområder, shopping, kaiområder, friluftsliv etc. er ikke alle forunt.

Alle taper 5,5 km pr tur og 11 km pr reise hvis vi må kjøre vestre trase via Leirbakken istedenfor Tindtunnelen og østre E8 via Ramfjordmoen. Tilsvarende tap oppstår med kjøring i retning Vollan.

Utviklingen innover Eidet og R.moen vil utgjøre et byggemarked på noen milliarder hvert år. Hvem vil delta?

Østre E8-trasé fremmer denne utviklingen. Vestre E8 forsinker og utsetter fremtidig utvikling, og pålegger alle høyere transportkostnader. Trasevalget skjer nå!