Debatt:

Til eierne av selskapet Arctic Center AS

Forfatteren av debattinnlegget har en klar oppfordring til utviklerne av Arctic Center.

STORSTILTE PLANER: Forfatteren av debattinnlegget reagerer på de store planene for Arctic Center.   Foto: Illustrasjon: Arctic Center

meninger

Nå nærmer kommunestyret i Tromsø seg en forhåpentligvis siste behandling av planene for det omdiskuterte anlegget med hytteby, hotell, leiligheter og alpinbakke i Håkøybotn. Jeg vil derfor komme med ei ut- og oppfordring til eierne av selskapet som står bak planene. Men først må jeg forklare nærmere:

Jeg har fulgt denne saken siden jeg bodde i Håkøybotn tidlig på 1980-tallet. Da så de første planene om dette dagens lys og det ble bl.a. arrangert et diskusjonsmøte i det såkalte «Helsehuset» i bygda. På dette møtet kom det mange folk fra området, og initiativtakeren sjøl stilte også opp for å utdype nærmere om planene.

Det var et interessant møte med klare meninger og synspunkter. Om jeg ikke var på linje med initiativtakerens synspunkter så synes jeg han opptro ærlig og redelig, og han argumenterte godt ut fra sitt ståsted. Det gjorde også de som hadde klare synspunkter mot et slikt prosjekt. Det var et bra møte, syntes jeg.

Noen dager etter møtet, tror jeg det var, ringte det på døra hjemme hos oss og der sto en person som ønsket at vi skulle skrive under på ei protestliste mot anlegget. I utgangspunktet stilte jeg meg noe undrende til prosjektet, men jeg syntes at jeg ikke hadde godt nok grunnlag for å ta et klart standpunkt. Jeg unnlot derfor å skrive under.

Et par dager etter dette sto det noen andre personer på trappa vår. De ville at vi skulle skrive under på et opprop for prosjektet. På samme måte som sist vurderte jeg det slik at det beste var å holde meg nøytral og heller se hvordan disse planene ville utvikle seg.Så har det altså gått nærmere 40 år før planene skal opp til endelig behandling i kommunestyret i Tromsø. Men nå mener jeg det er mange argumenter som taler imot prosjektet; jeg er ikke i tvil om at det vil være riktig å si nei til dette. De tre viktigste argumentene ut fra mitt ståsted er:

1. Prosjektet har ekspandert voldsomt. Fra å være planer om en alpinbakke med tilliggende herligheter er det nå blitt en hytteby (ikke hyttelandsby) med hotell og parkering og omfattende inngrep i området. I enkelte brosjyrer fra Arctic Center er det illustrert med terrengmodeller som har mindre enn 100 hytter inntegna. Det er jo noe helt annet enn det som de faktiske planene innhold. Prosjektet er så gigantisk at det nå egentlig fremstår som noe helt annet enn det som har vært presentert opp gjennom årene.

2. Kunnskap om områdets betydning for natur og friluftsliv. Det er i de senere år kommet ny og relevant kunnskap om områdets store betydning for miljø- og klima. Dette gjelder både botanikk, fugle- og dyreliv (inkl. beite for sau og rein) og ikke minst betydninga av CO₂-binding i det store våtmarksområdet som dette gjelder. Det er også kommet ny kunnskap om hvor viktig det enkle friluftslivet i områder som Håkøybotn (kanskje det mest brukte friluftsområdet i kommunen) er for folkehelsa. Disse kunnskaper hadde man ikke for 40 år siden. Når man i dag skal ta ei beslutning om prosjektet må man legge til grunn kunnskap og informasjon som foreligger i dag, og ikke det man hadde «i gamle dager».

3. Forholdet til tilgrensende områder. I nærheten av utbyggingsområdet er det andre naturområder som kan bli direkte berørt av ei utbygging, Dette gjelder både de områder som har vernestatus (fjæra i Håkøybotn, Tisnes) og andre områder som er viktig for friluftsliv, landbruk, reindrift etc. Det mangler ei helhetlig konsekvensanalyse av hva anlegget vil bety for denne delen av Sør-Kvaløya. Etter mitt syn kan man ikke vedta et slikt prosjekt uten ei slik helhetlig konsekvensanalyse.


Arctic Center-klage vant fram: Blir ny behandling av det omstridte prosjektet

Et flertall i kommunestyret mener vedtaket de fattet i april om reguleringsplanene til Arctic Center var ugyldig. Men saken er langt fra over, og SV varsler at de vil klage på klagen.


Før sommeren har det rast en debatt både på sosiale og til dels usosiale mediene om saken. I denne debatten har det i enkelte tilfeller falt harde ord begge veier. Jeg vil derfor presisere at jeg, siden jeg nå både er oppflaska og avblomstra her i kommunen, har personlig til dels godt kjennskap til eierne av Arctic Center. Det er bra folk og de har ei god sosial innstilling. Innen idrett, kultur, reiseliv og annet næringsliv, samfunnsliv, politikk og frivillighet har disse folka gjort mye bra. Men sjøl om de er gode folk, så mener jeg her at de har et dårlig prosjekt. Eierne av prosjektet er etter min mening blitt «fanget» i et utviklingsprosjekt om «gull og grå skoger», men de har ikke evnet å ta inn over seg ny kunnskap om natur, klima og miljø.

Det er nå jeg vil utfordre eierne av Arctic Center. Dere har på mange måter et godt ord på dere. Når dere nå av kommersielle hensyn vil presse gjennom gigantanlegget i Håkøybotn mener jeg at dere i beste fall vil utfordre mye av det omdømmet dere har. Egentlig risikerer dere å bli mest kjent i ettertida for dem som sto bak raseringa av et av de viktigste natur- og friluftsområdene i Tromsø kommune. (I saksdokumentene står det så klart at jeg mener «rasering» er et dekkende ord, sjøl om det er mitt ord i denne sammenheng). Vil dere virkelig gjøre dette?

Så kommer oppfordringa: Trekk planene tilbake. Og hvis dere fortsatt vil utvikle et konsept med hytter og alpinbakker: Legg fra dere giganttenkninga. Finn et annet område og lag noe som bygger på naturens premisser, som ikke er bygd på ei forventning om masseturisme og som spiller på lag med brukere og omgivelser. Da kan det kanskje bli noe bra?