Debatt

Det er ikke tatt hensyn til oss når Finnheia skal utbygges

Styret i Kvaløya Sanke- og beiteforenin har skrevet et åpent brev til kommunestyret i Tromsø og lederne i det politiske partiene i kommunen.

Finnheia 

meninger

Det er nå gjort kjent at utbygginga på Finnheia på nytt skal behandles av kommunestyret iTromsø. I den forbindelse finner vi det merkverdig at beitebrukernes rettigheter i området i liten grad er ivaretatt.

Det er grunn til å minne om at beiteretten på Finnheia ikke har vært gjenstand for ekspropriasjon (ref. ekspropriasjonsdommen). De som har beiterett på Finnheia og tilliggende daler og fjell er reineierne og alle husdyrbruk fra Håkøybotn til og med Straumsbukta. Jmf .høyesterettsdom fra 1995 (Balsfjorddommen, Rt. side 644).


Fylkesmannen har talt: Blir ny behandling av Arctic Center-saken

Fylkesmannen mener det ble gjort saksbehandlingsfeil da Arctic Center-planene ble avvist, og at saken nå må opp til ny behandling.


Streifbeite i området kan dokumenteres fra tidlig 1700-tallet.I Beitebruksplan for Tromsø kommune 2020 – 2024 poengteres verdien og viktigheten av å ta hensyn til beitebrukere og deres rettigheter i forbindelse med større utbyggingsprosjekter.

Vi kan lese følgende: «Beitelagene tas med i høringsprosessen for tiltak som berører areal nedbygging/omdisponering i LNFR-områder. Viktige beiteområder og trekkveier bør skjermes mot utbygging i kommunens arealdel.»

«Gjerdehold og beiterettigheter bør konkretiseres i reguleringsplanene. Om et beiteområdeeller tilliggende område reguleres for bebyggelse eller annen næring bør det i reguleringsplanen tydelig fremgå om det skal opprettes gjerde. Det skal også være klart angitt hvem som kan/skal sette opp gjerde i området og hvem som bør være ansvarlig for vedlikehold.»


Et ja til Arctic Center på Finnheia, er et nei til Tromsø som «arktisk forbilde» innen bærekraftig reiseliv og naturforvaltning

Å gjøre det rette valget i denne saken krever mot og politisk handlekraft, skriver styret i Naturvernforbundet i Troms.


Kvaløya Sanke- og beiteforening kan ikke se at kommunens egen beitebruksplan for å sikre beiterettighetshavernes interesser er hensyntatt i behandlingen av planene om utbyggingen på Finnheia.

Kvaløya Sanke- og beiteforening mener derfor at det må utarbeides en avtale mellom utbygger og beitebrukere om alle spørsmål om beitebruk, gjerdehold, erstatningsansvar m.v.

Utgangspunktet for en slik avtale må være at beitebrukerne ikke skal påføres ekstra kostnader eller ulemper som følge av en eventuell utbygging. Det er vår påstand at kommunestyret ikke kan ta saken opp til ny behandling før en slik avtale er utarbeidet og vedtatt av begge parter.