Debatt

Utøverne av skytesporten fortjener en endelig skytebane for å slippe sin nomadetilværelse med stadig flytting

Onsdag 26. august skal politikerne i Tromsø behandle to viktige tema: Skrote planen om fullskala skytebaneanlegg på Langmoen samt stemme over mulige forslag til å videreføre og utvikle desentraliserte og mindre skytebaneanlegg. 

Anders Christensen er leder for Utvalg Mot Skyting i Kjoselvdalen.  Foto: Frank Lande

meninger

Fra kommuneplan Tromsø 2011 – 2022 siteres: «Det må påpekes et moment som i meget stor grad kommer inn som et stort hinder m.t.p. fremtidig utvikling av boligfelt i Tønsvikområdet: Fortsatt drift og videre utvikling av skytebane på Tønsnes (Kjoselvdalen). Opp igjennom årene har det vært flere skytebaneanlegg i kommunen, til å begynne med 4 forskjellige anlegg på Tromsøya (Alfheim, Prestvannet, Langnes og Grønnåsen, senere Tromsdalen og deretter på militær skytebane på Tønsnes). Flytting av skytebanene har skjedd i takt med byens vekst, og har følgelig vært lite fremtidsrettet».

Dette er like aktuelt i dag og ikke minst i et fremtidsperspektiv. Her må tilføyes at Kjoselvdalen skytebane med sine sikkerhetssoner og tilhørende båndlegging av store områder i rød støysone ikke bare er et hinder for boligbygging med kort vei til arbeidsplassen, men også legger begrensning på andre og viktige samfunnsbehov.

Det gjelder næringsvirksomhet, både i forbindelse med byutvikling og næringsutvikling generelt, ikke minst koblet opp mot Masterplan for Grøtsund industrihavn og fremtidig arealbehov i forbindelse med petro-maritim utvikling. En utvikling som vil tiltrekke og utvikle en klynge av sekundær mekanisk industri og annen næringsvirksomhet med egne arealbehov i tillegg.


Debatt:

Dette er ikke første gang regjeringen tar seg et skamløst bad i skattebetalernes pengebinge og serverer en tvilsom film i retur

Kringkastingsloven forbyr reklame for livssyn og politiske budskap på TV. Ina Gravem Johansen mener at loven bør oppdateres til også å gjelde radio og nett.


Fortsatt skyting i Kjoselvdalen vil dermed medføre en negativ kryssvirkning mellom byutvikling generelt og Masterplan for Grøtsund industrihavn.

Hva angår fremtidig arealbehov må også nevnes Arbeiderpartiets Nordområdeutvalg (Martin Henriksen) som i disse dager skal fremlegge forslag til ny nordområdepolitikk.

Heri inngår ønsket om å realisere Nord-Norgebanen med hydrogendrift, et viktig miljøtiltak. En bane som i kraft av egen tyngde hører naturlig med for å dekke behovet til et industriområde vi nå ser konturene av. Ikke minst når det gjelder klima og verdiskapning er det et ønske fra utvalget at Nord-Norgebanen kommer inn under Nasjonal Transportplan.

Jernbane fram til Grøtsund Industrihavn vil blant annet bety overføring av gods land-sjø og vise versa. Det medfører eget tilleggsareal i lokalområdet.

Onsdag 26. august skal politikerne i Tromsø behandle to viktige tema: Skrote planen om fullskala skytebaneanlegg på Langmoen samt stemme over mulige forslag til å videreføre og utvikle desentraliserte og mindre skytebaneanlegg.


Debatt

«Jeg vil takke Petter Northug»

Rusomsorg i Norge er dessverre klassedelt på linje med samfunnet ellers, skriver forfatteren av innlegget.


Dermed kan det være mulig at Kjoselvdalen skytebane bokstavelig talt igjen kommer i skuddlinjen.

Da de samme planer vedrørende Kjoselvdalen skytebane ble skrotet for snart ett år siden var det stor glede og lettelse i lokalbefolkningen. Men ettersom det nå ligger i kortene at eksisterende skytebane i Kjoselvdalen igjen kan fortsette som før kjenner man på ny den gamle fortvilelsen og håpløsheten iblandet fremtidsangst som tilkjennegir et over 40 år gammelt kronisk konfliktområde.

Kjoselvdalen skytebane er blitt en Gordisk knute som krever at politikerne evner å finne en felles løsning. Ikke minst i et samfunnsperspektiv. Utøverne av skytesporten fortjener en endelig skytebane for å slippe sin nomadetilværelse med stadig flytting.