Debatt:

E8 og Tindtunnelen etter 26. august 2020

«Kommunestyret har nå anledning til å bestemme så raskt man vil at østre reguleringsplan fra 2017 skal justeres og fremlegges til behandling. Det blir eneste mulighet til å få fart på E8-saken», mener styret i Tindtunnelen.
meninger

Kommunestyrets flertall valgte 26. august å skifte trasévalg for E8 i Ramfjord fra østre trasé til vestre. Østre trasé hadde tilknytning til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen. Vestre trasé skal ha ei bru over Ramfjorden ved området Leirbakken og en veitrasé på vestsida av fjorden med potensial for ulykker, ras og leireutglidning. Men Vegvesenet hevder at dette vil gå bra!

I kommunestyret ble saken preget av litt krangel og desinformasjon om fakta. Fylkesmannen krevde 12. mars en utredning som sammenligner trasévalgene objektivt, som grunnlag hvis man skulle ønske å endre trasévalg. Lovpålagt utredning med sammenligning ble ikke utført av Vegvesenet. MDG og andre i kommunestyret etterlyste dette.

Så neste trinn blir at vedtaket i kommunestyret innklages til Fylkesmannen med grunnlag i Fylkesmannens egne krav til lovgyldig utredning. Vi ser at saken er mangelfullt utredet fra Vegvesenet med fravær av viktige fakta. Avisene har de siste ukene hatt flere omtaler av temaer som ikke er belyst i Vegvesenets saksutredninger. Men flertallet valgte å se bort fra manglene i saksfremlegget. Det kan straffe seg fremover ved at Vegvesenet kan tillate seg å utføre enda dårligere utredninger i forhold til oppdragene.

Vestre trasé er ganske håpløs med tanke på samfunnsøkonomi, anleggskostnad, kjøreavstander og tid for gjennomføring, foruten risikoen for skader og livstap ved at Leirbakken og områdene rundt glir ut eller kollapser. Flertallet har valgt å stole på Vegvesenets uforbindtlige utsagn om risiko og økonomipåstander, tilsynelatende.

Fylkesmannens klagebehandling tar sikte på å avklare Vegvesenets og kommunens behandling i forhold til gjeldende lover og forskrifter. I denne saken er det spesielt at Fylkesmannen allerede 12. mars fremsatte egne krav om utredninger som Vegvesenet og kommunen har ignorert. Reguleringsvedtaket i kommunestyret er da basert på klart sviktende grunnlag.

Hvis Fylkesmannen opphever kommunestyrets vedtak, så er Tromsø tilbake ved situasjonen før vedtaket, det vil si at østre trasé er gjeldende trasévalg fra vedtak i 2015 og 2012. Kommunestyret har da 2 alternativ:

  • Utredning og planprosess for nytt trasévalg utføres på nytt, det vil si 8–12 måneders ekstra forsinkelse, minimum.
  • Ferdig reguleringsplan for østre trasé fra 2017 justeres og fremmes til behandling og gjennomføring. Det krever mindre bevilgning enn vestre trasé.

Hvis Fylkesmannen godtar kommunestyrets vedtak, så kan vestre trasé komme litt videre i prosessen, såfremt den holdes innenfor departementets styringsmål og budsjettramme på 1,89 milliarder kroner. Men denne grensen er allerede overskredet, dog ikke ennå formelt brutt, ved at styringsmålet er for lavt.

Det vil si at ekstra kostnader ved brua, brufundamentet, steinfyllingen mot Leirbakken, den enorme masseflyttingen langs vestsida for å klargjøre veitraseen for bygging, alt sammen kommer som ekstra kostnader som sprenger budsjettet.

Så får vi samme problemstilling som i 2018 for østre trasé, da veisjef Naimak fant på så store ekstra kostnader for østre trase at prosjektet måtte få en revisjon. Tilbake til start?

Vegvesenet har kamuflert og prøvd å gjemme bort flere kostnadsbomber i vestre trasé. I løpet av et års tid med kostnads- og kvalitetskontroll blir disse bombene detonert. Imens serveres kommunestyret et anleggsbudsjett på 1,89 milliarder som er altfor lavt. Det statlige Nye Veier AS har offisielt anslått vestre trasés anlegg til 2,2 – 2,4 milliarder. Vegvesenet har ennå ikke fullført grunnundersøkelsene for vestsida.

Summa summarum : Østre trasé kommer i mål flere år før vestre. Med lavere anleggssum, kortere kjørelengder og bedre samfunnsøkonomi er østre trasé en gevinst for næringslivet og bilbrukerne. Men Vegvesenet og noen politikere vil ikke høre.

Som kjent skal østre E8 i Ramfjord bygges uten Vegvesenets påståtte veisløyfe rundt Nordbotn til 900 mill. kr, fordi østre trasé går rett inn i Tindtunnelen på Ramfjordmoen. Det vil si at østre ligger langt under budsjettet for vestre trasé, og krever ingen ekstra bevilgning!

Villedning fra Vegvesenet og noen politikere har bidratt til forvirring og forsinkelser. Kan noen skjære igjennom dette?

Fra 2003–05 har Vegvesenet fremmet vestre E8 med varierende påskudd og innsats. E8s forsinkelser på grunn av vestre-påstandene har hittil vært over 15 år, og vi er ennå ikke på rett spor.

Saksgangen er nå at alt må avvente Fylkesmannens lovfortolkning og klagebehandling. I brev 12. mars har Fylkesmannen allerede sagt at Vegvesenet og kommunen har brutt lovens bestemmelser om å komme fram til lovgyldig trasévalg.

Kommunestyret har nå anledning til å bestemme så raskt man vil at østre reguleringsplan fra 2017 skal justeres og fremlegges til behandling. Det blir eneste mulighet til å få fart på E8-saken. Lykke til!