Debatt:

Arctic Center renner ut i Håkøybotn Naturreservat

Den Håkøybotn-bosatte, pensjonerte biologen Rob Barrett har skrevet debattinnlegg om Arctic Center.

  Foto: Rob Barrett

meninger

Innerst i Sørbotn ligger Håkøybotn Naturreservat, som ble fredet 1995. Formålet med fredningen er «å bevare ei brei bukt ved elveutløp med et uvanlig variert strandengkompleks og yttergrenseforekomster for flere arter av strandplanter, og med et variert fugleliv.»

Hvordan vil et Arctic Center med gigantiske hyttefelt, skianlegg m.m. påvirke reservatet? Er AC i det hele tatt forenelig med et naturreservat som nabo? Jeg tror ikke det, og særlig ikke når jeg hører om ACs nye planer for å sikre seg en tilfredsstillende vanntilførsel, nemlig ved å legge en vannledning i sjøen fra Eidkjosen med ilandføring innerst i Håkøybotn.

Håkøybotn Naturreservat er nasjonalt verneverdig i botanisk og lokalt verneverdig i ornitologisk sammenheng. All vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse, og dyrelivet er fredet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Og i forskriftens kapittel IV står det kategorisk at «det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste innretninger, […], fremføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, […], ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, […], gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Opplistingen er ikke uttømmende.» Med andre ord gis det ingen rom for tekniske inngrep i reservatet, noe som rimer meget dårlig med ACs planer om en vannledning tvers gjennom reservatet. Det er ganske enkelt ikke lov!

Og med hensyn til forbud mot endring av det naturgitte forhold i reservatet, må man spørre seg om ikke det å fjerne myrområdet på Finnheia og erstatte den med stein, betong og asfalt, vil føre til en vesentlig endring i vannavrenning og dermed utvasking og frakt av løse masser i elvene ned til elvemunningene hvor reservatet ligger. Selvfølgelig vil det skje! Radikalt! Myra lagrer store mengder vann. Fjerner man myra vil alt av nedbør og i tillegg store mengder vann fra smeltende snø, renne uhindret ned til elvemunningene. Hvordan vil endringene i frakt av sand og silt med elvene påvirke livsbetingelsene for plante- og dyrelivet i reservatet? I tillegg vil anleggsarbeidet føre til en vesentlig utvasking av rester av torv og myr samt steinstøv fra tilkjørte fyllmasser. Alt dette vil havne i reservatområdet.

Det samme gjelder avrenningen fra skitraséene som vil ta med seg ta med seg løse masser under anleggsarbeidet, og senere også kjemikalier som brukes til preparering av løypene. Det vil kanskje ta lit tid, med til slutt havner alt dette i sjøen. Og blir ACs håndteringen av kloakken fra hotellet og flere hundrede hytter tilfredsstillende? Kan AC garantere at vannet filtreringsanlegget ikke inneholder store mengder næringsstoffer og annen forurensning som vil endre og sannsynligvis forringe leveforholdene for plante- og dyrelivet? Neppe.

Nei, Arctic Center er ikke forenelig med Håkøybotn naturreservat. Det bør stoppes nå.