DEBATT:

Ett folk kan ikke bestemme over de to andre 

«Regjeringen må si nei til forslaget fra NSR, Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Sametinget om at vi samer skal ha vetorett i utmarksspørsmål.»

VETO: Ett folk kan ikke ha vetorett, mener lederen for Nordkalottfolket.   Foto: Lise Åserud / SCANPIX

meninger

Sist fredag vedtok Sametinget sitt innspill til regjeringas nordområdepolitikk. Nordkalottfolket hadde også et forslag. For oss handla det om at nordmenn, samer og kvener må behandles likeverdig, og at vi skal ha likeverdige kår som folk lenger sør i landet. Naturen må̊ gi arbeid, og innbyggerne mer makt. Vi blei stemt ned.

Til regjeringa krever NSR, Ap og Sp at «Prinsippet om urfolks informerte forhåndssamtykke må legge grunnlag for beslutningsprosesser knyttet til areal og naturinngrep».

Svart på hvitt ber de om at ett folk skal kunne ha veto over de to andre. Ap skrøt liketil fra talerstolen både av forslaget og samarbeidet de hadde fått med NSR og Sp, og var svært fornøyd.


DEBATT:

«Restitusjon – en rettsregel for å reparere urett overfor urfolk»

Karasjokutredningen vil trolig også ha relevans i andre forhold der samer i nyere tid er fratatt bruk og herredømme over tradisjonelle naturbruksområder.


At veto er klassisk NSR-politikk er vi klar over. Men er det Ap- og Sp-politikk? Aps ideologi tydelig på at mennesker skal være likestilte. Har gruppeleder Ronny Wilhelmsen klarert med Jonas Gahr Støre at dette ikke skal gjelde i nord?

Likeverd er sentralt i Sps ideologi. Har gruppeleder Cecilie Hansen klarert med Trygve Slagsvold Vedum at dette ikke skal gjelde i nord? Vi vil gjerne vite om dette også er partipolitikk sentralt.

Toril Bakken Kåven, leder Nordkalottfolket  Foto: Privat

NSR, Ap og Sp opptrer her som vi samer er alene om å bruke utmarka, men her er nordmenn og kvener også i nord. Og mange er del av begge eller alle kulturer.

Realitetene er at vi bor i samme nabolag og gjerne er i familie. Skal en onkel/tante/far/mor ha makt over resten, så blir det ufred. Reindriftsloven gir allerede veto i fleng i utmarka og går over annet lovverk.


DEBATT:

Vi trenger et godt partnerskap for lærerutdanning

Vi har lenge vært kjent med at det er en vanskelig situasjon i skolene i landsdelen fordi det er mangel på kvalifiserte lærere. Særlig gjelder dette for 1.–7. trinn, de viktige årene da grunnlaget for læring legges. Dette er en stor utfordring, skriver rektor og dekan ved UiT.


Reindrifta kan opprette nye beiteområder som de vil og stenge av scooterløyper om de vil. Hos FeFo får de medhold i det meste i utmarksspørsmål.

Nordkalottfolket mener at dersom vi endrer lovverket som er diskriminerende, og forhandler og krever aksept for en annen måte å tenke vern på, og krever å få utvikle våre næringer på nordnorske og samiske prinsipper, så kommer vi som samer mye lengre. Og det uten at en part skal trenge å dominere den andre i utmarka.

Nordkalottfolket mener at vi må lete etter gode samiske løsninger hvor samer har en sterk medbestemmelse, nettopp fordi vi er få og har noen særegenheter i kulturen som er annerledes enn majoritetskulturen. Men vi kan ikke ha vetorett. Ikke kan vi forstå at dette er viktig nordområdepolitikk heller.


Kronikk

«Rásttigáisá – et industriområde?»

Davvi vindkraftverk vil utgjøre et langt mer omfattende inngrep enn de planene OED har avslått etter klage fra reindriften, skriver kronikkforfatteren.


Da er arbeidsplasser viktigere mot fraflytting og forgubbing. Arbeid gir levedyktige samfunn, og livskraftige samfunn styrker Norge sin legitimitet og suverenitet i nord. Vi har en ambisjon om 1000 arbeidsplasser tilknytta sanking, foredling og bærekraftig reiseliv.

Offentlige grunneiere som Statskog og FeFo skal være proaktiv i forhold til dette, samtidig som lovverk og forvaltning tilpasses en aktiv bruk av utmarka. Fisken tilhører lokalbefolkningen og den må foredles lokalt. Kompetanse- og forvaltningsinstitusjoner som naturlig hører hjemme i nord, skal flyttes til nord.

Nord skal i tillegg ha sin andel av offentlige arbeidsplasser som ikke trenger å ha beliggenhet i Oslo-regionen, veier skal oppgraderes og Nordnorgebanen skal bygges.

At vi som nordmenn, samer og kvener krangler fordi den ene kan bestemme over den andre, styrker ingen og heller ikke Norge sin posisjon i nord.


«Kunsten å trekke søringekortet»

Det er også viktig å minne om at folk bosatt i Oslo, også har rett til meninger om samer og rasisme. Det er også slik at det bor samer flere steder enn i Finnmark, skriver forfatteren av innlegget.


Høyre-regjeringen må bare skrote dette forslaget og sjekk gjerne ut vår nordområdeplan. Vi bidrar gjerne med vår tydelige samiske tilstedeværelse, et flerkulturelt perspektiv som gir arbeidsplasser, sterke kulturer, tar vekk diskriminerende lovverk og gir bolyst og tilstedeværelse i nord.

Det gir bedre vilkår for både samer, kvener og nordmenn i nord. Oss alle!