Sp tar saken om sentralisering i Troms politidistrikt til fylkestinget

Vi forventer at justisministeren veileder politimesteren i Troms om at kommunene skal involveres ved prosesser som medfører strukturendringer i politiet, skriver Irene Lange Norddahl (Sp).

Irene Lange Nordahl (Sp).  Foto: Frank Lande

meninger

Senterpartiet advarer sterkt mot sentraliseringen som politimesteren i Troms har igangsatt. En konsekvens av det nye forslaget kan bli at lensmannsdistrikt kan bli slått sammen, uten at evaluering av gjeldende struktur er gjennomført, eller at kommunene er involvert i prosessen.

13. januar 2017 besluttet Politidirektoratet ny struktur for Troms politidistrikt. Beslutningen innebar at Troms politidistrikt ble organisert i to politistasjonsdistrikter og tre lensmannsdistrikter. Strukturen skal evalueres etter fire år.

Nå planlegger politimesteren sammenslåinger av lensmannsdistrikt før evalueringen er gjennomført.

Midt-Tromsrådet har nylig gitt en uttalelse med sterke advarsler om disse prosessene, og Senterpartiet støtter uttalelsen fra Midt-Tromsrådet. Vi vil derfor fremme uttalelse i denne saken ved fylkestingets samling i oktober, der vi forventer bred støtte.

En slik sentralisering av politi-Troms vil skape helt uholdbare forhold for folket som er avhengig av hjelp fra politiet. Senterpartiet er opptatt av at folket skal være trygge uansett hvor de bor, og da trengs kunnskap om nærmiljøet politiet skal betjene. Dette vil ikke politimesteren oppnå ved ytterligere sentralisering av tjenesten.

I uttalelsen fra Midt-Tromsrådet vises det til at politimesteren i Troms ignorerer politiske beslutninger og som dermed ikke er i tråd med stortingsvedtak vedrørende kommunal involvering. Stortingets vedtak forutsetter blant annet involvering i selve prosessen, samt kommunal høring. Involvering av kommunene er ikke ivaretatt av politimesteren i Troms.

Justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlig for at dette evalueringsarbeidet blir utført. Til tross for at strukturendringene i Troms politidistrikt kun har virket i kort tid, og evaluering ikke er gjennomført, har politimesteren i Troms valgt å iverksette flere prosesser som i sum kan føre til at lensmannsdistrikt blir slått sammen.

Det er alvorlig at arbeidet er igangsatt helt uten involvering av kommunene, til tross for at slik involvering er et absolutt krav både når det gjelder endringer i namsmannsstrukturen og endringer i tjenesteenhets og tjenestestedsstrukturen. I liket med Midt-Tromsrådet støtter ikke Senterpartiet den igangsatte prosessen. Vi viser videre til at denne prosessen ikke er i tråd med Stortingets intensjoner, Justis- og beredskapsdepartementets og Politidirektoratets føringer.

Senterpartiet krever derfor at pågående utredningsarbeid skrinlegges umiddelbart. Vi forventer at justisministeren veileder politimesteren i Troms om at kommunene skal involveres ved prosesser som medfører strukturendringer i politiet, slik at Stortingets vedtak og Politidirektoratets føringer overfor politimestrene, også etterleves av politimesteren i Troms.