Debatt

«Vann over haue»

«Vi er i den svært uvanlige situasjonen at Mattilsynet (for første gang?) har avgitt innsigelse på forslaget til vannforsyning». Jens Ingvald Olsen (Rødt) skriver om planene for Arctic Center, og forslaget om vannforsyning på Finnheia.

Illustrasjonsbilde av Arctic Center.  Foto: ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN

meninger

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Derfor er tilfredsstillende vannforsyning et av de aller viktigste elementene når det skal bygges boliger, hytter, hotell og lignende. Det er av avgjørende betydning at det lenge før en utbygging kan starte, er god dokumentasjon for vannforsyning til drikkevann, men også for brannslokking. Dokumentasjonen legges blant annet fram i VAO-rammeplan for administrativ og politisk behandling av en reguleringsplan. VAO står for vann, avløp og overvann.

30. september skal kommunestyret behandle reguleringsplanen, plan 1879, for bygging av 740 boenheter på Finnheia i Håkøybotn. Forslagsstiller er Arctic Center as. Konsulentselskapet Sweco har på oppdrag fra Arctic Center AS utarbeidet VAO-rammeplan der drikkevannsforsyninga er basert på privat vannanlegg fra Nordelva og dammen som er etablert for elvekraftverket. Herfra skal vannet pumpes opp til et høydebasseng som skal etableres i fjellsida over hytte- og leilighetsbebyggelsen. Vannforsyning for snøproduksjon skal etableres ved oppdemming av tjernet på kote 427 med 8,5m. I dag er dette tjernet en del av kildene for Nordelva og elvekraftdammen. Det største vannforbruket vil være vinterstid, både for snøproduksjonen og i boenhetene, og vil da i all hovedsak være avhengig av de opplagrede vannmengdene. VAO-rammeplan er ifølge Sweco laget på grunnlag av kart, og ikke fysiske undersøkelser i terrenget.

Vi er i den svært uvanlige situasjonen at Mattilsynet (for første gang?) har avgitt innsigelse på forslaget til vannforsyning. Dette er gjort på grunn av ustabilt vanntilsig gjennom året, og manglende dokumentasjon på at vannforsyninga vil være tilstrekkelig. Det betyr at dersom kommunestyret vedtar plan 1879 må fylkesmannen innkalle til meglingsmøte for å se om Mattilsynet vil trekke innsigelsen. Innsigelsen er av en slik karakter at den må karakteriseres som uløselig. Sametingets innsigelse begrunnet i negativ konsekvens for reindrifta, samt automatisk verna kulturminner, er heller neppe løsbar.

Det vil etter vår vurdering ikke være mulig å basere en godkjent vannforsyning på et privat vannforsyningsanlegg slik det er foreslått. Dette har nok også Arctic Center AS innsett. De har derfor den 14. august sendt et nytt forslag til Tromsø kommune som Sweco har utarbeidet. Arctic Center AS ber kommunen legge dette nye forslaget til grunn i plan 1879, og ikke det som ligger i saksdokumentene nå. I det nye forslaget legges det sjøledning til Håkøybotn som kobles på kommunens vannledning i Eidkjosen. I forslaget er sjøledninga lagt gjennom naturreservatet i Håkøybotn og videre opp til de 740 boenhetene på Finnheia.

Dette er imidlertid et forslag som vil være ulovlig å behandle 30. september. Forslaget må saksbehandles, konsekvensutredes, legges ut til offentlig ettersyn, kostnadsberegnes og kostnadsfordeles. Plan 1879 har også en løsning for avløp for de 740 boenhetene som er svært tvilsom, for å si det mildt; septik med filtrering av gråvannet i terrenget nedenfor Finnheia.

Overvann og håndtering av dette har fått stadig sterkere søkelys på seg de siste årene. Hyppigere og voldsommere nedbørsmengder har medført store flomskader. Utbygging av veier, bygninger, parkeringsplasser og andre store arealer med harde flater har gjort at ledningsnett, kanaler og grøfter for overvann i stadig større grad viser seg å være underdimensjonert.

Det burde være godt kjent at store deler av utbyggingsområdet for de 740 boenhetene på Finnheia består av myr. Myr har stor og viktig egenskap som fordrøynings- og lagringsområde for vann. Når veianlegg, boliger og andre tiltak skal etableres på dette området, må myrmassene fjernes og erstattes med faste masser. Dette vil dermed føre til at fremtidig nedbør i mye større omfang enn i dag vil strømme nedover i terrenget mot Håkøybotn, mot kirkegården og videre ned til naturreservatet. Det er derfor svært oppsiktsvekkende og uakseptabelt at VAO-rammeplan ikke inneholder noen som helst tiltak for håndtering av overvann nedstrøms utbyggingsområdet!

Uansett om man er for eller imot etablering av Arctic Center, for eller mot hyttebyer, for eller mot masseturisme, for eller mot myr, så er det en reguleringsplan, plan 1879, som skal behandles politisk i kommunestyret 30. september. Dette reguleringsplanforslaget har så store planfaglige svakheter og grove mangler at det vil være helt uforsvarlig å vedta planen. Innsigelsene fra Mattilsynet og Sametinget er naturligvis sterke uttrykk for dette, men også fylkesmannens sterkt kritiske merknader. Dersom planen får flertall vil det kun generere ytterligere bortkasta kostnader og ressurser både i det offentlige og for de private tiltakshaverne, og den vil ikke få endelig godkjenning.