Debatt:

Et ja til Arctic Center er et brudd på Tromsøerklæringa

«I dag er Finnheia et populært friluftsområde som er gratis å benytte og tilgjengelig for alle. Å bytte dette ut med en hytteby forbehold de med best råd, rimer dårlig med målet om å redusere ulikhet», skriver lederen av MDG Tromsø.

«Ved å si ja til nedbygging av Finnheia, sier man samtidig ja til nedbygging av et stort og viktig våtområde i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Over lang tid har vi i Tromsø MDG jobbet med saken om Arctic Center og nedbyggingen av Finnheia. Det er en sak som går til kjernen av alt som vi som parti står for. I tillegg er det en sak som går til kjernen av Tromsøerklæringa, samarbeidsplattformen mellom posisjonspartiene.

Nå velger vi derfor å ta bladet fra munnen og si det tydelig: Et ja til Arctic Center vil være et alvorlig brudd på samarbeidsavtalen mellom AP, SP, SV og MDG.

Tromsøerklæringa bygger på FNs bærekraftsmål. Blant disse finner vi mål som å redusere ulikhet, stoppe klimaendringene og ta vare på livet på land. Dette er mål vi er stolte over at posisjonen har lagt til grunn for sitt arbeid, men som er helt motsatte av prosjektet Arctic Center og nedbyggingen av Finnheia.

I tillegg til et brudd med de overordnede målene i erklæringen, vil en nedbygging av Finnheia også være et brudd på konkrete mål i erklæringa. Blant annet ble samarbeidspartiene i Tromsøerklæringa enige om følgende: “Tromsø kommune skal ikke tillate ytterlig nedbygging av våtmarksområder”.

Ved å si ja til nedbygging av Finnheia, sier man samtidig ja til nedbygging av et stort og viktig våtområde i Tromsø. Det vil i så fall være stikk i strid med Tromsøerklæringa.

Nedbyggingen vil også føre til store utslipp av klimagasser, samtidig som samarbeidspartiene har forpliktet seg til å redusere utslippene med 20 230 tonn CO2 i året fram til 2030. Å si ja til nye og store utslipp, uten at det foreligger kompenserende tiltak, er etter vårt syn et brudd på dette.

Videre ble vi enige om å ta vare på og videreutvikle Tromsømarka, og å sikre grensene i form av en markalov, der de bynære naturområdene på fastlandet og på Kvaløya skal inkluderes i Tromsømarka-begrepet. Vi mener at rasering av ett av de mest brukte bynære friluftsområdene på Kvaløya til fordel for en hytteby er det motsatte av dette.

I tillegg til en offensiv miljø- og klimapolitikk, er en av grunnpilarene i Tromsøerklæringa at vi skal redusere ulikhetene i Tromsø. I dag er Finnheia et populært friluftsområde som er gratis å benytte og tilgjengelig for alle. Å bytte dette ut med en hytteby forbehold de med best råd, rimer dårlig med målet om å redusere ulikhet.

Samlet sett blir bruddene på samarbeidsavtalen store ved et eventuelt ja til Arctic Center og nedbygging av Finnheia. Dette er brudd det vil være vanskelige for oss i MDG å være med på.

Forrige gang saken ble behandlet i kommunestyret, ble det fremmet ulike kompromissforslag. Det er derfor også viktig for oss å være tydelige på at ingen forslag som i realiteten innebærer bygging av hyttefelt på Finnheia, er akseptable. De negative konsekvensene vil være for store.

Vi håper derfor at kommunestyret ender med å si nei til nedbygging av Finnheia. Slik vil vi kunne fortsette det viktige arbeidet som er påbegynt for å redusere ulikhet, verne om viktige natur- og friluftsområder og redusere klimagassutslipp i Tromsø kommune.