Hvorfor skal Simavika utredes som skytebanealternativ?

Ann-Sissel Enoksen mener Simavika fortsatt burde vært skrotet som skytebanealternativ.

SIMAVIKA: Ann-Sissel Enoksen mener Simavika ikke bør utredes som skytebanealternativ.   Foto: Ronald Johansen

meninger

I august 2020 vedtok det store flertallet av kommunestyrets representanter at området Ytterdalen i Simavika som ligger svært nært Øvre Langvann (Tromsø kommunes drikkevannskilde) skal utredes med tanke på å etablere et stort sentralt skytebaneanlegg. Et skytebaneanlegg som også skal benyttes til å arrangere nasjonale og regionale stevner. I tillegg skal Forsvaret og Heimevernets gis mulighet til å benytte skytebaneanlegget både til trening og skyteaktivitet, om kommunestyrets flertall får det slik de vil.

I dag leverer Øvre Langvann (Simavikvassdraget) drikkevann til 80 % av Tromsøs befolkning og er en av de viktigste drikkevannskildene Tromsø kommune har. Som man vet er Tromsø en by i utvikling, hvor behovet for vann øker, og dermed også behovet for å bygge ut drikkevannskilden. Med Simavikvassdraget som hovedvannkilde, må Øvre Langvann og vannkildene rund rigges for fremtidig utbygging ved at nærliggende områder båndlegges til dette formålet. Vannet er tross alt vårt viktigste næringsmiddel.

By- og Landlistas Ann-Sissel Enoksen  

Da Simavik som skytebanealternativ ble satt på sakskartet i 2011 uttalte vår fagetat Vann og avløp følgende: «Det er Vann og avløps klare mening og sterke anbefaling, at Simavik-alternativet trekkes tilbake med en gang slik at vi og andre ikke trenger å bruke mer ressurser på å forhindre at skytesenteret legges så å si midt i drikkevannskilden til over 60.000 tromsøværinger» (Høringsuttalelse 2011).

I samme område som skytterbaneanlegget er tenkt etablert ligger også Tromsø kommunes hovedvannrør. Ei storstilt utbygging rett over hovedvannledningen som kun har 1-1,5 meter overdekning er i beste fall en risikabel øvelse. Ingen kan garantere for at det ikke kan komme til å oppstå skade på rør i anleggsperioden, og et slikt ledningsbrudd vil få betydelige og alvorlige konsekvenser både lokalt og i forhold til vannforsyningen til Tromsø, noe vann og avløp særskilt påpeker. Er kommunestyret egentlig villig til å gamble med vannforsyningen til innbyggerne?

Ytterdalen i Simavika er i tillegg kjent som et svært viktig beite- og trekkområde for sau og rein, noe den nylig vedtatte beitebruksplanen også påpeker (Beitebruksplan 2020–2024 vedtatt, juni 2020). Ifølge nevnte beitebruksplan er utmarksbeite en av de viktigste ressursene for beitenæringen. Et av hovedmålene i beitebruksplanen er å synliggjøre beitebruksområdene, styrke beitebruken og redusere konfliktnivået. Ved arealomdisponering og utbygging i kommunen tydeliggjør beitebruksplanen at beitedyr og trekkdyr må sikres fri passasje fra beiteområde til beiteområde.

Et skytebaneanlegg i Ytterdalen (Simavika) vil derimot være til hinder for dyras passasje og i tillegg skremme dyr. Et skytebaneanlegg i dette området vil dermed være i direkte konflikt med både sauedriften og reindriften som har beiterett. Her er det heller ikke mulig å gjøre avbøtende tiltak.

Alt dette er egentlig gammelt nytt. I 2012 ble Simavik-alternativet utredet som skytebanealternativ og deretter skrotet. Folk flest regnet med at dette var historie. Hva er så endret siden 2012? Behovet for drikkevann har økt, og Beitebruksplanen er vedtatt. Det er da på sin plass å spørre: Hvorfor utredes egentlig Ytterdalen i Simavik som skytebanealternativ på nytt? For By- og Landlista var valget enkelt: vi stemte imot å utrede Ytterdalen (Simavika) på nytt som skytebanealternativ.

Av 30 foreslåtte skytebanealternativ har kommunestyrets suverene flertall nok en gang prestert å ende opp med det ene alternativet hvor den viktigste drikkevannskilden ligger til tross for at dette alternativet allerede er utredet og nedstemt. Tromsø har i fremtiden et økende behov for vann og det er politikernes plikt, om man liker det eller ikke, å sørge for at vannkilden blir vernet og sikret. Vi vil ta vare på og verne om en av de viktigste drikkevannskildene. Vi vil også ta vare på beiteretten til sau og rein. Vi vil ta vare på fremtiden!