Trygge skoleveier: Området hvor teori og praksis ikke alltid er like godt forent

FAU-leder ved Reinen skole mener at de mange prosjektene i området går utover elevene som skal gå til og fra skolen.

VEIEN TIL REINEN: Dette bildet er tatt på skoleveien til Reinen skole.  Foto: Marianne Dahle Petersen

meninger

Større byggevirksomhet og anleggstrafikk er elementer som gjerne er to sider av en og samme sak. Det er også noe vi må forvente og akseptere når man bor i en by som er i kraftig vekst. Utfordringen er når dette går ut over de minste og mest sårbare i trafikken.

I området som faller inn under Reinen skolekrets er det stadig prosjekter på gang, og slik har det vært i flere år. Dessverre ser vi tidvis at dette går på bekostning av myke trafikanter. Om resultatene til slutt gjerne gir et godt løft, er det store utfordringer under gjennomføringen.

Det oppfordres til mer fysisk aktivitet, og da må forholdene legges til rette på en måte som muliggjør dette på en trygg måte. Turen til og fra skolen / fritidsaktiviteter, enten til fots eller på sykkel, er noe som ikke bør rammes av utviklingen byen og samfunnet må gjennom.

De siste to årene er det spesielt tre prosjekter i området som har skapt utfordringer for de myke trafikantene.

Dette er:

– Oppgradering av busslommer og krysningspunkter mellom Reinen skole og Reinen barnehage

– Solsida Park

– Opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs Solstrandveien fra Midtre Kaldslett og sørover

Ved oppgraderingen av busslommer og krysningspunkter mellom Reinen skole og Reinen barnehage ble arbeidet startet opp like etter at skolen startet opp etter sommerferien. Barn ble presset ut av veien av både biler og busser. Det var barn som ble stående gråtende igjen ved anleggsområdet da de ikke kom seg forbi. Det tok lang tid før det ble tilrettelagt med eget avsperret område for myke trafikanter.

Anleggsarbeidet ved Solsia Park har også pågått lenge. Her har det vært flere hendelser som har vært opplevd skremmende, og på grensen til ulykker. Gjennom en lang anleggsperiode har både tyngre kjøretøy og andre anleggsmaskiner skapt uheldige forhold i området. Lastebiler krysser gang- og sykkelsti rett foran syklister og fotgjengere som kommer mot området, uten tilsynelatende å ta hensyn.

Mens det ble foretatt grave- og sprengningsarbeid på tomten, ble det til slutt stilt krav om at det skulle stå vakter ute på veien i forbindelse med skolestart og skoleslutt. Forståelsen var at disse skulle stoppe tungtransporten fra å krysse veien om det kom myke trafikanter. Det viste seg at vaktene heller stoppet de myke trafikantene slik at tungtransporten fikk fri bane.

Nå som selve gravingen er ferdig, opplever vi nærmest daglig at varebiler og annen varetransport står parkert på gang- og sykkelsti. Dermed tvinges myke trafikanter ut i veibanen for å komme seg forbi.

I forbindelse med opparbeidelse av gang- og sykkelsti et stykke sørover ved Midtre Kaldslett, er det også utfordringer for myke trafikanter i alle aldre. Veibanen er smalnet inn for å gi anleggsarbeiderne plass til å gjøre jobben sin. Dessverre fører dette til både uheldige og skremmende forhold for myke trafikanter som gjerne blir presset av både busser og biler.

Denne gang- og sykkelstien skulle egentlig ha vært på plass for utbyggingen i området ble startet, men det har blitt gitt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanene.

For elvene på Reinen skole som bor lenger sør i forhold til hvor dagens gang- og sykkelsti slutter, har skoleveien blitt definert som «farlig skolevei», hvilket gir barna rett til skoleskyss, selv om de bor innenfor grensen som normalt gir dette. Det er likevel barn som ferdes i området, både i forbindelse med skole og andre fritidsaktiviteter.

Generelt kan man si at det tilsynelatende virker som om HMS inne på byggeområdet er høyere prioritert enn det er på områdene «utenfor gjerdet». Ikke for å generalisere, men det kan tidvis virke som om utbyggers ansvar stopper så fort man er utenfor selve anleggsområdet.

Det har vært mange samtaler med både Tromsø kommune, Tromsø Parkering, og politiet rundt utfordringene som har vært. Dette har kun hjulpet i mindre grad, og da gjerne kun midlertidig.

Vår oppfordring er at kommunen stiller strengere krav rundt ivaretakelsen av sikkerheten til myke trafikanter når nye prosjekter skal settes i gang, samt at man i større grad kontrollerer at disse overholdes og eventuelt sanksjonerer dersom kravene brytes.

Det er et ønske om et større fokus på helse og sikkerhet til omgivelsene rundt, og avhjelpende tiltak for å sikre at man ikke utsettes for en forhøyet risiko i forbindelse med arbeidet som skal gjennomføres.

Når man snakker om arbeid som berører skolevei, enten direkte ved at arbeid utføres på veien, eller at skoleveien blir berørt med større trafikkbelastning, bør det stilles krav til en risiko- og konsekvensanalyse på blant annet trafikksikkerhet.

Det må stilles krav til planer på hvordan man tenker å håndtere både trafikk- og parkeringssituasjoner i forbindelse med slike prosjekter, slik at vi slipper repriser av situasjoner som nevnt over.

Kommunen bør heller ikke gi dispensasjoner fra rekkefølgebestemmelser så lenge dette påvirker trafikksikkerheten langs skoleveier. Det må i så fall komme på plass avhjelpende tiltak til situasjonen er løst permanent.

I den grad tilrettelegging eller avhjelpende tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt, bør det stilles krav til at arbeidet gjennomføres i tidsrom hvor negativ påvirkning reduseres i størst mulig grad.

Vi vet det er flere prosjekter som fortsatt skal iverksettes langs skoleveien vår. Deriblant en større utbygging av «Fløylia». Også her fryktes det hva konsekvensene for myke trafikanter vil bli når arbeidene settes i gang for alvor.

Tromsø kommune har trygge skoleveier som et av satsingspunktene gjennom «Tenk Tromsø». Her ble skoleveier kartlagt, og forslag til tiltak ble lagt fram i en omfattende rapport som har vært politisk behandlet.

Dette er et fokus kommunen også bør ta med seg når nye områder skal bygges ut, eller annet arbeid skal finne sted på og / eller rundt skoleveier.

Det er samlet sett over 450 barn som går på Reinen skole og Reinen barnehage. Mange av disse barna tilhører også Reinen IL som har sine tilbud på både skolen og fotballbanen ved E8.

Vi oppfordrer både Tromsø kommune og byggherrer til å gjøre skoleveiene trygge for barna våre. La teori og praksis forenes på en god måte!