Debatt:

Dette sier Tromsø Ap nei til i dag

«I dag sier Tromsø Ap nei til planen om å etablere et hyttefelt i Håkøybotn. Dermed sier også Arbeiderpartiet nei til en gylden mulighet til å gi Tromsø et etterlengtet løft som en bedre by å bo i og en mer attraktiv by å besøke», skriver daglig leder i Arctic Center.

  Foto: Arctic Center

meninger

Første reguleringsplan ble vedtatt i 1988, der et område på hele 8.000 mål ble regulert til alpinanlegg. Som en del av OL-planleggingen knyttet til søknader i 2014 og 2018, der dagens nestleder i Tromsø Ap var sentral, ble selve alpindelen detaljregulert. Hyttefeltet lå også den gang i OL-planene, men kunne ikke reguleres før rettighetene til å sette opp heiser og bygge nedfarter i fjellet var avklart.

I 2015 gikk en Ap-styrt kommune til ekspropriasjonssak mot to grunneiere for sikre rettighetene til å sette opp heiser og å bygge nedfarter i fjellet. Dette utløste en erstatning på 5,6 millioner kroner til to grunneiere, som fortsatt eier sin eiendom, men som må akseptere at det bygges et alpinanlegg der. AC overtok rettigheten, og betalte dermed ut erstatningen. Siste del av alpinanlegget ble vedtatt på et uoversiktlig kommunestyremøte 29. april 2020, og dermed er 94 prosent av det arealet som ble regulert i 1988 nå vedtatt av Tromsø kommune.

VENTER: Erik Joachimsen, daglig leder i Arctic Center.   Foto: Christer Pedersen

Det er dessverre ikke nok. De siste 6 prosentene utgjør nemlig hyttefeltet. Og uten dette så blir det ikke noe Arctic Center.

Som en følge av kommunens ekspropriasjon av bruksretten, kunne AC i august 2016 iverksette regulering av hyttefeltet. Året etter, den 27. juni 2017, ble følgende vedtak fattet:

«Formannskapet er positiv til å etablere et hyttefelt i tilknytning til Arctic Center i Håkøybotn. Hyttene må ha flere incentiver / elementer av å være reelle fritidsboliger enn det som fremgår av vedlagte sak.»

Dette forslaget fikk stemmene fra Ap (Heitmann, Aarbakke og Myklevoll), SV (Johansen) og Rødt (Olsen). I dag stemmer altså både Ap, SV og Rødt imot sitt eget prinsippvedtak fra 2017. Opposisjonen kom med et eget forslag, også det positivt.

Hva sier så Tromsø Ap nei til i dagens kommunestyremøte?

100 årsverk

AC vil selge 120.000 skidager i det regionale markedet, noe som i seg selv gir en omsetning av skipass på mellom 30–40 millioner kroner. Men det er ikke bare heisanlegget som skal driftes. I tillegg kommer servicefunksjoner, som skikafé, arrangementer, utleie av utstyr, skiskole, snørydding, parkeringsordning og administrasjon.

En stor del av hyttene vil være disponibel for utleie. Dette betyr sysselsetting knyttet til utleie av hytter, slik som salg, booking/resepsjon, leveranser, utvask og salg av aktiviteter og opplevelser i Tromsø-regionen.

Det er beregnet at AC vil ha en samlet omsetning på 115 millioner kroner når både dagsbesøk og overnattingsbasert turisme summeres. En omsetning på 1 million kroner per årsverk er ikke unormalt i denne bransjen, noe som skulle tilsi rundt 100 årsverk. I tillegg kommer avledet omsetning til samarbeidspartnere i bransjen med oder 50 millioner kroner, eller 50 årsverk, om man vil.

Investeringer: 1 milliard kroner

AC er et konsept der hytter og alpinanlegg er gjensidig avhengige av hverandre. Hyttene gir nødvendig sengekapasitet for å skape aktivitet i anlegget, og å kunne ha betalende gjester over flere døgn. Samtidig skal utvikling av tomter gi nødvendig egenkapital til å finansiere et heissystem som vil kreve en investering på 200 millioner kroner. Uten hyttene vil det ikke være mulig å sikre verken finansiering eller lønnsomhet i et heissystem isolert sett.

AC-selskapet vil selv investere 500 millioner kroner i heiser, vann- og avløp, elforsyning, veier og annet opparbeidelse av hyttetomter. I tillegg kommer parkeringsplass og skikafé. Utover dette vil private og bedrifter investere i hytter og leiligheter for over 500 millioner kroner. Denne utbyggingsaktiviteten vil i seg selv gi en betydelig sysselsetting, enten direkte på byggeplassen eller som avledet virksomhet.

Skatteinntekter: 10–20 millioner kroner årlig

Den kommunale skatteinngangen er beregnet til 15–20 millioner kroner i anleggsfasen, synkende til i underkant av 10 millioner kroner i driftsfasen. Dette er basert på antall årsverk i byggefasen, samt sysselsetting i driftsfasen. I tillegg kommer indirekte skatter og avgifter som følge av underleveranser.

Nye tilbud til reiselivsbransjen som vil ha Arctic Center

Tromsø trenger flere
bein å stå på overfor turister. Dagens nordlysgjest oppholdt seg kun 2,2 døgn i Tromsø. Nordlyset er ikke nok til å skape et attraktivt tilbud til gjestene. Det vet de godt på Island, og det kan vi få til i Tromsø også. AC ønsker, sammen med bransjen, å få gjestene til å oppholde seg lengre i byen når de først har reist langt. Ved å strekke tilbudet til å gjelde 5–7 dagers pakker vil den økonomiske og miljømessige bærekraften styrkes. Dermed har bransjen flere tilbud i porteføljen når de skal ut og selge ledige senger.

Friluftsarena for folket

Finnheia er i dag eid av tre private grunneiere. Området der hyttefeltet planlegges er lite tilgjengelig, og følgelig lite benyttet som friluftsområde. AC vil gjennom etablering av hyttefelt, alpinanlegg og allmennparkering gjøre området tilgjengelig, hovedsakelig basert på skiaktiviteter i en vintersesong som strekker seg over seks til syv måneder. Personer som normalt ikke ville gått til topps, får muligheten til å nyte vinterens gleder gjennom et attraktivt heistilbud og et variert og godt utvalg av løyper for alle kategorier, gammel som ung.

Enkelte hevder at AC privatiserer området, men det er ikke tilfelle. Vi gjør et lite brukt område tilgjengelig for folk flest, der friluftsliv både med og uten ski står helt sentralt. En etterlengtet parkeringsplass vil bli opparbeidet, slik at også behovet for allmennparkering løses.

Et kompakt og bærekraftig anlegg

Bærekraft er mye
mer enn myr, selv om dette selvsagt er iktig. Det er kun 19 kilometer fra Tromsø sentrum til bunnstasjonen i Håkøybotn. AC vil bli et kompakt, kortreist og moderne anlegg der miljøteknologi skal bidra til en drift med lavt forbruk av energi og råvarer. Det skal være en fossilfri anleggsplass, miljøplaner for all aktivitet og det skal legges til rette for miljøvennlig, kollektiv transport mellom by, flyplass og AC. Vi skal rehabilitere myr som tas ut av de 90 målene som er kartlagt, slik at Co2 fortsatt bindes i massene.

AC har ikke stukket spaden i jorda enda, noe som også betyr at vi har muligheter til å gjøre alt riktig fra begynnelsen av. Og hvert år skal vi, like selvfølgelig som det avlegges et årsregnskap, også fortelle hvordan det går med vårt mål om å bli et klimanøytralt anlegg.

Tromsø Ap sier i dag nei til alt dette. Vi vil likevel fortsette arbeidet med å realisere Arctic Center til beste for byen og turismen–og miljøet.

Om ikke så altfor lenge er det valg. Da gjelder det bare å huske hvem som stemte hva i dag.