Debatt:

Økende trussel, ikke «urealistisk Hollywood-film»

Utbredelsen av de kriminelle gjengene og nettverkene går ikke over, selv om Helleland harselerer med «urealistisk Hollywood-film» og sier seg fornøyd med situasjonen.  

UENIG MED HELLELAND: Jan Bøhler i justiskomiteen mener det er behov for et eget gjengpoliti.  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

meninger

Distrikts-minister Helleland fortsetter å pønske ut angrep mot Senterpartiet som innlegget hennes om gjengpoliti og Hollywood-filmer i iTromsø 5/1. I motsetning til henne er vi ikke fornøyd med dagens innsats mot den organiserte kriminaliteten.

Enten pengene stammer fra narkotika, fiskeri- og arbeidslivskriminalitet, menneskehandel, illegale spillesteder, bedragerier, svindel med moms og fakturaer mm., handler det om rikdom og makt. Det anslås at dette koster samfunnet minst 145 milliarder kroner i året (Politiforum 13/5 2020). Politiet inndrar en minimal del av utbyttet, i 2018 bare 108,6 millioner kroner.

Så vi i Senterpartiet vil bruke 100 millioner kroner på å forsterke arbeidet mot organisert kriminalitet som Kripos driver på tvers av landegrenser og politidistrikter, og kaller det miljøet vi vil bygge opp for en gjengenhet. De vil være avhengige av et nært samarbeid med politidistriktene. Derfor foreslo vi i alt 335 millioner i økte frie midler til dem i 2021, herunder 30 millioner til økt innsats mot organisert kriminalitet og gjenger.

Forslagene bygger på nåværende strukturer og arbeidsformer. Vi vil forsterke innsatsen både i Kripos og politidistriktene, ikke «ta sjansen på å gå bort fra dette», slik Helleland påstår.

I en ny rapport fra Økokrim 9/12 slås det fast at kriminelle nettverk i Norge har stor utbredelse og er en økende trussel. Det påpekes at nettverk innen arbeidslivskriminalitet kan knyttes til gjengkriminelle, og at den tradisjonelle gjengkriminaliteten og økonomiske kriminaliteten flyter mer og mer over i hverandre.

Det er særlig grunn til å merke seg hva Økokrim skriver om fiskerikriminalitet: «Grensekryssende organiserte kriminelle nettverk utgjør en trussel mot vitale samfunnsinteresser som norske fiskeriressurser. …Disse nettverkene kjøper seg inn i bedrifter der de gjerne kontrollerer flere ledd i verdikjeden, fra bemanning til fangst, videreforedling, transport og kjøp av varen. De skjuler seg bak kompliserte nettverk av stråselskaper og eierstrukturer i sekretesse-jurisdiksjoner, og har derfor mulighet til å flytte verdier mellom foretakene uoppdaget. Foruten ulovlig fiske, er det mistanke om knytninger til menneskehandel, hvitvasking og skatte- og avgiftskriminalitet.»

Det gjelder å ta inn over oss hvordan dagens organiserte kriminelle nettverk og gjenger fungerer. De har fått tilgang på ny «kompetanse» som hvitvasking i skatteparadiser, bruk av kryptovaluta, dataekspertise, bedragerier innen kreditt, lån og eiendom, mm. Det haster å møte denne utviklingen før det blir for seint.

Da må vi bruke Kripos som har kompetansen og utstyret til å følge og avdekke gjengenes krypterte kommunikasjon. Det er de som kan gå etter bakmenn og nettverk på tvers av landegrensene. Det er de som har det riksdekkende ansvaret og kan jobbe på tvers av politidistriktene.

Samtidig må økt innsats i Kripos matches med tilsvarende i distriktene. Det må gå hånd i hånd. Like viktig er et nært samarbeid med Økokrim, Finanstilsynet, Skattekrim og Arbeidstilsynet. Utbredelsen av de kriminelle gjengene og nettverkene går ikke over, selv om Helleland harselerer med «urealistisk Hollywood-film» og sier seg fornøyd med situasjonen.