Debatt:

Vår ære og vår økonomiske makt har oljen nå oss bragt

Det heter i diktet at «Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt!»

Rolleiv O. Lind, tidligere banksjef/siviløkonom. 

meninger

Dette var fra den tiden da den norske handelsflåten var den nest største i verden, bare overgått av USA. Skipsfartsnæringen og norske redere var den viktigste valutaskapende næringen for Norge i mange årtier noe som satte oss i stand til den kraftige gjenreisingen av landet etter tyskernes ødeleggelser under 2. verdenskrig. Bidraget fra den norske handelsflåten betød mer enn 1 million soldater, ifølge Winston Churchill.

Min generasjon, det vil si etterkrigsgenerasjonen, har videreført denne gode økonomiske utviklingen gjennom utviklingen og utbyggingen av flere betydningsfulle næringer:

  • Industrialiseringen av landet
  • Utbyggingen av vannkraft
  • Forbedrede kommunikasjoner/veier/fly/jernbane
  • Oljenæringen
  • Havfiske /oppdrettsnæring/fiskeindustri

Alle næringer har slik bidratt til utvikling av den velferdsstaten som Norge er nå. Oljenæringen og oppdrettsnæringen har de siste 40 årene vært de største valutaskapende næringer for landet, og er det fortsatt.

Oljenæringen skapte grunnlag for «oljefondet» eller Pensjonsfond Utland som er på ca 10.900 milliarder kroner med en avkastning på fra 500 milliarder kroner til 1.000 milliarder kroner per år. I 2020 var avkastningen på 1070 milliarder kroner. I tillegg er den årlig direkte tilførsel fra 125 milliarder kroner til 300 milliarder kroner fra sokkelaktivitetene.

Spesielt nå i koronaperioden hvor vi har ca 200.000 arbeidsledige og permitterte, har det vært mulig for regjeringen å iverksette kraftfulle økonomiske tiltak både i 2020 og nå i 2021 for på en svært effektiv måte å dempe de økonomiske skadevirkninger for mange bedrifter og næringer.

Dette har kun vært mulig fordi staten har kunnet foreta økonomiske overførsler fra oljefondet inn i statsbudsjettet for å sprøyte dette inn i norske økonomi. Uten denne muligheten har staten måttet ta opp store lån i utlandet og samtidig ha måttet foreta betydelige innstramminger i statens virksomhet med mange oppsigelser som følge.

Muligens ville nivået på arbeidsledige ha ligget på ca 500.000 uten overførselsmuligheten fra oljefondet. Oljekorrigert underskudd på statsbudsjettet er for 2021 på 415 milliarder kroner som dekkes opp hovedsakelig med tilførsel fra avkastningen av oljefondet. En fantastisk ressurs og mulighet Norge har. Vi er nesten blitt statsansatt alle innbyggere i Norge!

Norge behøver heller ikke å betale tilbake trekket fra oljefondet de siste to årene fordi bidraget er tatt av den årlige avkastningen. Fondet vokser likevel.

Mange næringer har takket være de seneste av regjeringens koronatiltakspakker på 131 milliarder kroner og sist nå på 16 milliarder kroner kunnet holde sin virksomhet i gang, mens andre har fått kompensasjon på forskjellig måte ved dekning av inntil 80 prosent av sine faste kostnader. I tillegg har andre næringer fått inntektstilskudd på grunn av at markedet har falt bort eller smittevernhensyn har satt en stopp for virksomheten.

Oljefondet har dessuten tidligere gjort det mulig å gi faste årlig tilskudd til statsbudsjettet med i overkant av 200 milliarder kroner. Dette har også gjort det mulig å holde aktiviteten i kommunal sektor på et høyt nivå og tilby gode offentlige tjenester. I en normalsituasjon dekker tilførselen fra oljefondet ca 25 prosent av statsbudsjettet uten å ta en krone direkte fra fondet, bare deler av avkastningen.

Norge er det eneste landet i den vestlige verden som har så solid statlig finansiell stilling at vi har kunnet gjøre dette uten å ta opp nye lån. Ingen land i Europa eller i den vestlige verden kan måle seg med Norge når det gjelder statsfinansiell stilling. Det fleste land, inkludert det amerikanske kontinent, må ta opp betydelige lån for å finansiere sin virksomhet. Flere land i Vest-Europa er finansielt konkurs inkludert flertallet i EU, og er ikke kredittverdige. Til og med Storbritannia er inne i en økonomisk katastrofesituasjon foruten Italia, Spania, Hellas , Frankrike og alle de Øst Europeiske landene i EU.

USA har store underskudd på sin driftsbalanse med utlandet og i sin føderale virksomhet. USA planlegger et underskudd i 2021 med minst 3.000 milliarder dollar og hadde en statsgjeld på 27.000 milliarder dollar. USA kan ikke engang betale renter på sin statsgjeld, men må oppta lån for å betale rentene. Etter normale kriterier er landet i finansielt mislighold, men så lenge China og Japan og andre investorer vil kjøpe amerikanske statsobligasjoner, får de øke sine låneopptak ! Ingen andre kan få det til.

Den generasjonen som nå vokser til og er i ferd med å komme inn på arbeidsmarkedet for fullt kan derfor med rette kalles for «Dessertgenerasjonen». De er ikke bare født med en «Sølvskje i munnen», men de er født med en « Gullskje i munnen» på grunn av Norges sterke statsfinansielle stilling.

Koronapandemien har tydelig vist hva staten er i stand til å bidra med økonomisk når det gjelder å støtte opp under arbeidsplasser, holde virksomheter i gang og bidra med infrastrukturutbygging, direkte tilskudd til bedrifter og til kulturlivets virksomheter. De kan velge og vrake i arbeidsmuligheter bare de ønsker det, skoler og studiemuligheter er åpne for alle med beskjedne kostnader noe man før måtte dekke hovedsakelig selv med lån eller tilskudd fra foreldre. Renten er historisk lav, inntektsmulighetene er svært gode, etterspørsel etter arbeidskraft er stor, bare boligprisene er høye.

I en slik situasjon er det svært viktig at man er klar over denne misunnelsesverdige stillingen landet er i. Ønske om reduksjon og avvikling av disse økonomiske basisnæringer er uforståelig!

Det er viktig at man har kjennskap til historien og sammenhengene for: « Den nasjonen som ikke kjenner sin historie, vil gjenta de tidligere tiders feiltrinn». Vi kjenner godt til Tysklands og Russlands historiske feiltrinn.