Debatt:

Innfør pårørendepenger nå!

Verdens kreftdag er en offisiell FN-dag som markeres over hele verden torsdag 4. februar. I Norge samarbeider Kreftforeningen og pasientforeningene om denne dagen, i år benytter vi dagen til å hylle noen som virkelig står på; de pårørende. De som alltid er der, enten du kommer hjem eller er langt unna, de som følger til lege og sykehus, de som bekymrer seg og de som gleder seg over hvert fremskritt. Det er alle som bryr seg om de som er nært. I år har vi dedikert dagen til dere.

Brage Larsen Sollund, distriktssjef i Kreftforeningen   Foto: Marius Fiskum

meninger

Kreftforeningen anerkjenner de pårørende som den viktigste ressursen for kreftrammede. Vi regner med at det er om lag 800.000 mennesker som er nære pårørende til de som har hatt kreft. De er mange og de gjør en utrolig innsats. For den som er kreftsyk er denne innsatsen ofte mer verdt enn gull.

Vi vet at dere gjør en formidabel jobb og gjør en forskjell. Det er faktisk beregnet at de pårørendes innsats i Norge utgjør hele 136.000 årsverk! Dette er nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene, som utgjør om lag 142.000 årsverk. Det sier ikke så rent lite om jobben de gjør.

De fleste pårørende ønsker å være denne ressursen for pasienten og er i mange tilfeller pasientenes viktigste støtte. Å gi omsorg og støtte til andre har mange positive sider. Det kan oppleves tilfredsstillende å hjelpe sine nærmeste, det kan gi mestringsfølelse og opplevelse av mening. Omsorg kan også gi større nærhet til den som mottar omsorgen. Pårørende er en kunnskapskilde for helsepersonell, pasientens andre pårørende og nærmiljø.

Men, rollen som pårørende kan også være en stor belastning, spesielt for nærmeste pårørende. Det kan føre med seg mange utfordringer og dilemmaer. Som isolasjon, usikkerhet, stress, belastning og egen helsesvikt, både psykisk og fysisk. Vi skal derfor ikke skjønnmale dette, det er tungt og det er ikke alltid det kan forenes med full jobb.

Vi vet at mange pårørende blir sykmeldt på grunn av belastningen det er å være pårørende. Men legen kan ikke sykmelde på det grunnlaget. Det mener vi er feil og vi mener det er på tide med en lovendring som sikrer pårørendepenger. Pårørendepenger må være en ordning som gjør at de nærmeste pårørende kan passe på sine egne på et riktig grunnlag. Det kan enten løses gjennom å ta det inn med riktig betegnelse i dagens sykmeldingsordning, se på utvidelser av andre ordninger eller innføre en ny ordning. Det som er viktige er at det anerkjenner pårørende som omsorgspersoner.

Det er jo et paradoks at de pårørende ikke er syke, men blir sykmeldt. Strengt tatt er de friske og tar vare på sine egne. Enda mer tankevekkende er det at denne helt utrolig viktige jobben ikke har en egen plass i lovverket og legene tilpasser av og til sykmeldingen for å få den gjennom. Vi hører derfor ofte om at fastlegen må begrunne sykmeldingen med diagnosekode for lettere psykiske lidelse for at den pårørende skal kunne motta sykepenger. Her skjuler det seg mange pårørende som ikke hører hjemme i denne kategorien. Vi mener dette blir helt feil. Norge bør anerkjenne og gi den støtten de pårørende trenger, først og fremst for de syke og de pårørende. Men, det er ikke til å legge under en stol at de også gjør en verdifull innsats.

Når noen rammes av alvorlig sykdom havner mye av fokuset naturlig nok på den syke – både privat og i helsevesenet. De nærmeste pårørende har samtidig et behov for å bli sett og ivareta sine behov, og det kan være en krevende balansegang. I tillegg kommer alle bekymringen for den som er syk. Vi mener de pårørende trenger en ordning som gjør at de ikke trenger å ligge våken om natta og ha samvittighet fordi de dras mellom ansvar på jobb og hjemme.

I dette innlegget har vi sendt en lissepasning til regjering og Storting foran årets valg om å komme opp med et lovverk om pårørendepenger. Vi håper dere putter den i mål.

Til alle pårørende: Vit at vi er der for deg. Vi har tilbud til deg som du finner informasjon om på våre nettsider og du kan ringe oss for å få hjelp.