Debatt:

Reindrifta er ikke bærekraftig i sin nåværende form

I framtida vil flere gjøre krav på færre offentlige midler. Da risikerer reindrifta å tape i konkurransen om statstilskuddene.

  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

meninger

Reindrifta er flaggbærer for samisk språk og kultur. Den uttrykker mange sider av den samiske identiteten og representerer også samer som ikke har rein eller hvor det samiske har forvitret. Reindrift er ikke bare kjøttproduksjon, men språk, kultur, tradisjoner og yrkesutøvelse ut over reindrift.

Fordi reindrifta skal representere flere sider av det samiske må den, i størst mulig grad og på flest mulig områder, være bærekraftig. Hvis denne rollen forvaltes godt tilføres det samiske kraft og styrke til å utvikle seg i stadig mer urbane omgivelser. Hvis ikke, risikerer vi at samisk kultur i framtiden kun blir å finne på museum.

Reindrifta forvalter et stort ansvar. Gjør den det godt? Under kaster jeg et blikk på bærekraften til de sentrale indikatorene språk, økonomi og miljø.

Sametinget skriver: «I internasjonal sammenheng er alle samiske språk karakterisert som truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk.» Regjeringens hjemmesider konkluderer med at tross for at det offentlige i økende grad jobber for å bevare og øke bruken av samiske språk, ser det ut til at den daglige bruken er i tilbakegang.

Totalregnskapet for reindrifta viser at i 2019 var driftskostnadene 199 millioner kroner, mens statstilskuddet pluss erstatninger var 194 millioner kroner. Staten betaler praktisk talt alt. Reindrifta bærer seg ikke selv.

Fire snøskutere og/eller ATVer kan kjøpes avgiftsfritt pr. siidaandel. Man må anta at ordningen brukes. På i alt 560 siidaandeler blir det 1.120 snøskutere og 1.120 ATV-er, alle med tilhenger.

Det er normalt at siidaandeler også har varebil med henger. Kjøretøyparken består av 1.562 tonn stål, 213 tonn aluminium, 27 tonn kobber og 383 tonn annet (som i hovedsak er plast, glass og gummi).

Av skatteetatens avskrivingsregler kan man lese at kjøretøyene varer i fem år. For å fornye metallet må det hvert år tas ut 1.509 tonn malm. Til sammenlikning produserer reindrifta 1.609 tonn reinkjøtt for markedet i året. Det må utvinnes nesten et kilo malm fra gruver og dagbrudd for hvert kilo reinkjøtt som selges. Det er ikke bærekraftig.

Når flaggbæreren er 100 prosent avhengig av statstilskudd er samisk språk og kultur i fare. Så lenge staten renner over av oljepenger går det, men i framtida vil flere gjøre krav på færre offentlige midler. Da risikerer reindrifta å tape i konkurransen om statstilskuddene.

Høy grad av mekanisering gir stort fotavtrykk. Med økende fokus på natur og miljø stiller omverdenen stadig strengere krav til all virksomhet, også reindrifta. Det blir stadig vanskeligere å bortforklare forbruk av natur.

Selv om reindrifta bare omfatter crika 6 prosent av samene i Norge finnes det ingen alternativ yrkesgruppe som kan være flaggbærer for det samiske. Reindrifta er ikke bærekraftig i sin nåværende form og må reformeres radikalt for å settes i stand til å ivareta og forsterke samisk språk og kultur for framtida.