Tromsø kommunes økonomi er ikke friskmeldt - disse utfordringene må tas tak i

Benjamin Arvola Notkevich mener det er et behov for å rydde opp etter alt som har vært skrevet om kommunens økonomi.

IKKE FRISKMELDT: Selv om kommunen la fram overskudd betyr ikke det at kommunens økonomi er friskmeldt, ifølge innsenderen av innlegget.   Foto: Marius Hansen

meninger

For en ukes tid siden la Tromsø kommune fram vårt regnskap for 2020. Regnskapet viser et netto driftsresultat på kroner 113,4 millioner kroner. Det er 269 millioner kroner bedre enn netto driftsresultat i 2019.


Stig er alltid først på kontoret: – De andre har også begynt å komme tidligere for å smiske med sjefen

Et positivt årsresultat på 113 millioner kroner for 2020 gir kommunedirektøren spillerom til å ta nye grep, men foreløpig vil han ikke si så mye om planene.Positivt årsresultat for Tromsø kommune: – Økonomien til Tromsø kommune er i positiv utvikling

Tromsø kommune fikk i 2020 et netto driftsresultat på 113,4 millioner kroner.


Reaksjonene har siden den gange har vært ulike. Nordlys skrev «Tromsø kommunes økonomi er friskmeldt. Gunnar vil bruke pengene på hus og vin», og fulgte opp med kommentaren «Snuoperasjon à la Wilhelmsen».

MENER MAN MÅ TA MANGE GREP: Utvalgsleder Benjamin Arvola Notkevich (SV).  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Erlend Svardal Bøe fra Høyre sa «Det er bra at man har et positivt resultat, men det er en del faresignaler som man tar for lett på», mens Bjørn Gunnar Jørgensen i Frp flesket til med sitatet «Jeg merker meg at ordføreren med et stort glis friskmelder kommuneøkonomien. Det er, med respekt å melde, overhodet ikke riktig.», begge til avisa iTromsø.

Etter den siste ukas debatt er det et lite behov for å rydde opp.


Opposisjonen advarer mot å friskmelde økonomien: – Ordføreren har ikke kontroll

Opposisjonspolitikere mener det er liten grunn til å feire selv om kommunens årsregnskap fra i fjor viser et overskudd på 113 millioner kroner.


Det viktigste først: Tromsø kommunes økonomi er ikke friskmeldt. Det er ingen som påstår det. Vi har noen langvarige utfordringer vi må ta tak i.

For det første har vi fortsatt en ubalanse i driften. Spesielt innenfor helse og omsorg bruker vi fortsatt langt mer penger enn det de gjør i resten av landet. På postene pleie og omsorg, kommunehelse og sosialtjeneste har pengebruken økt fra 1,1 milliarder kroner i 2015 til 1,7 milliarder kroner i 2020. Den økningen kommer uten at brukerne av tjenesten nødvendigvis opplever at det har blitt veldig mye bedre.


Derfor ble det overskudd i kommunekassa – selv om de brukte like mye på drift som i katastrofeåret 2019

Resultatet bedret seg med 269 millioner kroner fra 2019 til 2020. Bak de gode tallene ligger statlige tilskudd og besparelser som kommunen ikke kan regne med fremover.


Vi må investere i omsorgsboliger, og vi må klare å forebygge mer. Slik kan vi få løsnet opp i noen av de store flaskehalsene knyttet til Helsehuset, utskrivningsklare pasienter fra UNN og bruk av sykehjemsplasser på bekostning av forebyggende tjenester. På den måten kan vi levere bedre tjenester til innbyggerne uten at kostnadene eksploderer.

For det andre mister vi kompetanse. Det er belastende for en organisasjon å stå i omstilling, og naturlig at en del ansatte finner ut at de vil finne seg en annen plass å jobbe.

Samtidig har vi vist gjennom koronakrisen at vi har en effektiv organisasjon som evner å kaste seg rundt og ta utfordringer på strak arm. Både koronahåndteringen og forbedringen på 269 millioner kroner fra 2019 til 2020 viser at vi evner å omstille oss.

En kommune holder på med et vidt spenn av ulike oppgaver, både store prosjekter og store budsjetter. Det gjør den til en attraktiv arbeidsplass.

For det tredje ligger det en del engangssummer inne i resultatet. Blant disse er lavere pensjonskostnader på 44,8 millioner kroner, økte renteinntekter og reduserte avdrag på 50,7 millioner kroner og merinntekt havbruksfond på 5 millioner kroner.
Disse engangssummene kan svinge i ulike retninger fra år til år.

For å forsvare oss mot disse svingningene er det viktig å ha penger på disposisjonsfondet. På grunn av dårlige resultat i tidligere år får vi satt av stusslige 6,9 millioner kroner til disposisjonsfondet i år. Det gir oss en svak buffer til å stå imot svingninger.

For det fjerde har kommunen fortsatt et høyt sykefravær. Det ligger på 9,6 prosent. Det betyr at det til enhver tid er rundt 700 mennesker borte fra jobb i kommunen.

For det femte må vi regne med, og planlegge etter, at Staten på ett tidspunkt kommer til å stramme inn sin pengebruk. De har brukt utrolig mye penger gjennom koronakrisa. Når Staten strammer inn pengebruken kommer kommunene til å få mindre penger å rutte med. Vi må kanskje regne med at vi ikke nødvendigvis får fullt ut dekket alle våre koronautgifter i 2021.

På den positive siden kan vi si at resultatet er bedre enn vi noensinne hadde lov til å håpe på. Denne utviklingen er raskere og bedre i positiv retning enn vi hadde lov til å forvente eller tro at den skulle være.

I resultatet ligger det en reell forbedring av drifta på 72 millioner kroner. Vi er i gang med å omstille organisasjonen til å drive mer med tidlig innsats og forebygging.

Resultatet gir oss et pusterom. Det er ikke lenger aktuelt at Tromsø kommune skal havne på ROBEK-lista.

Det viktigste vi gjør i en kommune er å gi god velferd til innbyggerne. Resultatet stiller oss i en langt bedre posisjon til å gjøre det.

Tromsø kommunes økonomi er ikke friskmeldt. Vi har tatt et stort steg i riktig retning, men det ligger fortsatt mye jobb foran oss. Og det må ikke skli ut nå.