Debatt:

Piggdekkavgift og bompenger er nødvendige avgifter

Bilen er for de fleste av oss en nødvendig velsignelse i hverdagens kjas og mas, men bruk av bil medfører også mange svært negative og kostbare effekter på samfunnet i form av støy, forurensing og behov for opprydning og avbøtende tiltak.

UTGIFTER: Peter A. Jensen, styremedlem i Tromsø SV, argumenterer i dette debattinnlegget for hvorfor man bør innføre bompenger og piggdekkavgift i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det er vi bilister, og ikke skoleungene, som har skylden for at kommunen må bruke en halv milliard for å sikre skoleveiene. Det er bilister med piggdekk, og ikke barna som bor i de mest utsatte områdene, som har ansvaret for at kommunen må bruke millionbeløp hvert år for å begrense det helsefarlige svevestøvet.

Bruk av bil, og bruk av bil med piggdekk, innebærer ganske enkelt svære kostnader for kommunen. Det er vanskelig å se at det er urimelig eller urettferdig at de som bruker bil – og som derfor påfører kommunen disse kostnadene – er med på å finansiere nødvendige tiltak for å rydde opp etter egen bruk.

Tvert imot, vi har i Norge over lang tid hatt et veletablert og fornuftig prinsipp om at den som forurenser eller benytter en tjeneste skal være med på å betale for de kostnadene dette skaper, også selv om bruken er høyst nødvendig. Derfor betaler vi renovasjonsavgift for å kunne kaste søppel, vannavgift for å kunne vaske klær, og snart må man altså måtte betale piggdekkavgift for å kjøre med piggdekk i Tromsø. Neste sommer blir det også bompenger på grunn av kostnadene knyttet til byvekstavtalen.

Inntektene fra både piggdekkavgiften og bomringene vil i sin helhet gå til å finansiere deler av de kostnadene bruk av bil og piggdekk påfører samfunnet som å fjerne svevestøv, utvide veikapasiteten og gjøre nødvendig avbøtende tiltak som å sikre skoleveiene. Gjennom piggdekkavgiften får kommunen blant annet råd til å kjøpe inn og drifte flere nye og moderne kostebiler som vil gjøre luftkvaliteten betydelig bedre i byen.

Selv om enkelte debattanter hevder det motsatte, er ikke mangel på buss-alternativ noe selvstendig argument for å kunne kjøre bil gratis, og det å ikke bo midt i byen er heller ikke noe selvstendig argument for å slippe unna bilrelaterte avgifter når man faktisk besøker byen med bil fra distriktet eller omlandet. Hadde det vært sånn at bilavgifter følger bostedsadresse ville alle sentrumsbosatte byfolk med millioninntekt og millionhytte i Balsfjord med rette kunne krevd å kjøre gratis gjennom bommene i tunnelen ut til Malangen, noe jeg tror de færreste som bor der ville funnet spesielt rettferdig.

Det mest vanlige argumentet mot avgifter som piggdekkavgift og bompenger er at det ville vært mer rettferdig å ta kostnadene over skatteseddelen i stedet. Problemet er bare at det ikke stemmer. Urbanet Analyse analyserte i 2020 i samarbeid med Vestland fylkeskommune de sosiale fordelingsvirkningene av bompengeringen i Bergen etter en lokal debatt som ligner en del på den vi har nå i Tromsø.

Resultatet viste at det er de med de laveste inntektene som ville tape klart mest på en slik omlegging. De fattigste i Tromsø ville fått en betydelig skattesmell dersom man finansierte opprydning etter problemene fra biltrafikken over skatteseddelen. Skatteseddelfinansiert opprydning er rett og slett en gedigen økonomisk gavepakke til de med de høyeste inntektene – som i tillegg er den gruppen som forurenser klart mest.

For oss i SV er dette med piggdekkavgift og bomring likevel vanskelige saker fordi alle skatter og avgifter kan ha sosialt problematiske sider eller gi helt urimelige utslag som må håndteres etter innføringen. Det gjelder også disse nye avgiftene. Vi må også (både lokalt i Tromsø og med SV i regjering fra høsten av) jobbe for å øke den økonomiske valgfriheten til familier som i dag rett og slett ikke har råd til å gjøre grønne valg eller som tynges urimelig hardt av miljøavgifter.

Men dersom Tromsø skal bli en renere by der det er trivelig å bo for oss alle er avgifter som piggdekkavgift og bompenger helt nødvendige for å få dette til.