Debatt:

Aktivitetsguider kan være nøkkelen til integrering

Målet er at idretten skal være for alle.

FOKUS PÅ INTEGRERING: Anne Berit Figenschau, 5. kandidat til Stortinget for Høyre i Troms.  Foto: privat

meninger

Som medlem av programkomiteen i Høyre ser jeg med forventning frem til Høyres landsmøte, der partiets program for 2021 – 2025 skal debatteres og endelig vedtas. I arbeidet med programmet har jeg hatt et ekstra ansvar for blant annet idrett og frivillighet. Programkomiteen foreslår å styrke frivilligheten og idrettens rolle i integreringsarbeidet gjennom støtte til lavterskeltilbud og aktivitetsguide, og jeg er stolt over at Høyre vil støtte opp om arbeidet med aktivitetsguider.

Dette gjør vi fordi vi ser at den organiserte idretten kan fungere som en flott arena for inkludering og integrering, både for barn og foreldre. Norsk idrett har en visjon om «idrettsglede for alle». Likevel er det noen som blir stående utenfor. Dette er ofte lavinntektsfamilier og innvandrerfamilier.

Tromsø idrettsråd og Britt Leandersen har vært viktige pådrivere i å utvikle konseptet Aktivitetsguide.  Foto: privat

Det er ulike årsaker til dette. Gjennom tiltaket Aktivitetsguide hjelper folk med innvandrerbakgrunn foreldre med samme bakgrunn til å forstå norsk idrett, og få barna deres inkludert i idretten. Aktivitetsguidene som selv er innvandrere, oversetter, innehar en viktig kulturkunnskap, og kobler familier, barn og idretten.

Arbeidet med aktivitetsguider har sin opprinnelse i Tromsø. Tromsø idrettsråd og Britt Leandersen har vært viktige pådrivere i å utvikle konseptet. Nå har vi muligheten til å ta Britts metode og den velfungerende Tromsø-modellen ut i hele landet.

Ting som vi tar for gitt i norsk idrett kan være en barriere for deltakelse for noen. I Norge er vi vant til at dugnad er viktig for at hjulene skal gå rundt for frivilligheten. At dugnad og egeninnsats fra både barn og foresatte er en naturlig del av aktiviteten. At foreldre ofte er trenere og lagledere for barna. At gutter og jenter kan trene sammen. Vi har mange koder som de fleste tar som en selvfølge. Aktivitetsguidene bidrar til å forklare «kodene» i norsk idrett og fungerer som et menneskelig aktivitetskort og veiviser.

For Høyre er det et mål at alle skal kunne delta i idretten lokalt, uavhengig av økonomi eller funksjonsevne. Idretten og frivilligheten er viktige for medmenneskelig kontakt og inkludering og må være tilgjengelig for alle. I programmet foreslår vi å styrke frivilligheten og idrettens rolle i integreringsarbeidet gjennom støtte til lavterskeltilbud og aktivitetsguide. Døra inn til aktivitet og fellesskap skal bli lettere å finne og aktivitetsguidene er døråpnere og igangsettere som kan ha svært stor verdi.

Pandemien har rammet frivilligheten hardt. Aktiviteten har stupt og barn og unge står i fare for å miste viktige år av sin utvikling hvor fellesskap, lek, fysisk aktivitet og mestring står i sentrum. Vi må ta et krafttak for å komme i gang etter pandemien og vi må jobbe langsiktig.

Målet er at idretten skal være for alle. Høyre tror på «Britts metode» og at mer aktiv innsats mot innvandrerforeldre kan være avgjørende for mange. At idretten i tillegg er en sosial arena for foreldre og foresatte er en ekstra bonus som vi alle vil ha glede av.