Mindre forbruk gir overskudd - til glede og besvær

Troms og Finnmark fylkesråd ser tilbake på fylkeskommunens økonomi i året som gikk.

FYLKESRPDET: Troms og Finnmark fylkesråd består av fem medlemmer, og det er de som står for den daglige politiske virksomheten F.v: Bjarne Rohde (SV), Bjørn Inge Mo (Ap), Kristina Hansen (Ap), Anne Toril Eriksen Balto (Sp) og Karin Eriksen (Sp).   Foto: Lars Åke Andersen/fylkeskommuen

meninger

Første år som Troms og Finnmark er tilbakelagt. Årsregnskapet og årsberetningen skal formidle hvordan tilgjengelige økonomiske ressurser er blitt brukt til å levere tjenester som innbyggere og næringslivet nyter godt av.

Det har vært et krevende år både med sammenslåing og pandemi, med de utfordringer det har gitt oss. Til tross for et utfordrende år, avlegger Troms og Finnmark fylkeskommune et foreløpig regnskap for 2020 med et mindreforbruk på 136,5 millioner kroner. Med fratrekk for bundne midler fra fond og tidligere års merforbruk er det regnskapsmessige mindreforbruket på 71,4 millioner kroner.

I 2020 ble det iverksatt innsparingstiltak for å følge opp vedtatte innsparinger i tidligere Finnmark fylkeskommune på til sammen 18,8 mill. kroner. Det var ikke vedtatt økte innsparinger i tidligere Troms fylkeskommune i 2020. Videre har fylkesrådet i fjor også innførte innkjøps- og stillingskontroll, til tross for stor arbeidsmengde i et krevende år.

Det ble også gjennomført prosesser for å iverksette nødvendige innsparinger fra 2021 på ytterligere 40 mill. kroner til sammen for hele Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette er helt nødvendige reduksjoner av driftsbudsjettet, da planlagte driftsutgifter var for høye i forhold inntektene. Netto driftsresultat og regnskapsmessig mindreforbruk i 2020 er resultat for et enkelt år og endrer ikke behovet for reduksjon av nivået i driftsutgiftene for kommende år.

Av mindreforbruket foreslår fylkesrådet å bevilge til sammen 97,033 millioner kroner til blant annet samarbeidsavtaler og forpliktelser som tidligere har vært finansiert av utviklingsmidler, samt til å sette av en buffer til både samferdsel og utdanning for inneværende år. Dette er en direkte konsekvens av at regjeringen har strupet inn Regionale utviklingsmidler de siste årene, så derfor må vi fase de faste forpliktelsene som tidligere har vært finansiert av utviklingsmidler inn på driftsbudsjettet. Reelt sett har vi derfor ingen økonomisk handlingsrom for nye varige tiltak i de kommende årene.

Årsaken til mindreforbruket i 2020 skyldes i hovedsak at fylkeskommunen har brukt mye ressurser på å få etablert en ny organisasjon - med sammensveising av mennesker, budsjetter og systemer. Vi har forsinkelser på investeringsprosjekter, et historisk og unormalt lavt rentenivå og en pandemi der arrangementer og aktiviteter enten er blitt avlyst eller flyttet til digitale plattformer. Videre har fylkeskommunen blant annet har hatt et år med flere digitale fylkestingssamlinger hvor 57 fylkestingsrepresentanter har deltatt digitalt fremfor på fysiske møter i Vadsø og Tromsø.

Dette har i sum gitt større reduserte kostnader enn det som var budsjettert og planlagt. Kostander som normalt ville vært knyttet til blant annet reiser, kost og opphold, ulike aktiviteter, samt lavere renteutgifter. Kort sagt har året 2020 vært et svært unormalt år.

Årsregnskapet og årsberetningen for Troms og Finnmark i 2020 formidler god økonomistyring og et meget godt arbeid i organisasjonen. Fylkesrådet viser også til at det nye fylkesrådet fikk overlevert et budsjett fra de tidligere fylkeskommunene via fellesnemda med store uspesifiserte innsparingskrav, som fylkesrådet og Fylkestinget i budsjettvedtak 2020 har spesifisert, vedtatt som er og blir iverksatt. I kommende budsjettperiode ligger det ytterlige innsparingskrav for å holde budsjettene i balanse. Derfor har vi fortsatt et omstillingsbehov i fylkeskommunen, der prognosene for befolkningsutvikling vil kunne påvirke fylkeskommunens fremtidige årlige frie inntekter med en årlig reduksjon opp mot 55-60 mill. kroner.

For fylkesrådet er det viktig å sikre en bærekraftig økonomi for hele Troms og Finnmark. Mindreforbruket fra 2020 gir oss et kortsiktig puste- og handlingsrom, som vi må forvalte klokt for å redusere behovet for ytterlige kutt. Fylkeskommunen er fortsatt sterkt preget av en underfinansiert sammenslåing og underfinansierte overførte statlige oppgaver. Året 2020 har vært et spesielt år for oss alle i en tid med pandemi.

Like unormalt som fjoråret har vært, er også overskuddet fra 2020. Vår jobb er å tilpasse våre tjenester til de økonomiske rammene vi faktisk har, både i normale og unormale tider.