Debatt:

Stans i oljeleting vil ha lite å si for norsk økonomi

En vanlig innvending mot at Norge skal avslutte letingen etter mer olje og gass, er at de tapte inntektene vil bety økonomisk kollaps på statsbudsjettet. Dette er – heldigvis – en innvending som ikke stemmer.

OLJE: Innleggsforfatteren mener at stans i oljeletingen vil ha lite å si for økonomien i Norge.   Foto: Helge Hansen / NTB

meninger

Statistisk sentralbyrå (SSB) lagde i 2020 en rapport der forskerne undersøkte hva konsekvensene av en stans i norsk oljeleting vil ha å si for den norske økonomien. Rapporten viser at en innføring av letestans kun vil gi 0,5 prosent lavere brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge i 2050. «Dette må kunne kalles en myk landing for oljenæringen. Det vil ikke medføre store problemer for norsk økonomi,» uttalte Ådne Cappelen, forsker i Statistisk sentralbyrå, i sammenheng med offentliggjøringen av rapporten.

Bård Lahn, forsker ved Cicero senter for klimaforskning, ble i ABC Nyheter i juni i år sitert på at oljeetterspørselen vil falle på grunn av overgangen til fornybar energi, uansett hva man gjør politisk i Norge. Også Lahn var tydelig på at det på lang sikt har små økonomiske konsekvenser å slutte med oljeleting i Norge. Forskeren fra Cicero mente at det er bedre om vi styrer omstillingen i oljenæringen selv, for eksempel ved å stanse videre oljeleting, enn at omstillingen skal skje på grunn av gjentatte kriser og fall i oljeprisene.

En annen vanlig innvending mot stans i norsk oljeleting er at norsk olje er «ren». Verdens reneste olje, har vært mantraet fra bransjen selv i en årrekke. Men heller ikke dette stemmer. Statistikk fra International Association of Oil & Gas Producers, gjengitt av NRK, viser at det gjennomsnittlige utslippet fra utvinning av olje og gass i Midtøsten er lavere enn det tilsvarende tallet for Norge. Dette støttes av tall fra det internasjonalt anerkjente forskningsinstituttet Carnegie. De har gjort analyser av hele livssyklusen av utslipp fra 75 oljefelt i verden. Ifølge disse analysene finnes det oljefelt både i USA, Australia, Kasakhstan og De forente arabiske emirater som kommer bedre ut av enn de norske feltene som er vurdert.

Norsk oljeindustri er altså slett ikke så ren som den selv skal ha det til. I tillegg viser Miljødirektoratets egne rapporter at utslippene fra norsk olje- og gassutvinning har økt med 63 prosent siden 1990.

Verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi tåler å hente ut om vi skal unngå ødeleggende klimaendringer, og i dag ser vi en rask omstilling til fornybare energiformer på verdensbasis.

SV ønsker ikke tillate mer leting etter ny olje og gass eller gi nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Vi vil avskaffe subsidiene til olje- og gassvirksomhet, avskaffe leterefusjonsordningen, og vi ønsker at Norge skal ta et internasjonalt initiativ til en avtale med andre oljeproduserende land med mål om å begrense produksjonen av olje og gass, slik at katastrofale klimaendringer kan unngås.

Norge har i femti år eksportert olje og gass, og dermed bidratt til enorme globale klimagassutslipp. Norge har et historisk ansvar for å både kutte utslipp i Norge og bidra til utslippskutt internasjonalt. Og vi kan gjøre det uten at det har store konsekvenser for den norske økonomien.