Prøver og eksamener er ikke alltid gode indikatorer på elevenes prestasjonsevner

MDG mener at byggesteinen for å skape et trygt og godt miljø i skolen, er å ta et krafttak mot mobbing, trusler og vold mot både lærere og elever, skriver innleggsforfatteren.

VIL GI HJELP: Kriss Rokkan Iversen (MDG) vil at ungdommen skal ha tilgang til rådgivningstjenester og skolehelsetjenester når de trenger det. Derfor vil vi øremerke ressurser til styrkningen av begge tjenestene samt utrede muligheten for felles PP-tjeneste for kommune og fylkeskommune.  Foto: Marius Fiskum

meninger

Skoleåret er godt i gang. Spente barn har funnet sin plass bak skolepulten og tusenvis av studenter har inntatt campus. Men hva mener egentlig MDG om skole og utdanning?

MDG er opptatt av å skape gode liv. Et godt liv er selvsagt subjektivt, og ikke opp til oss politikere å bestemme. Derimot er det vårt ansvar som politikere å sørge for at systemet gir hvert enkelt menneske mulighet til å utnytte sitt potensial.

Utdanning er en viktig byggestein i livet vårt og skal gi kunnskap og bygge evner og ferdigheter. Hvis grunnskolen skal være et sted der barna utvikler grunnleggende holdninger, verdier og kompetanse, bør det foregå i et trygt og godt miljø. MDG mener at byggesteinen for å skape et slikt miljø, er å ta et krafttak mot mobbing, trusler og vold mot både lærere og elever.

Et trygt læringsrom er også et inkluderende miljø, der økt mangfold i kjønn og språklig og kulturell bakgrunn har en naturlig plass i både elevmassen og lærerstaben. Ved å styrke skolens arbeid med bevissthet rundt etikk, demokrati og menneskeverd, samt respekt for naturen og miljøet, bygger vi større forståelse, respekt og raushet.

Barn lærer gjennom lek og utforskning, både alene og sammen med andre. Sosial omgang med venner og familie og tid til å leke fritt, er like viktig som tiden foran tavla. Gjør man skolen fra første til fjerde trinn i hovedsak leksefri, begrenser bruken av karakterer i grunnskolen og ikke innfører karakterer i barneskolen, bidrar man til at familier får mer tid sammen med mindre press og stress i hverdagen.

Utforskertrangen blir ikke mindre når barn blir til ungdom. Videregående skole bør være en arena for å dyrke både læringslyst og mestring. Det er vanskelig å vite «hva man vil bli» i en alder av 15 år. Alles ambisjoner og drømmer er forskjellige, og det er den videregående skolens rolle å sørge for at alle elever føler seg støttet på deres vei til den unike fremtiden de vil skape for seg selv.

Derfor vil vi tilby mer spesialisering på VG1 og stimulere fylkeskommuner til å samarbeide om opplæringstilbud på spesialiserte og små fagområder. Vi vil gi fullt utstyrsstipend til elever på linjer der det er behov for særskilt utstyr for å gjennomføre utdanningen og vi vil også styrke tilbud om praktisk læring som kan hjelpe ungdom til videre utdanning eller arbeid.

Unge i dag utsettes for enormt mye press, spesielt omkring det å prestere. Prøver og eksamener er ikke alltid gode indikatorer på elevenes prestasjonsevner. Ofte tester ikke prøver kritisk tenkning eller praktisk anvendelse av emnet og kan dermed bidra til økte forskjeller.

Derfor vil vi gjennomføre forsøk med alternativer til dagens eksamen, med mål om å yrkestilpasse fellesfagene i videregående opplæring ytterligere og sikre en sluttvurdering som bedre representerer elevenes kompetanse. Mer spesifikt, så vil vi fjerne karakterer i orden og oppførsel i videregående skole og bruke erfaringene fra UDIR sitt prøveprosjekt med fjerning av karakteren for å erstatte dagens ordning.

Det er viktig at ungdom får den rådgivningen og støtten de trenger i en tid av livet der veivalg skal tas. MDG vil at ungdommen skal ha tilgang til rådgivningstjenester og skolehelsetjenester når de trenger det. Derfor vil vi øremerke ressurser til styrkingen av begge tjenestene samt utrede muligheten for felles PP-tjeneste for kommune og fylkeskommune.

Etter ungdomsskolen er mulighetene nesten uendelige og uansett hvilken vei et individ tar, fører det til en unik mulighet for fremtiden deres. Noen ganger er høyere utdanning et viktig springbrett til en karrieredestinasjon. For mange er dette den beste tiden i utdanningsforløpet, men for andre kan det være en svært uforutsigbar periode i livet preget av begrenset økonomisk frihet, høyt prestasjonspress og lite tid mellom mange studiefrister.

Det stressende studentmiljøet er en av grunnene til at 45 prosent av norske studenter sliter med alvorlige psykiske plager. Derfor vil vi gjennomføre et løft for studenters psykiske helse, gjennom blant annet å skape flere møteplasser for å motvirke ensomhet og øke statlige tilskudd til studentsamskipnadenes helsetjenester.

Men vi vil ikke bare å behandle symptomene: vi vil komme til roten av årsaken og gjøre livene til studentene så trygge og stabile som mulige. For å oppnå dette, vil MDG satse på å bedre studentenes situasjon gjennom styrking av studentøkonomien, bedre tilgangen til studentboliger og tilrettelegge for en mykere overgang til arbeidslivet.

Først og fremst vil vi utrede en reform av dagens opptakssystem for å gi flere veier inn til høyere utdanning. Når folk får muligheten til å studere det de elsker, gir man større trygghet for veien videre. Deretter vil vi sørge for at studentene får et sted å bo som de har råd til ved å bygge minst 3000 studentboliger og satse på rehabilitering av eksisterende studentboliger.

For å gjøre overgangen til arbeidslivet så smidig som mulig, vil vi sikre at minst 40 prosent av studielånet omgjøres til stipend ved oppnådde studiepoeng. Vi vil også jobbe for at alle studenter skal ha mulighet til praksis i arbeidslivet. MDG kommer også til å gjøre det lettere å beholde rett til dagpenger og NAV-stønad under videreutdanning, kursing og fullførelse av doktorgrad, og endre dagpengeordningen til også å omfatte nyutdannede og personer som har mindre deltidsstillinger.

unge i dag som er morgendagens sykepleiere, politibetjenter, frisører, advokater, butikkmedarbeidere, fiskere og politikere. Dagens politikere har derfor et ansvar for å legge til rette for at deres vei mot et aktivt yrkesliv blir så stabilt, inkluderende og tilrettelagt som mulig.