Debatt:

Forsvarets tilstedeværelse må gi mer tilbake til lokalsamfunnene!

Forsvaret skal investere for milliarder i vår region. Dette gir enorme muligheter for våre bedrifter!

LOKALT: Innleggsforfatterne ønsker at flere lokale leverandører får en reell mulighet til å konkurrere om Forsvarets anbud.   Foto: Terje Pedersen / NTB

meninger

Som fylkesrådsleder og fylkesråd for næring og miljø ønsker vi at flere lokale leverandører, store som små, får en reell mulighet til å konkurrere om forsvarets anbud og investeringer i regionen. Vi ser allerede at en rekke bedrifter lander avtaler om leveranser til Forsvaret. Vårt ønske er at det skal bli flere. Det vil gagne både den lokale verdiskapningen og styrke totalforsvaret i nord.

Ringvirkninger og gevinster for lokalt arbeids- og næringsliv forutsetter at Forsvaret klarer å skru sammen anbudene slik at lokale leverandører kan delta i konkurransene. Regelverket i offentlige anskaffelser åpner for at oppdragsgivere, som Forsvaret, kan lage anbud som inkluderer lokale og regionale leverandører. Dette stiller krav til en bevisst strategi fra forsvarets side. En strategi der det er vesentlig med sterke gode lokalsamfunn som støtter opp om forsvaret i nord. Vi ønsker flere av denne type anbud.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo i Troms  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I fylkeskommunen har vi over lengre tid jobbet målrettet og aktivt for å styrke samarbeidet med Forsvaret og samtidig styrke lokal og regional verdiskapning gjennom Forsvarets tilstedeværelse i Nord. Vi har blant annet et 3-årig prosjekt med mål om å styrke den lokale og regionale leverandørutviklingen til Forsvaret i forbindelse med reetableringen av Finnmark Landforsvar i Porsanger. I prosjektet jobbes det med kompetanseheving innen offentlige anskaffelser, miljø og bærekraft samt å bli bedre kjent med Forsvaret som oppdragsgiver.

Næringshagen Midt Troms AS har tilsvarende prosjekt med fokus på Forsvarets tilstedeværelse i Midt Troms. Et prosjekt delfinansiert av fylkeskommunen. Arctic Logistics, Innovasjonsbase nord og Arctic Aviation Center er alle initiativ som både prosjektet til fylkeskommunen og Midt Troms næringshage har dialog og samarbeid med. Begge disse samt Arena Nord har til hensikt å styrke innovasjonssamarbeid og samarbeidet generelt mellom forsvaret, næringslivet, utdannings og FoU-miljøer i regionen.

Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø  Foto: Trond Magne Henriksen, Troms og Finnmark fylkeskommune

Gjennom dette arbeidet er det avdekket gap mellom politiske styringssignaler og forsvarets iverksetting av styringssignalene når det gjelder tilrettelegging for lokalt og regionalt næringslivs deltakelse i forsvarets anskaffelser og bruk av strategiske partnere.

Skal vi sammen lykkes må iverksetting av styringssignal settes på dagsorden.

Forsvaret er en betydelig aktør i Troms- og Finnmark med stor betydning for både næringsliv og lokalsamfunn. Forsvarets tilstedeværelse og investeringer i vår region bidrar til økt aktivitet blant næringsaktører og kan gi flere arbeidsplasser. Dette er et sentralt og viktig fokusområde for Troms- og Finnmark fylkeskommune.

Forsvarsministeren sier klart og tydelig i en artikkel i itromso.no (mai 2020) at det ønskes flere lokale leverandører til Forsvaret. Dette styrker forsvars- og beredskapsevnen samtidig som det skaper verdiskapning lokalt gjennom blant annet økt bosetting, flere arbeidsplasser og samarbeid på tvers av bransjer og geografi.

Langtidsplanen for forsvarssektoren og nordområdemeldingen sier at det skal bli «enklere for små og mellomstore bedrifter å levere til Forsvaret». Nordområdemeldingen underbygger dette gjennom å si at «Forsvaret og sivilsamfunnet er helt avhengig av at forsyningssikkerheten i nord blir ivaretatt og at de kritiske samfunnsfunksjonene opprettholdes i kriser». Dette understrekes av Svendsen-rapporten som påpeker at «det er næringsutvikling som er nøkkelen til økt tilstedeværelse i nord» og at «bruk av sivile leverandører må ses i lys av totalforsvarskonseptet».

Forsvarets fotavtrykk i Troms- og Finnmark er betydelig, men det ligger og forpliktelser. Som fylkesrådsleder og fylkesråd for næring og miljø ser vi ringvirkninger gjennom både investeringer og drift. Det kan nevnes etablering av Evenes flystasjon og Finnmark landforsvar i Porsanger som begge vil øke sin bemanning med flere hundre ansatte og soldater.

Ved aktivt å benytte seg av lokale leverandører kan disse satsingene gi store lokale ringvirkninger og miljøgevinster. Økt bruk av lokale små og mellomstore bedrifter, gir økt aktivitet, flere nyetableringer og flere arbeidsplasser.

Forsvarets samfunnsansvar innen distrikts- og næringspolitikk og hvordan dette har endret seg over tid kommenteres av Skjalg Fjellheim i Nordnorsk debatt, 2. september i år. Forsvaret har historisk og fortsatt i dag en sentral rolle for å legge til rette for både økt bosetting og økt aktivitet i næringslivet. Sterke lokalsamfunn bidrar til å beskytte grunnleggende norske interesser samt styrke totalforsvaret av Norge som nasjon.

Oppfordringen vår til Forsvaret er å vise genuin vilje og evne til å prioritere å legge til rette for at flere små og mellomstore lokale leverandører får muligheten til å levere varer og tjenester til Forsvaret. Dette vil ikke bare øke den lokale verdiskapningen, men også styrke totalforsvaret i nord. Ansvaret for iverksetting ligger i første rekke hos Forsvaret.