Jusshjelpa i Nord-Norge:

Derfor bør du inngå samboeravtale

Jusshjelpa i Nord-Norge ønsker å synliggjøre muligheten til å inngå samboeravtale slik at flere oppgjør kan gjennomføres uten å måtte gå rettens vei.

TILSKUDD: Jusshjelpa Nord-Norge er en av organisasjonene som får tilskudd fra kommunen. Foto: Mia Degerstrøm 

blogg

Hos Jusshjelpa i Nord-Norge tar vi blant annet inn saker som omhandler det økonomiske oppgjøret etter endt samboerskap. Vi får dermed et innsyn i hvilke momenter det oftest er uenighet om i et samboeroppgjør.

Etter vår erfaring ville veldig mange av disse sakene løst seg selv, uten vår bistand, dersom det hadde vært inngått en samboeravtale under samlivet. Vi ønsker derfor å synliggjøre muligheten til å inngå samboeravtale slik at flere oppgjør kan gjennomføres uten å måtte gå rettens vei.

Samtalen om man skal inngå en samboeravtale kan være et ubehagelig tema å ta opp. Enkelte tenker kanskje at det kan oppfattes som at du «forutser» at dere kommer til å gå fra hverandre en gang i fremtiden, og at det dermed vil sette i gang en konflikt mellom dere. Kanskje du tenker «men vi er jo enige om hvem som eier hva. Hva er vitsen med samboeravtale da?». Tvert imot mener jeg dette er det beste tidspunktet å inngå en samboeravtale på!

Det er nå det ikke er noen uenighet om eierforholdene. Bare få det ned på papir, så er dere sikret mot mulige fremtidige uenigheter. Se på det som en forsikring. Du forsikrer gjerne huset ditt mot brann og lignende. Du kjøper ikke forsikring fordi du vet at huset ditt kommer til å brenne ned en gang i fremtiden, men fordi du vet at ting utenfor din kontroll kan skje, og at du dermed vil være glad du inngikk en slik forsikring.

I de siste tiårene har det blitt vanligere å forbli samboere fremfor å gifte seg. Omtrent 29 prosent av Norges befolkning var samboere i 2016. For enkelte er det et bevisst valg for å ikke forplikte seg til de samme reglene som gjelder for ektefeller, men ikke alle er klare over hva denne uregulerte samlivsformen innebærer. En måte å ivareta sin frihet fra den omfattende ekteskapslovgivningen, men fortsatt sikre et rettferdig og forutberegnelig oppgjør, er å inngå samboeravtale med deres egne forutsetninger.

En sentral forskjell mellom samboerskap og ekteskap, er at det ikke finnes en alminnelig samboerlov som regulerer oppgjøret etter endt samboerskap på lik linje med ekteskapsloven. Ekteskapsloven kan i utgangspunktet heller ikke brukes i oppgjøret mellom samboere, selv om situasjonene kan fremstå som ganske like.

Dette medfører større usikkerheter og muligheter for konflikt ved endt samboerskap, spesielt i tilfeller hvor samboerskapet har vart i lenge og det ikke er helt klart hvem som eier hva. De lovene som anvendes i samboersaker, er i de fleste tilfellene svært generelle, og ikke skreddersydd med tanke på samboerforhold.

En samboeravtale er en avtale to samboere kan inngå for å klargjøre hvem som eier hva, hva de eier sammen, og med hvor stor eierandel. Det er heller ikke uvanlig at samboere avtaler hvor stor del av ansvaret overfor visse gjeldsposter den enkelte samboeren er ansvarlig for.

Dette er spesielt vanlig når samboerne har avtalt et annet ansvarsforhold for deres felles gjeld enn det som fremgår for banken. For eksempel der gjelden bare står på den ene samboeren i banken, men at de i realiteten betaler ned like mye i avdrag og renter.

Ved et endt samboerskap er utgangspunktet at hver av samboerne tar med seg ut de verdiene som de tok med seg inn i samboerskapet og alt de senere kjøper eller mottar i gave eller arv. Dette høres ganske enkelt ut, og i mange saker er det klart hvem som eier hva. Der det imidlertid reiser seg størst tvil, er i de tilfellene hvor samboerne har kjøpt en bolig sammen, betaler ned på lånet sammen, har kjøpt innbo og bil sammen, og har bodd sammen over lengre tid.

Samboerne har sjeldent et problem med disse eierforholdene under samboerskapet, gjerne fordi de forutser at de vil være samboere til døden skiller dem ad. I realiteten er det er dessverre slik at veldig mange samboerforhold tar slutt en dag. I de tilfellene hvor det skjer et brudd, vil disse verdiene plutselig bli gjenstand for konflikt.

Kanskje han finansierte boligen med en større andel av egenkapital enn henne? Kanskje hun betalte mer ned på lånet enn han? Kanskje han har betalt alle verkstedutgiftene til bilen? Disse er eksempler på tvister som lett kan oppstå ved et samlivsbrudd, men som kan fremstå som uproblematisk underveis i forholdet.

Når disse spørsmålene kommer på spissen, søker partene gjerne juridisk bistand for å få gjennomslag for sin sak. Dersom man verken kvalifiserer til fri rettshjelp fra staten eller faller inn under målgruppen til Jusshjelpa i Nord-Norge eller andre gratis rettshjelpstiltak, vil det være behov for advokat i saken.

Som kjent, kan dette være en kostbar prosess, og partene vil muligens måtte punge ut flere titusener av kroner. Det er heller ingen garantier for at du vil få medhold. Det er da surt i ettertid å tenke på at alt dette ville ha løst seg kostnadsfritt dersom det hadde vært inngått samboeravtale på et tidligere tidspunkt.

Erfaringsmessig vil konfliktnivået i etterkant av bruddet også være særdeles lavere dersom det er enighet om fordelingen enn det ville vært etter en tidkrevende og kostbar rettslig prosess.

For enkelte er det kanskje usikkerhet om hvilke formelle krav som skal til for at en samboeravtale er gyldig. Må den tinglyses? Må den godkjennes av en advokat? Svaret på begge disse spørsmålene er nei. I Norge har vi alle avtalefrihet, og for samboere er dette utgangspunktet. En samboeravtale kan inngås på en serviett på en restaurant og den kan inngås muntlig.

Det er ingen formkrav. Ved en muntlig avtale vil det imidlertid mest sannsynlig oppstå bevisproblemer ved oppgjøret, og den vil dermed være vanskeligere å etterleve. Dersom dere begge er enige om hvem som eier hva, er det best å få det ned på papir, med begges underskrift. Siden dette kan medføre en del arbeid, har vi hos Jusshjelpa i Nord-Norge utarbeidet en mal til samboeravtale som du kan få tilsendt dersom du henvender deg til oss. Det er dermed bare å fylle ut feltene og skrive under på avtalen.

En samboeravtale gjelder som utgangspunkt det gjenstandsmessige og økonomiske forholdet ved et eventuelt brudd. Den bestemmer i utgangspunktet ikke hva som skjer dersom den ene samboeren dør, med mindre samboeravtalen tilfredsstiller arvelovens krav til form og innhold.

Dersom det ikke har kommet klart nok fram til nå, vil jeg komme med en oppfordring. Inngå samboeravtale med samboeren din! Det er en svært undervurdert metode å sikre både din egen og din samboers rettsstilling, og det er helt kostnadsfritt. Vi ønsker at kulturen skal endres til at den klare normen er å inngå samboeravtale.

Det bør ikke være en ubehagelig samtale å ta, og det bør ikke inngås bare unntaksvis.