Fylkesmannens arbeid med støy – Otium

OMRINGET AV STØY: – Otium-området er spesielt ved at det nærmest er omringet av trafikkerte veier. Dette gjør området svært utfordrende ved at bygningene rammes av støy fra to sider, mener Fylkesmannen i Troms.   Foto: Illustrasjon: HRTB

debatt

Tromsøs byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm, mener at fylkesmannen viser liten fleksibilitet når vi varsler en støyfaglig innsigelse til Otium-prosjektet. Jeg vil understreke at fylkesmannens innsigelse ikke dreier seg om vår evne til å være smidig eller ikke. Denne saken dreier seg om kommunens ansvar for følge opp de lover, forskrifter og sentrale føringer som er vedtatt for å sikre brukere av omsorgstjenester det tilbudet de har krav på.

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker, og er medvirkende årsak til forskjellige helseplager. Fylkesmannen skal se til at kommunene ivaretar disse hensynene i sin arealplanlegging.

Grunnen til at Fylkesmannen arbeider for at støyforholdene skal avklares i planfasen, og ikke som byggesak, er for å sikre at tiltak for å bringe støyforholdene ned på et tilfredsstillende nivå, kan bli innarbeidet fra start.

Friske og oppegående mennesker kan i stor grad selv bestemme hvilke bokvaliteter de vil omgi seg med. Mange av brukerne ved institusjoner for eldre og demente har ikke dette valget. Når støykrav for pleieinstitusjoner skjerpes er det nettopp for å ivareta brukere i en sårbar livsfase og situasjon.