Debatt:

«Tidenes mageplask ved Templarheimen?»

debatt

Vi vil gjøre Tromsøs befolkning oppmerksom på at ikke en eneste betalingsstasjon er plassert i Tromsø foreløpig. Det er iTromsø som har plassert en betalingsstasjon foran Tromsøbadet, ikke Tromsø kommune.

Det kan stilles spørsmål i forhold til hvorfor Stig Jacobsen på lederplass torsdag 1. september i år ønsker å skape en debatt på feilaktig grunnlag. I brevet fra Tromsø kommune til Troms fylkeskommune står det ingen steder at det skal plasseres en betalingsstasjon foran Tromsøbadet. Hadde Jakobsen tatt seg tid til å lese sin egen nettavis onsdag, før han skrev sin leder, var det ikke mindre enn tre artikler som for han hadde oppklart dette. Vi er enige med Stig Jakobsen: Det vil være et mageplask å stenge adkomsten til Tromsøbadet og friluftsområdet Templarheimen med en betalingsstasjon. Ja, direkte uklokt! Og så er vi også glade for at Jakobsen ser at bompenger er det som må til for å sikre gode transportløsninger for alle som skal bo i Tromsø.

Brevet fra kommunen til fylket må leses slik det er skrevet: En redegjørelse for de samlede tiltak som kan begrense bilbruken i Tromsø og forbedre alternativ transport. Redegjørelsen er et direkte svar på fylkes bekymring for økt biltrafikk til Templarheimen. I brevet til fylket står det derfor, sitat: «Alle som bruker bil til Templarheimen i framtiden vil måtte passere en betalingsstasjon uansett hvilken bompengeløsning som velges». 

Vi ser at formuleringen er upresis, og at dette kan oppfattes som om man forskutterer hvor betalingsstasjoner skal stå. Om man leser brevets øvrige innhold, ser man dog klart at denne setningen ikke kan forstås isolert. Konteksten kjenner avisen godt til, fordi de har skrevet om dette gjentatte ganger, siste gang i onsdagens avis: For å få til en bymiljøavtale som sikrer statlig medfinansiering for bedre buss-, sykkel-, gange- og bilveier, må biltrafikken i Tromsø holdes på dagens nivå.

At Stig Jakobsen tolker dette slik at det skal plasseres en betalingsstasjon akkurat foran Tromsøbadet og Templarheimen, er vanskelig å forstå, men får stå for hans egen frie tolkning. Det har i alle fall aldri vært tenkt slik fra kommunen sin side. Det riktige hadde vært å forstå at vi som bilister i fremtiden må forvente å passere betalingsstasjoner på de fleste bilreiser. 

 Som nevnt innledningsvis, for det kan med fordel gjentas: Det er ikke pekt ut plassering for en eneste betalingsstasjon. Hvor disse skal stå skal gjennom grundig politisk behandling, som begynner i neste uke. Da vil mange hensyn bli tatt. Blant annet kravet til holde biltrafikken på dagens nivå, og at ordningen oppleves rettferdig. To krevende øvelser, begge.

Hovedmålet er å redusere arbeidsreiser i rushtiden, ikke kvele fritidsreiser.