Debatt

«Vi har sterke forventninger til regjeringens nordområdestrategi»

ARTIKKELFORFATTER: professor og direktør ved Nordområdesenteret, Nord universitet, Frode Mellemvik. 

debatt

Regjeringen arbeider nå med en ny nordområdestrategi. Statsminister Erna Solberg uttrykte alt i 2014 at «vi skal lykkes med målet om å videreutvikle Nord-Norge som en av landets mest skapende og bærekraftige regioner».

Dette ambisiøse målet må være bærende for den nye strategien. For å få til en slik utvikling i Nord-Norge, må kjernen i nordområdepolitikken være å realisere verdiskapingspotensialet. Hovedfokuset må være de mulighetene som ligger i Nord-Norge, både til havs og til lands.

Mulighetene er utrolig mange i nord. Svakhetene er særlig infrastruktur og befolkningsgrunnlaget. Vi blir færre, og skal vi lykkes, må vi fokusere på folk som bor og lever her. Nordområdestrategien må bidra til å skape grunnlag og forståelse for det attraktive ved å bo og arbeide i nord.

Og la den nye nordområdepolitikken få et sterkt nedslagsfelt i Nord-Norge. Det regionale nordområdeforumet som regjeringen nylig etablerte i samarbeid med fylkeskommunene i nord og Sametinget, er et viktig og riktig steg i retningen av å la nordområdepolitikken bli mer forankret der verdiene skal skapes.

Det er viktig å få til sterkere og mer bærekraftige miljøer gjennom samarbeid mellom næringsliv, forskning, utdanning og forvaltning i nord. Dette kan skje på mange måter, men det må bygges institusjoner som får ansvaret. Framsenteret i Tromsø er et godt eksempel på en slik institusjon, hvor en har klart å samle ikke minst bedrifter og organisasjoner som arbeider med kunnskapsutvikling innen klima og miljøforskning.

Nordområdesenteret ved Nord universitet er klar til å bygge opp et miljø av kunnskapsinstitusjoner fra forskning og næringsliv som er opptatt av verdiskaping, næringsliv, lokalsamfunn, sikkerhet og beredskap og samfunnsutvikling.

Den nye nordområdestrategien må anvende og forsterke sentrene slik at de kan bli de fremste kompetanseleverandørene internasjonalt innen sine områder; innen det naturvitenskapelig og teknologiske ved Framsenteret og innen det næringslivsorienterte og samfunnsutviklende ved Nordområdesenteret.

Når det gjelder næringslivet, er det viktig å få til enda mer, innen fisk, sjømat, havbruk, industri, olje og gass, mineraler, turisme og opplevelse. Målet må være å ta ut mest mulig av verdiskapingen i Nord-Norge før produktene sendes til markedene.

Det må arbeides med å få til kobling mellom gass og mineraler, og samarbeid mellom de nordlige regionene i Finland og Sverige blir viktig. Nordområdestrategiene i Finland og Sverige åpner for dette. Det blir viktig å bidra til forsterket samhandling også med Russland. Når det internasjonale semesteret ved Handelshøgskolen Nord starter denne uken i Bodø, er nettopp fokuset på hvordan vi kan få til mer samarbeid med Russland. Vi trenger mye mer næringslivsrettet samarbeid med Russland.

Potensialet i den nordlige sjørute må også komme inn i nordområdestrategien. Sett i gang et storstilt utviklingsprosjekt for å få fram hva som må til for at denne sjøruten kan ta mesteparten av transporten som i dag går gjennom Suezkanalen. Dette må skje gjennom samarbeid mellom kunnskapsmiljøene og rederiselskapene. Center for High North Logistics er egnet til å påta seg et slikt stort utviklingsprosjekt.

Bruk virkemiddelapparatet til å gjøre det lønnsomt med investeringer i nord. Skatte- og avgiftssystemet kan anvendes. Det er i dag mangel på kapital for å få realisert verdiskapingspotensialet. Det må utvikles kunnskap om hvordan risikovillig kapital kan skaffes til veie.

Flere modeller kan anvendes.

• Arctic Investment Protocol, som ble lansert av World Economic Forum, bør følges opp.

• En modell for utviklingen av en Arctic Stock Exchange bør også grundig vurderes.

• Et kapitalfond med forvaltningsforgreninger i alle de tre nordligste fylkene bør etableres.

Det arbeid som gjennomføres av The Independent Barents Observer og High North News, må videreutvikles og sikres. Det er viktig å bidra til at den norske stemmen og de norske resonnementene om mulighetene i nordområdene kommer daglig ut som nasjonale og internasjonale nyheter, som analyser og kommentarer. På den måten kommer nordområdene ikke bare på kartet til politikerne, men og også på kartet til investorene.

Verdiene som i fremtiden skal sikre velstand og velferd for hele nasjonen, ligger i nordområdene. Vi har derfor sterke forventninger til regjeringens nordområdestrategi, og vi tar gjerne ansvar.