«Pensjonister er verdifulle»

SKATT: «Skattebidraget fra seniorer i 2016 estimeres til 97 mrd. kroner», skriver Asgeir Brekke.  Foto: Stian Jakobsen

debatt

Sist uke kunne Statens Seniorråd presentere rapporten «Verdien av aktive seniorer». Resultatene fra rapporten viser blant annet at det samlede verdibidraget til samfunnet fra pensjonister gjennom formelt og uformelt frivillig arbeid anslås til over 25 mrd. kroner for 2016.

Rapporten har også beregnet bidraget fra seniorer, gjennom forbruk, skatter og avgifter for ett enkelt år. Skattebidraget fra seniorer i 2016 estimeres til 97 mrd. kroner. Forbruket til seniorene, som skaper et grunnlag for mange arbeidsplasser, estimeres til 25,2 mrd. kroner i samme år. Samlet gir det et skatte- og avgifts bidrag fra seniorene på om lag 120 mrd. kroner i 2016.

Det er enkelt å være enig i rapportens innledning, der det påpekes at grundig journalistikk er under press. Dette medvirker til en samfunnsdebatt som fremdyrker og forsterker små forskjeller og konfliktflater i samfunnet.

Mange av oss som er seniorer og pensjonister kan støtte opp om opplevelsen av at det forsøkes å skape en konflikt mellom pensjonistene og befolkningen for øvrig. Nettopp derfor er denne rapporten svært viktig.

Både dagens og fremtidens seniorer representerer store ressurser for samfunnet, og er med på å legge grunnlag for verdiskaping både gjennom skatter og avgifter, forbruk og frivillig arbeid.

Jeg håper disse tallene vi har fått presentert vil være med som premiss i det videre offentlige ordskiftet om senior- og eldrepolitikk.