Debatt

«En god skole er nøkkelen til et samfunn med muligheter for alle»

Høy økonomisk vekst, sosial og økonomisk utjevning, færre utenfor arbeidslivet og evnen til å håndtere omstilling best mulig lykkes vi bedre med hvis vi lykkes med å skape en god skole for alle.

Illustrasjon  Foto: Jon Terje Eiterå

Høyre har like store ambisjoner for elevene, som elevene har for seg selv. Da må vi også føre en politikk hvor våre barn får tidlig mulighet til å oppnå mestringsfølelse og sette inn tiltakene som vi ser gjør norsk skole enda bedre.

debatt

Først og fremst skal vi takke alle ansatte i skolen for at norsk skole er på vei i riktig retning, men politikk spiller også en viktig rolle. Mye har blitt bedre i norsk skole etter at Høyre kom i regjering. Elevene lærer mer, det ser vi av PISA-resultatene, hvor det blir flere som gjør det bra og færre som gjør det dårlig i matematikk- og leseferdigheter.

Elevene er mer på skolen, det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet hvor fraværet har falt 40 prosent etter innføringen av fraværsgrensen. SSB sine tall viser at flere enn noen gang gjennomfører videregående skole.

Det er også gitt midler til 1.800 nye lærere i 1.-4. klasse og historisk mange lærere får nå tilbud om videreutdanning. For skolene i de tre nordligste fylkene betyr det 167 nye lærerårsverk for barnetrinnet og så langt 2.697 lærere som har fått faglig påfyll.

Så sterk løft har ikke skolene i vår landsdel sett på svært lenge fra noen regjering. Det betyr noe hvem som styrer skolepolitikken.

Til tross for at mye går i riktig retning i norsk skole, er det fremdeles mye som gjenstår. Høyre går nå til valg på fire hovedsatsinger vi mener vil være avgjørende for å løfte norsk skole ytterligere i neste periode.

Tidlig innsats: Vi skal sikre alle elever tilpasset opplæring tidlig i skoleløpet ved å gjennomføre et kraftig løft for tidlig innsats i skolen. Så langt har vi altså bevilget penger til 1.800 flere lærere i 1. til 4. trinn. I neste periode skal vi ytterligere forsterke tidlig innsats og innføre en plikt for skolene til å gi intensivopplæring til elever i 1. til 4. trinn som trenger ekstra oppfølging, ansette flere tusen begynnereksperter, og etablere stipendordninger for å sikre at de beste lærerne velger å undervise de yngste barna.

Alle skal være trygge og trives på skolen. Norske elever har krav på å trives i et mobbefritt miljø. I denne perioden har vi innført et nytt regelverk og doblet bevilgningene til tiltak mot mobbing.

I neste periode vil vi igjen doble bevilgningene til tiltak mot mobbing, bøtelegge skoler som ikke følger opp aktivitetsplikten i mobbesaker og fortsette satsingen på flere helsesøstre i skolen.

Stille tydelige krav: Man stiller bare krav til de man har forventninger til. Høyre vil stille større krav til elevene ved å bevare den nasjonale fraværsgrensen som har gjort at flere elever er til stede i timene. Samtidig vil vi sikre alle elever en god skole gjennom å innføre en nedre grense for skolekvalitet og sette inn nasjonale tiltak der resultatene er for svake over tid.

Et fortsatt yrkesfagløft: Yrkesutdanning er like viktig som universitetsutdanning, og mesterbrev er like bra som mastergrad. Derfor vil Høyre fortsette satsingen på yrkesfag gjennom å fortsette økningen i lærlingtilskuddet, åpne for private yrkesfagskoler som de rødgrønne vil forby, og ha et kvalitetsløft for fagskolene

Alternativet til Høyres skolepolitikk er en allianse mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Noen målinger viser også behov for partiet Rødt og MDG.Flere saker står derfor på spill, men særlig innenfor skolepolitikken har vi: Fraværsgrensen, kompetansekrav for lærere og karakterkrav for å komme inn på lærerutdanningene.

Høyre har like store ambisjoner for elevene, som elevene har for seg selv. Da må vi også føre en politikk hvor våre barn får tidlig mulighet til å oppnå mestringsfølelse og sette inn tiltakene som vi ser gjør norsk skole enda bedre.