Debatt

«Tenk om vi i nord kunne vie hovedinnsatsen mot nye løsninger og være først, i stedet for å rope om at det nå er vår tur å få et oljeeventyr?»

Bilde: 

debatt

Fra jeg oppdaget Venstres grunnsyn, med god balanse mellom å skape godene og rettferdig fordeling, har jeg vært sikker på at landets eldste parti har de beste løsningene og er på lag med framtida. Venstre tjener samtidig de viktigste sakene for Troms, fra svenskegrensen til Svensgrunnen.

Venstre står for at Staten framfor alt skal være individets forsikringsselskap og slippe løs kreativitet, skaperglede og lyst til frivillighet, som i sum gir fellesskapet gode tjenester, produkter, økt omsetning og dermed økt skatteinngang. Individer, bedrifter, frivillige og det offentlige må spille sammen, og det lønner seg rett og slett for alle parter.

Oljeressursene er begrenset, så det blir bare et spørsmål om når et skifte kommer. Bør vi ikke da være så smart at vi er i forkant med ny energi og ny industri, eller skal vi bare fortsette på det fossile sporet? Tenk om vi i nord kunne vie hovedinnsatsen mot nye løsninger og være først, i stedet for å rope om at det nå er vår tur å få et oljeeventyr?

Da blir vi jo også sist i neste runde. Vi behøver samtidig en voksen innsats mot en galopperende klimaendring og et hav som ødelegges av plast og utslipp.

Verden vil stadig trenge mer mat, og vi må bidra med mer fra nord. Ved å utvikle ei merkeordning som gir fortrinn i markedet, kan vi øke verdiskapinga i arktisk landbruk. Så må vi se hele måltidsnæringa under ett, slik at produktene sjøl framsnakker lokal produksjon av mat og drikke når de presenteres på bordet og nytes av innbyggere og turister.

Venstre vil styrke jordvernet og utnytte mer av skog til trelast og ulike former for brensel/energi.

Venstre velger fisk framfor olje, for fisk er den evigvarende ressursen vi ikke har råd til å miste. Venstre vil spare de sårbare kystnære områdene. Venstre har klart å holde gyteområdet til den nordatlantiske torsken oljefritt, og vil fortsatt kjempe for et matproduserende Lofoten, Vesterålen og Senja.

Venstre vil beholde leveringsplikt av fisk fra tråler til fiskebrukene langs kysten, for vedvarende verdiskaping lokalt, slik at flere vil bli fastboende nær mottakene.

Venstre har fått gjennomslag i Nasjonal transportplan for oppdatert utredning av jernbane i nord, og nå er også næringslivet med. Det må skje noe. Vi kan ikke tredoble transport med trailere langs veiene for å ta unna eksportveksten. Det svekker trafikksikkerheten radikalt, og det vil være klima- og miljøødeleggende. Bygg Tromsbanen for gods, så blir passasjertransport en fortreffelig bonus for innbyggere og turister!

Venstre er gjenkjennelig i sitt standpunkt for demokrati, selvstyre og sikkerhet. Venstre ble til som en folkebevegelse mot et konservativt styresett, uten folkevalgt kontroll av regjering og kongemakten, og for en oppløsning av unionen med Sverige.

Tilhengerne hadde i lang tid mobilisert for en væpnet styrke som førte 22.500 mann mot svenskegrensen i 1905. Trusselen var stor nok til at man fort ble enige om norsk selvstendighet og en fredelig oppløsning av unionen.

Det frivillige skyttervesenet oppsto etter denne mobiliseringa mot svenskene, så Ola Elvestuen besøkte en høvelig arena da han under Landsskytterstevnet i Øverbygd i fjor offentlig ga til kjenne at Venstre var uenig i regjeringens framlagte langtidsplan for forsvarssektoren. Venstre pekte framfor alt på hærens og heimevernets utfordringer.

H og FrP ignorerte all invitasjon til forlik med sentrumspartiene da AP kom regjeringen i møte. Dermed vedtok de altså å legge ned hovedbasen for helikopter på Bardufoss og Andøya stasjon og utsette landmaktdelen. Så Venstre slipper ikke den saka.

Det var Venstre som i fjor tok initiativ til åpning av den foreløpige landmaktstudien, slik at folk og partier kan se hva som er under oppseiling. Venstre har allerede meldt at partiet ikke ofrer mannskaper for et missilkonsept. Venstre vil styrke hæren med en bataljon i Finnmark, uten å nedbemanne de øvrige.

Venstre vil beholde hovedbasen for helikopter på Bardufoss og selvsagt helikopterstøtte til hæren. Venstre ser at Norges topografi er som skapt for hær og heimevern, og den enormt lange kysten krever ei god kystvakt med helikoptre og gjenoppretting av sjøheimevernet.

Velgere som er uenige i forsvarsinnretningen til AP og regjeringen, bør sikre Venstres stortingsgruppe. I motsatt fall kan det bli langt flere som stemmer ned nord. Førstekandidaten, lege, veteran, jernbane- og miljøforkjemper Morten Skandfer tar med våre saker mellom svenskegrensen til Svensgrunnen til Stortinget.