Hva kan kommunen gjøre med studentboligmangelen?

  Foto: Tom Benjaminsen

debatt

Tidligere i sommer lanserte Norsk studentorganisasjon (NSO) studentboligundersøkelsen som viser at det er mangel på studentboliger over hele landet. Alle kommunene som er vertskap for studenter i de årene vi er i høyere utdanning, kan være med på å løse utfordringene med for få boliger.

Først og fremst vil vi oppfordre alle kommuner med en eller flere høyere utdanningsinstitusjoner til å etablere faste møteplasser med de lokale studenttillitsvalgte. Vi har lyst til å være en positiv del av lokalmiljøet der vi studerer og da er det viktig å ha god dialog.

Vertskommunene kan legge til rette for studentboligbygging på flere måter, og bør se studentsamskipnadene som en god samarbeidspartner for byutvikling. Vi legger til grunn at alle kommuner mener det er positivt at det bygges boliger som kan ta brodden av et presset leiemarked og gi rom til andre som har behov for å leie bolig.

En studentbolig er et samarbeid og et spleiselag mellom staten, studentene og vertskommunene. Sammen så jobber vi for en bedre studiehverdag. Et av de viktigste bidragene kommunen kan stå for er tomter. Vi mener at studentsamskipnadene skal prioriteres for tomter i nærheten av utdanningsinstitusjonene og sentrumsnære områder. Det er også viktig at kommunene deltar i spleiselaget med gratis eller rimelige priser på tomt.

Mange studentsamskipnader har opplevd å møte urimelige rekkefølgekrav når de skal bygge trygge og rimelige studentboliger. Fordi statstilskuddet fordrer en stram kostnadsramme er det strenge rammer for budsjettet på slike boliger. Da kan krav fra kommunen om lekeplasser, sykkelveier og annet være det som gjør at boligene ikke blir bygd. NSO mener at kommunene ikke må bruke studentboligbygging som en anledning til å få finansiert egne prosjekter.

En studentbolig skiller seg fra andre boliger og har unntak fra en rekke bestemmelser. Eksempelvis har ikke studenter samme behovet for bod, parkering eller livsløpsstandard som andre boliger. Det er ingen som bor i en studentbolig hele livet. Vertskommunene kan bidra til å få bygget flere boliger ved å sørge for effektiv saksbehandling i bygge- og reguleringssaker.

Snart er det kommunevalg og NSO oppfordrer alle partier til å ha som mål å gjøre sin vertskommune til den beste kommunen å være student i. Om du lurer på hvordan, spør ditt lokale studentdemokrati. En tettere dialog og et bedre samarbeid styrker studiehverdagen og lokalmiljøet.