Debatt:

Uverdige omsorgskutt

Det er grunn til bekymring over kuttene på nær 130 millioner kroner innen pleie og omsorg, skriver Kristoffer Kanestrøm (Frp).

KUTTER: Frps Kristoffer Kanestrøm skriver at han er sterkt opprørt over kommunens helse- og omsorgskutt, som blant annet vil ramme eldre og demente.   Foto: Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB Scanpix

debatt

Vi har aldri tidligere i Tromsø sett så omfattende og alvorlige omsorgskutt som nå. Og det skjer på Ap, SV og Rødts vakt.

Kommunen bruker for mye penger, og alle skjønner at det må kuttes. Men hvorfor er det alltid pleietrengende mennesker som skal utsettes for kutt?


Helse og omsorg skal spare penger ved å redusere bemanningen, fjerne 10 sykehjemsplasser og la institusjonsplasser stå tomme

Utålmodige politikere tok økonomirapporten til orientering, og lover å komme med egne sparetiltak innen sektoren til neste kommunestyremøte.

 

Bak tall, budsjetter og sparetiltak er det mennesker som trenger hjelp og omsorg. Hva slags samfunn har vi blitt, hvis vi ikke har råd til å gi verdig omsorg til syke eldre eller unge utviklingshemmede? Hva slags kommune er det som tar kvaliteten i omsorgstjenestene ned til forsvarlighetsgrensen, samtidig som stadig nye stillinger tyter ut på rådhuset?


Foreslår å kutte korttidsplassene i Lakselvbukt: – Jeg vil bare bli værende her, sier Hanna (91)

Seksjon for hjemmetjenester har igjen foreslått å legge ned korttidsplassene ved Lakselvbukt bo- og servicesenter. Verken enhetsleder, avdelingsleder, ansatte eller beboere ble rådført først.

 

Ett av sparetiltakene som er lansert – og som opprører meg sterkt – er å avvikle de sju omsorgsboligene for yngre mennesker med demens på Otium, og i stedet flytte/spre disse menneskene ut i ordinære bogrupper. En flytting i seg selv innebærer en enorm belastning og uro for disse menneskene.


Forbereder seg til avviklingen av fritt brukervalg: Flere ansatte i Privat Omsorg Nord kan miste jobben i september

Privat Omsorg Nord har i siden 2015 tilbudt praktisk bistand og hjemmesykepleie til Tromsø-innbyggerne. Nå er det straks slutt. Torsdag denne uka møtes kommunen og Privat Omsorg Nord for å forberede avviklinga av fritt brukervalg i kommunen.

 

Dessuten er nettopp disse sju omsorgsboligene en av satsingene i nye Otium. Otium ble planlagt i min tid som helsebyråd, og var hele veien en grunnstein i prosjektet å løfte gruppen yngre mennesker med demens. Disse bodde tidligere i ordinære sykehjemsavdelinger. Da vi planla Otium ville vi gi denne gruppen et mer verdig tilbud, med en egen avdeling med sju leiligheter som er større enn beboerrom i sykehjem.

Slik skulle det legges til rette for en bedre familieomsorg; tilrettelagt for besøk av pårørende og mulighet til mer privatliv. Nå kan hele tilbudet bli rasert av flertallet i kommunestyret bare måneder etter at det åpnet. Det går ikke an – dette tilbudet må bevares og videreutvikles.


Kuttene i helse og omsorg:

Utviklingshemmede blir igjen utsatt for store belastninger og nedprioriteringer

Brukerrådet for Avlastninga for barn og unge med utviklingshemming er sjokkert over de innsparingsforslag som er presentert av Tromsø kommune.

 

Kostverter og trivselskoordinatorer i sykehjem mente administrasjonen kunne fjernes fra sykehjemmene. Kostvertene sørger for at matlukta møter deg når du kommer inn i bogruppene. Trivselskoordinatorene bidrar til at sykehjemmene ikke bare er et sted der folk oppbevares. Disse funksjonene er viktige ledd i en god omsorg.


Edith (96) protesterer mot matkutt: – Skal de gjøre oss enda slankere?

At det nå foreslås å kutte kostverter og redusere antall måltider ved sykehjemmene får ansatte, beboere og eksperter ved UNN til å reagere.

 

Pleiepersonell i sykehjemmene skal kuttes. Sykehjemmenes budsjetter og bemanning har ligget fast gjennom mange år. Men samtidig har de som bor på sykehjem gått fra å være beboere til å bli pasienter. Vi kan ikke forvente at sykehjemmene skal ta seg av stadig sykere pasienter med lavere økonomiske rammer og lavere bemanning.


Fastleger reduserer pasientlistene på grunn av høy arbeidsmengde – kan bli vanskeligere å finne fastlege

En rekke fastleger fra flere legekontorer har de siste ukene søkt kommunen om å redusere størrelsen på pasientlistene sine. – Jeg har full forståelse for at fastlegene nå ønsker å markere sin overbelastning, sier Helga Kramvik i kommunen.

 

I oppfølgingstjenesten, som gir tjenester til psykisk utviklingshemmede og mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser, er kuttforslagene enorme. Det er beskrevet i økonomirapport 1 at kuttene i denne seksjonen vil få store konsekvenser for brukere og ansatte og at kuttene vil kunne føre til manglende forsvarlighet i enkelte avdelinger. Likevel skal de altså gjennomføres.

Så kan det innvendes at budsjettene innen pleie og omsorg har økt de siste årene. Ja, bare på grunn av demografiske endringer, som at kommunen vokser og at det blir flere eldre, må tjenesten tilføres 30 millioner årlig bare for å opprettholde tjenestenivået.


Kommunen går mot nok en økonomisk smell: Sprekker med 130 millioner kroner

Økonomirapport 1, som ble lagt fram tirsdag, viser nemlig til et stort forventet merforbruk innenfor helse-, pleie- og omsorgssektoren.

 

I tillegg kom samhandlingsreformen i 2012, der flere kompetansekrevende oppgaver som tidligere lå i spesialisthelsetjenesten ble overført til kommunene. Det er litt rart hvis noen er overrasket over at denne oppgavedreiningen har påført kommunen økte kostnader.

Mange viser til de såkalte ASSS-tallene, der de ti største kommunene sammenlignes. Tromsø bruker mer enn snittet i ASSS på pleie og omsorg. Det er merkelig at når vi bruker mer penger på kultur, da er det en satsing, mens når vi bruker mer penger på omsorg er det krise.


Tromsø kommune ansetter to nye kommunikasjonsrådgivere – men Frp lover å kutte stillingene

Altfor mye penger i kommunen brukes på kommunikasjonsrådgivere. Det mener i hvert fall Frp og Høyre, som varsler kutt. Kristin Røymo mener derimot at stillingene lønner seg.

 

Gjennom Nord-Norgetilskuddet har dessuten Tromsø høyere inntekter enn de andre ASSS-kommunene, og dermed er et høyere utgiftsnivå naturlig. Det må med i beregningen når vi sammenligner oss med de andre.

Og hvor hensiktsmessig er det å sammenligne Tromsø med Stavanger? Stavanger har et areal på 71 km2, mens Tromsø har 2521 km2. Vi har et stort distrikt og et helt annet klima. Her må hjemmetjenesten kjøre i all slags vær og noen steder gjennom rasutsatte strekninger.


Helsehuset styrer mot et merforbruk på 19 millioner:

Foreslår å la plasser stå tomme for å spare penger

Helsehuset sliter med høyt sykefravær og store utgifter til vikarbyråer. Seksjonen legger fram flere tiltak for å komme i balanse i løpet av året.

 

ASSS-tallene gir oss nyttig informasjon, men de blir aldri min bibel. Jeg er mer opptatt av at brukere, pasienter, pårørende og ansatte her i Tromsø opplever gode og forsvarlige tjenester.

Budsjetteringen innen pleie og omsorg har lenge vært urealistisk. Det må vi gjøre noe med. Det er tid for å verne omsorgen og foreta kutt i ikke-lovpålagte oppgaver.


Frp-duoen vil øke helsebudsjettet og kutte all støtte til HT og Arktisk Filharmoni

Frp nekter å ta ned kvaliteten på eldreomsorgen og vil heller kutte i oppgaver som ikke er lovpålagte. Blant annet ønsker partiet at kommunen trekker seg ut av Hålogaland Teater og Arktisk Filharmoni.