Debatt:

Hensyn til bærekraft og verdiskapning står mot hverandre

Saken får et ekstra alvor ved at den utspiller seg på en bakgrunn av både økonomisk koronakrise og klima - og miljøkrise, skriver Morten Skandfer i Tromsø Venstre.

Her må ulemper veies opp mot fordeler og muligheter, sier Morten Skandfer (V). Foto: Trond Tomassen 

debatt

I likhet med de fleste partier i kommunestyret har Venstre stemt for Arctic Center ved flere milepæler gjennom flere år. Nå er den kommet til endelig behandling, og debatten går høyt. Den er polarisert og dessverre også med sterke personkarakteristikker. Men også mange gode argumenter fra begge sider. Den politiske «lock-down» er med dette over!

Venstre ser imidlertid, som mange andre, både positive og negative sider ved saken, og det er flere syn også i vårt parti på hvordan de skal vurderes. Venstre er ikke dogmatiske, men vil være et gjenkjennelig og ansvarlig parti. Her må ulemper veies opp mot fordeler og muligheter. Saken får et ekstra alvor ved at den utspiller seg på en bakgrunn av både økonomisk koronakrise og klima - og miljøkrise. Hensyn til bærekraft og verdiskapning står (tilsynelatende?) mot hverandre.


Debatt:

Hjertesukk fra Håkøybotn – i skyggen av Arctic Center

Jeg har sett fortvilelsen, redselen og skuffelsen i øynene til sambygdinger og grunneiere, skriver debattant, Eirin Wilhelmsen.


I lokalprogrammet vi gikk til valg på vil Venstre overordnet både ta vare på naturen og legge til rette for flere nye jobber samt satse på skolen. Flere tusen jobber i reiselivet er skapt de siste årene og tapt de siste ukene. Det er dramatisk. Mye vil bli svært annerledes og vi kan bidra til å forme det. Venstre vil at videre vekst generelt og i reiselivet spesielt skjer med hensyn til bærekraft, sårbar natur, klima og miljø. Det betyr også at kommunen må investere i nødvendig infrastruktur som løfter Tromsø som destinasjon og fremmer bærekraftig vekst, ikke minst til nytte for innbyggerne. Som utfartsparkeringer, toaletter og skilting. Og ikke minst redusert transportbehov. Samiske interesser må tillegges vekt.

Venstre mener også kommunen må jobbe tettere på næringslivet og ha en mer utpreget ja-holdning til nyetableringer. Men ikke en ukritisk ja-holdning. Kommunen skal være en god partner, som gir den nødvendige forutsigbarhet for næringslivet. Kommune, fylke og stat må samarbeide bedre med kunnskapsmiljøene og næringslivet. Venstres program sier også at ‘kommunens engasjement skal videreføres for nærmiljøanlegg for alpint, samt utvikling av anlegg i Kroken og i Håkøybotn.


Debatt:

De eldste er åpenbart ikke alltid eldst!

Nok en gang må de yngste være eldst og sørge for et sunt debattklima, mener Kristian Fagerli, politisk nestleder i AUF i Troms


Det er mange syn og sterke meninger i debatten. Også i Venstre er det ulike syn på saken om Arctic Center. Vi har en god løpende diskusjon internt. Nedbygging av myr og konflikt med samiske interesser er problematisk. Derfor stemte vi ja under tvil sist Arctic Center var til behandling. Vi er opptatt av å finne den rette balansen mellom miljø og næringsliv i denne saken. Vi befinner oss i en dyp krise med behov for ny aktivitet og verdiskapning samtidig som vi må ta neste krise, klimakrisen, med i vurderingen av byutviklingen. Det er en krevende balanse.

Jeg tror ikke ad-hoc metoden og den polariserte debatten i denne saken er velegnet til de andre store, krevende sakene vi har foran oss i årene som kommer. Vi trenger en politisk kultur som evner å peke ut en omforent kurs som sikrer både miljø og verdiskapning. Det har aldri vært viktigere.

Venstre gjør en helhetsvurdering av saken på gruppemøtet tirsdag før kommunestyremøtet. Da konkluderer vi.


Debatt:

Tromsø må si ja, ikke nei til muligheter

Konsekvensen av å ha en nei-holdning til gode næringsprosjekter er mindre verdiskaping og økt fraflytting, mener Anders Tørresen, Leder i Tromsø Unge Høyre.