Debatt:

«Trygghet er en følelse med viktig betydning»

En trygg og verdig eldreomsorg oppnås best i et samfunn der folk bryr seg om hverandre og tar ansvar, skriver debattanten.

– Bedre løsninger i eldreomsorgen vil kunne løses best gjennom interkommunalt samarbeid. Foto: Frank May / NTB scanpix  Foto: Frank May

debatt

Samfunnet har brukt milliarder på nye bygg og restaurering av eksisterende institusjoner, og det er kommet til mange nye årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten opp gjennom årene. Vi er selvsagt glad for denne satsingen, som har vært helt nødvendig, men dessverre ikke tilstrekkelig. Det er fremdeles for få plasser og for lite personell til å ivareta det reelle behovet og det mangler en realistisk planlegging i forhold til de utfordringer vi står overfor i fremtiden.

Kvaliteten i samfunnet blir ofte målt opp mot hvor godt vi tar vare på de eldre.


Eldre frykter korona-smitte fra hjemmepleien

Eldre personer er ekstra utsatt for koronaviruset. I hjemmetjenesten har flere eldre bedt om mindre besøk.


Eldre mennesker er som alle andre mennesker med ulike behov, interesser og smak. Alder, sykdom og svekket helse forårsaker at mange ikke klarer å gjøre så mye som tidligere. De kvier seg for å be om hjelp. For mange blir også ensomheten den store plagen, spesielt om det sosiale nettverket, gjennom de pårørende, venner eller naboer blir begrenset, eller ikke er tilstede.

Vi lever lengre enn noen gang tidligere. Samtidig er det en klar sammenheng mellom helse og levealder. Det at vi lever lengre er positivt, men stiller også krav til en effektiv og treffsikker helsetjeneste med bred innsats for forebygging.


Uverdig eldreomsorg på helligdager

Innsenderen av dette debattinnlegget mener at eldre ikke får tilstrekkelig dusjing på helligdager.


God helsepolitikk forebygger og rehabiliterer der den kan, pleier og reparerer der den må.

Hjemmeboende eldre må være sikret tilgang til et variert omsorgstilbud som omfatter til rette-legging i hjemmet, besøkstjeneste og hjemmehjelp. Alle som ikke klarer seg alene må få tilbud innenfor rammen av et fleksibelt system med omsorgsboliger, avlastningsplass eller sykehjem.

Trygghet er en følelse med viktig betydning. Trygghet vil være i samhandling med andre mennesker og på sosiale arena. En trygg og verdig eldreomsorg oppnås best i et samfunn der folk bryr seg om hverandre og tar ansvar. Kommunene må på den måten sikre at eldreomsorgen er basert på trygghet og trivsel. God pleie og omsorg forutsetter også tilstrekkelig kvalifisert bemanning og tilrettelagte plasser. Samarbeidet med frivillig sektor, og nærmiljøet må stimuleres, likeledes må personalet oppleve at de blir verdsatt for den viktige jobben de utfører.


Debatt:

Den kritiske eldreomsorgen

Eldreomsorgen i Norge er god. Det bygges og rehabiliteres flere heldøgns omsorgsplasser enn noen gang tidligere, og tilbudet de eldre får blir gradvis bedre. Allikevel er vi ikke i mål.


Eldreomsorg og trygghet for fremtiden må være basert på å kunne «leve hele livet»!

Bedre løsninger i eldreomsorgen vil kunne løses best gjennom interkommunalt samarbeid. Nye ideer og bedre løsninger er det viktigste i eldreomsorgen. Sammenheng og koordinering gir både bedre tjenester, økt trygghet og mindre totalkostnad i et aldersvennlig samfunn!

Den økonomiske situasjonen for en rekke kommuner er meget anstrengt, og byr på store utfordringer, spesielt innenfor helse og omsorgsektoren. Vi er også inne i en særs viktig tid hvor kommunene må bestrebe seg spesielt på å finne nye samarbeidsformer, på flere områder. La det bli et felles samordnet hovedsatsingsområde for samordning av pleie- og omsorgstjenestene gjennom Interkommunal samarbeide, mellom kommuner i Troms og Finnmark. Resultatet vil nok bli en bedre tjeneste, større effektivitet og lavere totalkostnader.


Debatt:

Vår misnøyes vinter

Er det en fordel for pasienter å motta hjemmetjenester i sitt eget hjem fremfor heldøgns institusjonsplass, spør sykepleier Jan-Thore Lockertsen.


Nå er ikke tiden for «jeg». Dette er tiden for «vi»! La oss samarbeide for felles sak, i tråd med det engelske uttrykket;

«If we can dream it together, we can do it together!»