Hva nå, Kvaløysletta sykehjem?

«Det røde flertallet stoppet bygging av nytt sykehjem i Kroken og har nå gjort det samme på Kvaløysletta», skriver debattanten.

Kvaløysletta sykehjem  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

debatt

Det ble plutselig stille rundt Kvaløysletta sykehjem. Flertallet i kommunestyret har besluttet å legge ned sykehjemmet. Det skjer uten at det er satt av penger til renovering og uten at det er fattet vedtak om nybygg – stikk i strid med ordførerens lovnader i vinter.

61 sykehjemsplasser legges med det ned for å spare penger. Oppdragsbrevet fra kommunedirektøren – der det kom fram at ett sykehjem skulle «fases ut» – blir altså stående som fasit i denne saken. Det politiske flertallet mener visst at syke og pleietrengende eldre skal ta støyten for en dårlig kommuneøkonomi.


Kvaløysletta sykehjem skal rives: Torsdag ble det installert ny heis i bygget

Enhetsleder Wigdis Anitha Olsen er fornøyd med at de har fått en heis som fungerer slik at de kan drifte sykehjemmet på en forsvarlig måte.


Saken med Kvaløysletta sykehjem er nok den mest rotete jeg har sett i min tid som kommunepolitiker. Først skulle man stenge «midlertidig» bare for å pusse opp. Men det var ikke satt av en krone i budsjettet til renovering.

Så kom det plutselig en sak om å bygge nytt bo- og velferdssenter på Kvaløysletta. Renoveringen ville angivelig bli så kostbar at administrasjonen nå anbefalte å bygge nytt. Men saken ble stoppet av formannskapet. Formannskapet vil ikke vurdere nybygg før i økonomiplanbehandlingen i desember.

DEBATTANT: Kristoffer Kanestrøm (Frp)  Foto: Ronald Johansen

Hvis det var behovet for renovering eller nybygg som var drivkraften i denne saken, så hadde man først sørget for å sette av nødvendige midler i budsjettet. Dernest hadde folk fått bo på sykehjemmet fram til arbeidene starter og det hadde blitt laget en plan for midlertidige lokaler i byggeperioden.

Men nå legges Kvaløysletta sykehjem ned – uten midler til verken renovering eller nybygg. Dessverre var lovnadene fra politisk ledelse i vinter bare tomme ord.

Dersom det skulle bli fattet vedtak om nybygg i desember, så vet vi at det tar 6–7 år å planlegge og bygge et bo- og velferdssenter. Og med dagens røde flertall er det usikkert om det i det hele tatt blir fattet vedtak om nybygg. Det røde flertallet stoppet bygging av nytt sykehjem i Kroken og har nå gjort det samme på Kvaløysletta.

I årets budsjett er allerede driftsmidlene til Kvaløysletta sykehjem fjernet fra 1. juli. Planen har vært å «tømme» sykehjemmet og avvikle driften innen 1. juli. Da kommunestyret behandlet økonomirapport 1 i slutten av mai foreslo FrP å opprettholde driften i påvente av en beslutning om enten renovering eller nybygg. Det ble nedstemt.


Planene for nytt sykehjem på Kvaløysletta er fjernet fra sakslista før onsdagens kommunestyremøte

Frp vil fremme forslag i kommunestyret om 36 millioner i driftsmidler til Kvaløysletta sykehjem slik at det kan holdes åpent ut året.


Jeg mener at de 61 sykehjemsplassene på Kvaløysletta må videreføres og flyttes i andre lokaler mens det bygges nytt. Det blir flere eldre og behovet øker fremover. Dersom driftsmidlene fjernes fra budsjettet nå – for å spare penger – blir det enda vanskeligere å finne midler til drift når nytt sykehjem en gang står ferdig.

Per i dag bor det fortsatt 52 mennesker på Kvaløysletta sykehjem. Avvikling innen 1. juli er derfor ikke mulig. Etter 1. juli vil driften i stedet bli et merforbruk i forhold til budsjett. Det er synd at kommunen fortsatt vedtar totalt urealistiske innsparingstiltak. Har man ikke lært noe av det såkalte «forbedringsprogrammet», der kommunen under Kristin Røymos ledelse skulle ta ned kostnadene med 200 millioner kroner? I fire år ble vi fortalt at tiltakene var i ferd med å få effekt. Nå vet vi svaret: Det ble ikke spart en eneste krone.

Etter hvert, utover høsten, vil man kanskje klare å avvikle sykehjemmet. Da har dagens politiske flertall lagt ned 61 sykehjemsplasser. Det får konsekvenser: Terskelen for å få sykehjemsplass blir høyere. Ifølge den politiske ledelsen må syke eldre bo hjemme lengre, og når folk er så syke at de ikke kan bo hjemme skal de tildeles omsorgsbolig i stedet for sykehjemsplass.

Men hjemmetjenesten er ikke styrket for å håndtere økte oppgaver. Og omsorgsboligene man skal vri tjenesten over til finnes ikke – Tromsø mangler som kjent omsorgsboliger for alle brukergrupper. Dette henger derfor ikke sammen. Det er sikkert en fornuftig strategi å vri tjenesten over til flere omsorgsboliger, men da må jo disse bygges først.

Hele saken er en tragedie. Tenk at både Kroken og Kvaløysletta sykehjem nå blir stående tomme uten at det er vedtatt å bygge nye sykehjem. Våre eldre fortjener virkelig bedre.