Det grønne skiftet, kvinner og likestilling

Karianne B. Bråthen (Ap) hevder at fiskerinæringa må jobbe med kultur og holdninger for å skape likestilling i bransjen.

UKULTUR: I sommer slapp Nærings- og fiskeridepartementet ut en likestillings-rapport fra Nofima. Den konkluderer med at lav deltakelse blant kvinner i fiskeribransjen blant annet skyldes en røff og mannsdominert kultur.  Foto: Cornelius Poppe

debatt

Fremover skal både maritim sektor, sjømatnæringa og fiskeriene bli både grønnere og mer digitale. Vi skal gjennom en enorm omstilling. Vi skal kutte klimautslipp, vi skal øke eksporten, og vi skal skape nye, norske arbeidsplasser i prosessen. Da må vi ha kvinnene med oss. Og vi er avhengige av at modige kvinner som Ania Nikolaisen blir i fiskeryrket.

Å bli slått ned fordi du varsler om seksuell trakassering, slik vi kunne lese på tv2.no om Ania Nikolaisen, er fullstendig uakseptabelt. Det skal være trygt å være kvinnelig arbeidstaker, også i fiskeri- og havnæringen.

Jeg er glad for at vi har en tydelig minister som tar avstand fra dette, og som setter likestilling i næringen på dagsorden.


Regjeringen: Sjøfolk skal ha norsk lønn i norske farvann

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) vil sikre alle sjøfolk norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, også mannskap på utenlandske cruiseskip som har Norge som hoveddestinasjon.


Både fiskerinæringen og skipsfarten har vært to mannsdominerte sektorer gjennom alle år. Økt deltakelse fra begge kjønn, og dermed økt likestilling, vil være viktig for å bidra til at havnæringene kan utnytte sitt fulle potensial.

Økt likestilling bidrar til høyere lønnsomhet i bedriftene, økt innovasjonstakt og fører i seg selv til et attraktivt arbeidsmarked som tiltrekker de klareste hodene og de flinkeste hendene.


Norges Råfisklag om sextrakassering i fiskeribransjen: – Fiskarlagene har fått seg en «wake-up-call»

Etter gjentatte saker om sextrakassering, ukultur og strukturelle problemer for kvinner i fiskeribransjen, tar fiskeriorganisasjonene grep. Norges Råfisklag kaller inn kvinnene til møte. Norges Råfisklag vurderer mangfoldet i eget styre.


Vi ønsker ikke en situasjon der de unge og nyutdannede vurderer at en karriere i disse sektorene ikke er verdt lønna eller at du risikerer å bli utsatt for trakassering. Det spenner rett og slett bein på utsiktene for det som skal være Norges store framtidsnæring. Og ikke minst spenner det bein under satsingen på kystsamfunnene. Nå må vi alle ta et generelt ansvar for å sette dette på dagsorden, og fiskerinæringene må ta et spesielt ansvar. Om vi ønsker levende kystsamfunn i fremtiden, må vi gjøre noe med omdømmet, kulturen og holdningene.


Reagerer på svak likestilling i fiskeribransjen: – De tør ikke røre kvotesystemet

Kun 2-3 prosent av fiskerflåten består av kvinner, og en ny likestillings-rapport viser at «macho-kultur» er en av årsakene til at det er så få. Forsker mener rapporten sparker inn åpne dører.


Som talsperson for Arbeiderpartiet innen fiskeri og havbruk, kan jeg ikke vente med å starte arbeidet med likestilling, sammen med ministeren og næringen. Vi ønsker å få til en konstruktiv dialog med næringen og andre relevante aktører om hvordan vi kan bidra til å øke likestillingen og tryggheten i næringen.


Fiskeriministeren krever endring i Fiskarlaget: – Tar seg overhodet ikke ut å sette sammen et helt landsstyre med bare menn

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran avfeier alle forklaringer fra Norges Fiskarlag, om hvorfor det nylig valgte nytt landsstyre bestående av kun menn.


Det skal være godt og trygt å være kvinne, også i fiskeri- og havnæringene.