Skytebane i Kjoselvdalen – store kostnader og kort levetid

Debattinnlegg av Hans-Magnar Pettersen, innbygger på Tomasjord.
debatt

For dem som ikke er lokalkjent i Tønsnes- og Tønsvikområdet skal jeg prøve å beskrive og plassere det Kjoselvdalen med noen setninger fra Tromsø kommunes egen beskrivelse i utredningen av 20 alternative lokaliseringer av skytebane. «Kjoselvdalen ligger mellom Kjosen, Svartåsen og Kjoselvvatnet under Tønsnesvarden. Nordvendt og eksponert mot Grøtsundet og Tønsvikdalen. Gammel ferdselsveisystem mellom Innlandet og Kysten. Klassisk lavterskel turområde for uorganisert jakt, bærplukking, fotturer, skiturer og adkomst til Movikvannet og innover fjellet …. Hele området under ett har til nå vært et svært viktig friluftsområde.» I tillegg er det viktig å være klar over at Kjoselvdalen åpner seg ned mot bebyggelsen i Tønsvik hvor cirka 100 eneboliger blir berørt av aktivitetene i Kjoselvdalen. Boligene ligger mellom 400 og 900 meter fra det påtenkte skytebaneanlegget og de fleste tar drikkevann fra Kjoselva som renner gjennom dalen.

LES OGSÅ: NRK gikk over streken

Jeg tror ingen av oss er imot at skytterne får anledning til å etablere en moderne og tidsriktig arena for videreutvikling av sine aktiviteter, men jeg tror både skyttere og myndigheter (hvor det nok finnes mange skyttere) må akseptere at en sport med så mange ulemper for omgivelsene må få en lokalisering som ikke medfører så store ulemper som i tilfellet Kjoselvdalen.

Sammen med Kroken og omegn bydelsråd har beboere og grunneiere levert innsigelser, skrevet i avisene og deltatt i møter med kommunen, men foreløpig har vårt arbeid ikke ført fram. Da kommunen leverte sin innstilling på 20 ulike lokasjoner hvor Simavikdalen ble ansett som det beste alternativet trodde vi at fornuften hadde seiret. Men den gang ei, etter mange års utredning har politikerne, som lyn fra klar himmel, slått ned i Kjoselvdalen og der skal de etablere skytebaneanlegg uten hensyn til protestene fra befolkningen. For dem som har fulgt denne saken er det klart at andre alternativer er blitt forkastet på langt svakere grunnlag enn Kjoselvdalen. I tilfellet Simavikdalen var argumentene direkte usaklige uten at jeg skal gå nærmere inn på det.

LES OGSÅ: Politikernes profetier

Våre argumenter mot dette skytebaneanlegget er:

1. Miljømessig belastning for 250 fastboende i området pluss en idrettsbane for barn og unge.

• Støynivået fra dagens skyting – Tromsø skytterlag – er allerede skjenerende høyt både i bebyggelsen og for turgåere i området.

• En skytebane begrenser bruk av tur- og rekreasjonsområdet i og rundt bebyggelsen.

• Skyting skaper i tillegg frykt for å bevege seg i nærheten av sikkerhetssonene slik at store områder blir i realiteten beslaglagt.

• Idrettsbanen ligger cirka 300 fra skytebaneanlegget og skytingen er plagsom både for utøvere og tilskuere.

2. I folkehelselovens § 4 heter det: Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

3. Forurensningen fra skyteaktiviteten utgjør en risiko for drikkevannskilden i Kjoselva. Dette ble påvist allerede i 1979 da blant annet Mattilsynet frarådde ekspropriasjon til skytebane for Tromsø Skytterlag her. Forsvaret har drevet skyting på dette baneområdet fra 1969, men har nå avsluttet sin virksomhet for flere år siden, men har i de siste årene arbeidet med planer om rensing av hele området for miljøgifter uten at de har fått nødvendige bevilgninger til dette. En rapport utarbeidet av 3RW Arkitekter AS fra 2011 fastslår at det er betydelig forurensning i hele området både oppå og under bakken, og at dette området har avrenning ned mot drikkevannskilden til boligfeltene i Tønsvik.

4. I en situasjon hvor det er stort behov for boligtomter innenfor den bynære sonen (fram til Tønsvikelva) er det klart at en utbygging av skytebane i Kjoselvdalen vil medføre at et attraktivt fremtidig tomteområde blir ødelagt. Som grunneiere i det aktuelle området er vi selvsagt interessert i å utvikle eiendommene med sikte på fremtidig boligbygging i takt med utviklingen av havneanlegget og industriområdet som kommunen har etablert på tidligere Grøtsund fort. Noen av grunneierne har allerede lagt ned en betydelig investering i infrastruktur med sikte på eventuelle utvidelser av de eksisterende boligfeltene. En slik senterdannelse i Tønsvik var skissert av Tromsø kommune allerede på 70-tallet.

Hvordan ser det langsiktige perspektivet for en skytebane i Kjoselvdalen ut?

De fleste steder hvor man i en tidlig periode aksepterte anlegg av skytebaner nær bebyggelse (her finnes flere eksempler) viser det seg at konfliktene eskalerer. Skytterne som utøver sin idrett blir ofte motpart til fastboende og personer som bruker naturen til rekreasjon. Skjerpede miljøkrav og økt boligbygging fører da til at skytebanen må flyttes. Bare i Tromsø har vi to eksempler, Tromsø skytterlags bane ved Grønnåsen og Glimts bane i Tromsdalen. På denne bakgrunn er det uforståelig at byrådet fatter vedtak om å anlegge en stor skytebane for ulike skyteaktiviteter i Kjoselvdalen hvor alle forhold taler mot et slikt anlegg. Å anlegge en skytebane med det omfang som er skissert er i seg selv en betydelig investering. Å etablere dette anlegget i Kjoselvdalen vil i tillegg innebære miljøsanering av et stort område, store terrengmessige endringer og skjerming av støy både i terreng og på standplass – vi snakker om flere 10-talls millioner. For Kjoselvdalen er konfliktene og de menneskelige påkjenningene allerede store etter over 40 år med en uønsket skytebane.

Snu i tide.

Fjellvettreglene har ikke bare gyldighet på turer i fjellet. Når man ikke kjenner terrenget og forholdene er uoversiktlig, ja, kanskje virkeligheten er en smule forvrengt av tåkelegging blir det ennå viktigere å kontrollere kursen – kanskje bør man høre på kjentfolk. Noen kommunepolitikere har sett farene og ulempene med en etablering i Kjoselvdalen, men dessverre har flertallet foreløpig vært blindet av at de oppnådde tverrpolitisk enighet selv om forslaget var dårlig. Konsekvensene for befolkningen i området er betydelige og som om ikke det var nok ser kostnadene ved et anlegg i Kjoselvdalen ut til å bli svært store og anleggets levetid kort.

Så kjære folkevalgte tillitskvinner og -menn – bruk fjellvettreglene og SNU I TIDE!

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

debatt