Høy kvalitet i private barnehager

Debattinnlegg: Tromsø SV vil sette strengere krav til barnehagene og ønsker at det skal være flere voksne per barn og flere pedagoger. De beskylder de private barnehagene som er kommersielt drevet for kun å ha til hensikt å tjene penger og holde kostnadene nede. Som privat kommersiell aktør er det ikke vår oppgave å drive politikk, men det er viktig å få fram fakta om hva private kommersielle aktører har bidratt til, og fortsatt bidrar med, i barnehagesektoren.

debatt

Barnehageforliket og målet om full barnehagedekning hadde ikke blitt realisert uten private barnehagers innsats. I dag drives over 50 % av barnehagene i Norge av private aktører. Foreldreundersøkelser fra mange av landets kommuner viser at foreldrene generelt er mer fornøyd med private barnehager enn kommunale.

Norlandia Barnehagene har eiere med et langsiktig perspektiv som tar samfunnsansvar. Våre barnehager i Tromsø er godt drevet. De er ledet av kompetente og engasjerte pedagoger.

Norlandia Barnehagene kan vise til gode resultater fra brukerundersøkelser og har et lavere sykefravær enn offentlige barnehager. Norlandia Barnehagene er ISO sertifisert, det vil si at vår praksis og vårt kvalitetssystem blir gjennomgått av eksterne revisorer årlig. Vi har gode systemer for internkontroll som bidrar til økt refleksjon og bevissthet rundt egen praksis. Denne refleksjonen stimulerer til at alle aktiviteter har barna i sentrum. Fra høsten 2015 har vi i Tromsø bare én pedagogisk leder ansatt som har dispensasjon fra kravet om at man må være utdannet barnehagelærer for å ha denne stillingen. Denne personen har til gjengjeld en master i spesialpedagogikk.

I en artikkel på itromso.no 2. september med overskriften ”Vil heve kvaliteten i barnehagene – nå” vises det til barnehagefakta.no. Dette er tall fra 15. desember 2014. Norlandia Barnehagene i Tromsø implementerte ny bemanningsnorm fra 1. januar 2015. I våre barnehager er det i dag på 1-3-årsavdelingene 14 barn. Bemanningen er her 4 årsverk, hvorav 1–2 årsverk er pedagogiske ledere og 2- 3 årsverk er barnehagemedarbeidere/barne- og ungdomsarbeidere. Dette er den samme bemanningsnorm som basebarnehagene i Tromsø kommune.

En bemanningsnorm med mange voksne per barn er ikke nødvendigvis den viktigste faktor for å fremme kvalitet i det pedagogiske tilbudet. Barnehagens fysiske miljø, driftsformer, medarbeidernes kompetanse og antall pedagoger er i denne sammenheng faktorer som er vel så viktige som bemanning. Dette understøttes av OECD-rapporten «Early Childhood Education and Care – Policy review (2015)» som ble overrakt Kunnskapsdepartementet tidligere i høst. I rapporten fremkommer det at det fortsatt er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i barnehagene og at det bør være et krav at alle ansatte har relevant utdannelse. I den statlige kompetanse- og rekrutteringsstrategien for 2014–2020 er da også en av hovedsatsingene for å fremme kvalitet i barnehagene å rekruttere og beholde flere barnehagelærere i sektoren.

Som privat barnehageaktør savner vi en mer nyansert og realistisk diskusjon om både hva kvalitet er (hvilke indikatorer skal vi forstå kvalitet ut ifra), og om hvordan vi private skal ha et økonomisk forsvarlig resultat som sikrer stabile trygge arbeidsplasser og langsiktig satsing innen fag, forskning, kompetanseutvikling, og investeringer. For dem som ønsker å vite mer om hva dette dreier som om og hvilke langsiktige prioriteringer og satsinger vi gjør, ønsker også vi full åpenhet og stiller både våre barnehager og vårt fagpersonell tilgjengelig. Det samme gjør nok våre gode kolleger i andre private barnehagekjeder. Vi er langsiktige og det vil fremfor alt barna, men også foreldre, medarbeidere, kommuner/oppdragsgivere, politikere og samfunnet for øvrig merke også de neste tiårene.