Debatt

Den internasjonale eldredagen

debatt

I en resolusjon i 1990 utpekte FNs generalforsamling 1. oktober som Den internasjonale eldredagen, og i 1991 ble dagen for første gang markert i Norge. Ved å utpeke en bestemt dag som eldres dag, ønsket FN å fokusere på at verden blir eldre. Globalt, nasjonalt og lokalt er det befolkningsgruppen 60+ som øker mest.

I år 2000 var det på verdensbasis 600 mill. personer over 60 år, i år 2025 vil det være 1,2 milliarder. Størstedelen av disse personene utgjør en stor ressurs som samfunnet ikke har råd til ikke å ”ta i bruk”.

Eldredagen er en ”festdag”, en honnør til eldre for deres bidrag i samfunnet, men det er i vel så stor grad en dag å fokusere på muligheter og utfordringer som ligger i den befolkningsgruppen som øker mest. Det medfører betydelige økonomiske og sosiale utfordringer. En utfordring som påvirker oss alle.

Eldre har i dag flere muligheter til å bidra i samfunnet etter at de går av med pensjon. I et opprop fra Verdens helseorganisasjon heter det at ”eldre, med sin erfaring, i økende grad vil måtte spille en rolle i samfunnet gjennom frivillig arbeid og fortsatt engasjement i yrkesliv og politikk.” Visjonen er, gjennom en balansert tilnærming til både utfordringene og mulighetene ved aldring, å skape et samfunn for alle aldersgrupper.

FN har hvert år et tema for Eldredagen. Det er et tankekors at i 2008–60 år etter at vi fikk Menneskerettserklæringen–var tema ”Eldres rettigheter.”

I 2015 er fokus rettet mot at i hele verden flytter folk til urbane områder. I 2030 vil trolig 6 av 10 bo i byer/tettsteder. En stor del av innbyggerne vil være eldre, og det er avgjørende for å skape bærekraftige samfunn at eldre er med og påvirker utviklingen.

Er det i 2015 behov for en egen dag for eldre? Eldrerådet mener så absolutt at det er det.

Det er selvfølgelig forskjell på forholdene i det vi kaller for utviklingsland og ”et av verdens beste land å bo i”. Men også vi har fortsatt et stykke vei å gå før vi ikke bare omtaler eldre som en ressurs, men også i handling viser at eldre ER en ressurs som har en rett og en plikt til å delta i alle aspekter ved samfunnet.

I Tromsø vil Eldredagen markeres med arrangement på alle sykehjemmene, arrangement på Heracleum formiddag og kveld, og arrangement på UiT på formiddagen.